Foto

2016.gadā Valsts vides dienesta (VVD) Radiācijas drošības centrs (RDC) organizēja bezmaksas radona gāzes mērījumu veikšanu projekta “Radona gāzes mērījumi Latvijas mājsaimniecībās 2016.gadā” ietvaros.

Novērtējumam nepieciešamo detektoru iegāde un mērījumu nolasīšanas pakalpojums tika segts no Starptautiskās atomenerģijas aģentūras Tehniskās sadarbības programmas nacionālā projekta finansējuma. Pārējās aktivitātes tika īstenotas VVD pamatbudžeta ietvaros, atsevišķi neparedzot līdzekļus.

Radona gāzes detektoru izvietošana

Pēc informatīvās kampaņas 2016.gada februārī, līdz 11.martam VVD RDC aicināja Latvijas iedzīvotājus brīvprātīgi pieteikties bezmaksas radona testam savā dzīvesvietā. Kopumā tika saņemti 1099 Latvijas mājsaimniecību pieteikumi. Lielākoties pieteikumi tika saņemti no Pierīgas un Latvijas lielākajām pilsētām. Mazāk pieteikumu mērījumiem tika saņemts no lauku reģioniem, īpaši Latgales. Aptuveni puse pētījumam pieteikto mājsaimniecību bija privātmājas un viensētas.

2016.gada pavasarī VVD RDC izsniedza detektorus 487 mājsaimniecībām. Atsevišķas mājsaimniecības pēc detektoru piešķiršanas atteicās no dalības novērtējumā.

Katrai mājsaimniecībai tika izsniegti:

  • 2 pasīvie radona alfa treku detektori (detektori ir vienreiz lietojami);

  • informatīvais buklets “Radons – dabiskais jonizējošā starojuma avots”;

  • instrukcija par detektoru izvietošanu;

  • aptaujas anketa ar vispārējiem jautājumiem par mājsaimniecību, ikdienas telpu vēdināšanas paradumiem un ēkas būvmateriāliem.

Saņemot detektorus, mājsaimniecības pārstāvis parakstīja apliecinājumu par bezatlīdzības dalību pētījumā un mērījumu veikšanas nosacījumiem. Detektori mērījumiem no 6 līdz 10 mēnešiem bija jāizvieto dzīvojamo ēku 1.stāvos un apdzīvojamās puspagrabu telpās, kur mājsaimniecības locekļi pastāvīgi uzturas.

foto

Radona gāzes detektoru savāksana un rezultātu nolasīšanas organizēšana

Laika posmā no 2016. gada 14.novembra līdz 5.decembrim VVD RDC apzināja visas mājsaimniecības, kurās tika izsniegti radona gāzes detektori, un aicināja nodot detektorus mērījumu veikšanai. 2016.gada decembra sākumā atpakaļ tika atgriezti 913 detektori no 459 mājsaimniecībām. 5 mājsaimniecības mērījumu periodā bija nozaudējušas vienu detektoru. No 2016.gada pavasarī izsniegtajiem detektoriem netika nodoti 6% jeb 62 detektori. Detektori mērījumu nolasīšanai tika nosūtīti uz laboratoriju Zviedrijā, kas akreditēta saskaņā ar ISO 11665-4 standartu.

Pēc mērījumu rezultātu saņemšanas, sazinoties ar vairākām mājsaimniecībām, tika konstatēts ka atsevišķas vietās detektori, neatbilstoši projekta mērķim, bija izvietoti neapdzīvojamos un slēgta tipa pagrabos, atvērta tipa un caurvējainās koplietošanas telpās, kā arī mērījumu periodā detektori nebija izņemti no aizsargapvalka. Novērtējumā netika iekļauti arī mērījumu rezultāti, no detektoriem, kas bija izvietoti publiskajās ēkās un darba vietās. Šo detektoru mērījumu rezultāti tiks pārcelti uz VVD RDC realizējamo radona novērtējumu publiskās ēkās un darba vietās 2016./2017.gadā.

 

Radona gāzes mērījumu rezultāti mājsaimniecībās

Mājsaimniecību radona koncentrācijas novērtējuma analīzei tika izmantoti 891 korekti izvietoto detektoru rezultāti no 447 mājsaimniecībām. 

foto

Novērtējumā tika nodrošināts, ka no 110 Latvijas Republikas novadiem, vismaz viens mērījuma punkts ir 106 novados. Savukārt no 587 administratīvi teritoriālajām vienībām (republikas pilsētas, novadu pilsētas, novadu pagasti) mērījumu rezultāti ir 393 vietās. 

foto

Pētījuma ietvaros konstatēts, ka vidējais statistiskais radona koncentrācijas līmenis Latvijā ir 74 Bq/m3. Jāatzīmē, ka saskaņā ar Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra datiem, vidējā statistiskā koncentrācija Eiropas reģionā ir 98 Bq/m3 (2014. gads).

Ministru kabineta 2002.gada 9.aprīļa noteikumi Nr.149 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu” nosaka, ka par to, vai nepieciešami aizsardzības pasākumi radona ietekmes samazināšanai, jālemj, ja radona vidējā īpatnējā radioaktivitāte ēkā ir lielāka par 200 Bq/m3 gadā. (*Eiropas Komisijas direktīvā 2013/59/Euratom noteiktais līmenis ir 300 Bq/m3). Savukārt, ja konstatēts, ka radona līmenis ēkā ir lielāks par 600 Bq/m3 vidēji gadā, tad nekavējoties veic aizsardzības pasākumus.

Tikai 5% no detektoru rezultātiem radona koncentrācija tika konstatēta virs 200 Bq/m3.

fotofotofoto

VVD RDC apzināja visas 30 mājsaimniecības, kurās 47 detektoru rezultāti uzrādīja koncentrāciju virs 200 Bq/m3, veicot papildus informācijas apkopošanu par mājsaimniecības ikdienas paradumiem, ēkas būvtehnoloģiju un izmantotajiem materiāli, un sniedzot konsultāciju par preventīvajiem pasākumiem. Ieinteresētajās mājsaimniecībās, kurās tika konstatēta paaugstināta radona gāzes koncentrācija, VVD RDC pārstāvji klātienes apsekojuma laikā veica arī gamma dozas jaudas un beta daļiņu plūsmas intensitātes mērījumus, kā arī sniedzot rekomendācijas preventīvajiem pasākumiem. Paaugstināti mērījumu rezultāti konstatēti vairums mājsaimniecību, kur netiek regulāri nodrošināta telpu vēdināšana vai arī tās tiek daļēji/neregulāri apdzīvotas.

Mājsaimniecību radona koncentrācijas novērtējuma mērījumu rezultāti 2017.gadā tika nodoti Eiropas Komisijai, lai tos iekļautu Eiropas reģiona radona koncentrācijas mērījumu atlasā.

Radons ir dabiskas izcelsmes jonizējošā starojuma avots, kas veidojas neatkarīgi no cilvēka darbības. Efektīvākais veids, kā mājsaimniecībās nodrošināt zemu radona gāzes koncentrācijas līmeni, ir regulāra telpu vēdināšana, tādejādi samazinot gaisa fizikālo, ķīmisko un bioloģisko faktoru iedarbības pakāpi uz cilvēku iekštelpās.

VVD RDC informē, ka tuvākajā laikā neplāno atkārtoti nodrošināt iespēju iedzīvotājiem veikt bezmaksas radona mērījumus.

Neskaidrību gadījumā par mērījumu rezultātiem novērtējumā piedalījušos mājsaimniecību pārstāvji tiek aicināti sazināties par tālruni 67084207 vai e-pastu: radons@vvd.gov.lv.