Ministru kabineta noteikumi Nr. 1284 „Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība” nosaka jonizējošā starojuma avotu darba vietas monitoringa veikšanas kārtību.

Noteikumu 18. punktā noteikts, cik bieži jāveic darba vietas monitorings radioaktīvo vielu nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem (rentgeniekārtām), kuri tiek lietoti noteiktā telpā atbilstoši telpas plānam. Atbilstoši noteikumu 19. punktam šo monitoringu var veikt:

  • akreditēta inspicēšanas institūcija;
  • akreditēta laboratorija;
  • radiācijas drošības un kodoldrošības eksperts, radiācijas drošības eksperts, medicīnas fizikas eksperts;
  • vai darbu vadītājs, ja izpildītas noteikumu 19.6. apakšpunktos noteiktās prasības.

Noteikumu 20. punktā noteikts, cik bieži jāveic darba vietas monitorings radioaktīvo vielu saturošiem jonizējošā starojuma avotiem vai radioaktīvo vielu nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem (rentgeniekārtām), kuri tiek lietoti dažādās telpās bez noteikta telpas plāna, ārpus ēkām vai uzņēmuma teritorijas. Atbilstoši noteikumu 22. punktam šo monitoringu var veikt:

  • akreditēta inspicēšanas institūcija;
  • akreditēta laboratorija;
  • radiācijas drošības un kodoldrošības eksperts, radiācijas drošības eksperts, medicīnas fizikas eksperts;
  • medicīnas fiziķis;
  • vai darbu vadītājs, ja izpildītas noteikumu 22.7. apakšpunktos noteiktās prasības.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 482 „Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” nosaka medicīnā lietojamu radioloģisko ierīču pārbaužu veikšanas kārtību. Tāpat šie noteikumi regulē pacientu dozas un laukuma mērītāju kalibrēšanu un individuālo aizsarglīdzekļu pārbaudi.

Noteikumu 45. punkts nosaka, cik bieži jāveic radioloģiskās ierīces elektrodrošības pārbaudes un funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana attiecībā uz tehniskajiem parametriem, kuri minēti šo noteikumu 3. pielikuma 1. un 2. tabulā. Šīs pārbaudes veic akreditēta inspicēšanas institūcija.

Noteikumu 47. punkts regulē dozas un laukuma reizinājuma mērītāja kalibrēšanas biežumu. Kalibrēšanu veic akreditēta laboratorija.

Tāpat arī noteikumu 29. punktā minēto individuālo aizsarglīdzekļu pārbaudi veic akreditēta laboratorija.