Statuss:
Noslēdzies
LVAF_2022

LVAF reģ. Nr. 1-08/53/2022

Īstenotājs: Biedrība “Latvijas vides pārvaldības asociācija”.

Sadarbības iestāde: Valsts vides dienests (turpmāk – VVD).

 

Saskaņā ar VVD rīcībā esošo informāciju šobrīd Latvijā darbojas 7 lielās sadedzināšanas iekārtas ar nominālo ievadīto siltuma jaudu virs 100 MW. Šādās iekārtās operators nodrošina nepārtrauktu SO2, putekļu jeb daļiņu un NOx koncentrācijas mērījumu veikšanu izplūdes gāzēs, skābekļa un ūdens tvaiku koncentrācijas, temperatūras un spiediena noteikšanu tajās. Ja iekārtā tiek izmantots gāzveida kurināmais, operators papildus veic oglekļa monoksīda koncentrācijas mērījumus. Saskaņā ar ES direktīvu 2010/75/ES uz šādām iekārtām attiecas arī prasības par labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošanu, ņemot vērā šo iekārtu potenciāli būtisko negatīvo ietekmi uz vidi.

Nepārtraukto emisiju monitoringu veic ar stacionārām mērīšanas iekārtām, kuru uzraudzība un kontrole prasa tādas specifiskās zināšanas un procedūras, kas var nodrošināt rezultātu precizitāti un ticamību. Līdzīgi, arī rezultātu interpretācija, ieskaitot atbilstības novērtēšanu, prasa speciālas zināšanas, kas vērstas uz iegūto rezultātu apstrādi un datu pārbaudi.

Projekta mērķis - Sagatavot rekomendācijas operatoriem testēšanas sistēmas uzturēšanai un vienotam izvērtēšanas un atbilstības noteikšanas algoritmam, balstoties uz labās prakses piemēriem sadarbībā ar VVD. Rekomendācijas paredzēts izmantot arī VVD darbā, veicot iekārtu atbilstības izvērtēšanu un pārbaudot iesniegtos datus par emisijām, kas attiecīgi palīdzēs uzlabot šo gaisa piesārņojuma avotu kontroli un uzraudzību un potenciāli labvēlīgi ietekmēs gaisa kvalitāti.

Metodiskais materiāls ir izmantojams arī atkritumu sadedzināšanas nozarē, kurā arī pastāv prasība veikt nepārtrauktu emisiju monitoringu.

Projekta rezultāti

  1. Veikts VVD iesniegto lielo sadedzināšanas iekārtu, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir 50 megavati un vairāk, monitoringa datu apkopojums;
  2. Veikts izvērtējums par monitoringa sistēmu atbilstību laboratoriju vispārīgajām prasībām un rezultātu atbilstību A kategorijas atļaujas nosacījumiem;
  3. Izstrādātas rekomendācijas mērījumu sistēmas uzturēšanai un vienotam izvērtēšanas un atbilstības noteikšanas algoritmam;
  4. Novadīts seminārs lielo sadedzināšanas iekārtu, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir 50 megavati un vairāk, operatoriem un VVD ekspertiem un inspektoriem.

 

Izstrādātais metodiskais materiāls ir publiski pieejams un praktiski pielietojams:

Projekta īstenošana pabeigta 2023. gada 31. maijā.