2020.gada septembrī noslēdzās projekts “VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas stiprināšana virszemes ūdeņu kvalitātes pārvaldībā”, kura ietvaros tika izstrādātas vadlīnijas sajaukšanās zonu virszemes ūdeņos noteikšanai, lai aprēķinātu bīstamo vielu un prioritāro vielu sajaukšanās zonu lejpus prioritāro vielu vai bīstamo vielu punktveida izplūdes vietas.

 

 

Ūdens ieguves urbuma ierīkošanai, dziļāk par 20 m vai ja diennaktī paredzēts iegūt vairāk kā 10 m3 pazemes ūdeņu, jāsaņem zemes dzīļu izmantošanas licence. Lai saņemtu licenci ūdens ieguves urbuma ierīkošanai, Valsts vides dienestā jāiesniedz iesniegums atbilstoši Ministru kabineta 06.09.2011. noteikumu Nr. 696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai"  22. punktam un jāpievieno šo noteikumu 23. punktā minētos pielikumus. Iesniegumu iesniedz komersants, kas ierīkos urbumu.

Licenci urbuma ierīkošanai izsniedz uz laiku līdz vienam gadam. 

Valsts nodeva par licenci ir 35,57 EUR.

Infografika: 

Ūdens ieguves urbuma ierīkošana līdz 20 m dziļumam

Infografika: 

Ūdens ieguves urbuma ierīkošana vairāk kā 20 m dziļumā

Infografika: 

Darbības ar vēsturiskiem urbumiem bez urbuma pases

Skaidrojošs apraksts infografikām:

Ūdens ieguves urbuma ierīkošana un pazemes ūdeņu izmantošanas kārtība

 

Urbuma konservācijai vai likvidācijai jāsaņem zemes dzīļu izmantošanas licence. Lai saņemtu licenci ūdens ieguves urbuma konservācijai vai likvidācijai, komersantam, kas konservēs vai likvidēs urbumu, Valsts vides dienestā jāiesniedz iesniegums atbilstoši Ministru kabineta 06.09.2011. noteikumu Nr. 696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai" 22. punktam un jāpievieno šo noteikumu 23. punktā minētos pielikumus. 

Licenci urbuma konservācijai vai likvidācijai izsniedz uz laiku līdz vienam gadam. 

Valsts nodeva par licenci ir 35,57 EUR.

Infografika:

Ūdens ieguves urbuma konservācija

Infografika:

Ūdens ieguves urbuma likvidācija

Skaidrojošs apraksts infografikām:

Informācija par ūdens ieguves urbuma konservāciju un likvidāciju (pdf.)