Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" autoservisa darbība ir jāreģistrē C kategorijas piesārņojošu darbību reģistrā, jo piesārņojošo darbību var klasificēt atbilstoši MK noteikumu Nr.1082 2.pielikuma 6.1. punktam “visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas, kurās veic Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.380 "Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai" 2.punktā paredzētās darbības”.

Iesniegums darbības reģistrēšanai C kategorijas piesārņojošu darbību reģistrā iesniedzams elektroniski VVD informācijas sistēmā „TULPE” - C kategorijas piesārņojošo darbību reģistrācija 

Iesnieguma paraugs pieejams VVD tīmekļa vietnes sadaļā “Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas” (http://www.vvd.gov.lv/pakalpojumi-un-veidlapas/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/)

Atļaujas kategoriju nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082.

Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082 1.pielikumā ir noteiktas piesārņojošas darbības (iekārtas), kurām nepieciešama B kategorijas atļauja.

Operatoriem jāsaņem B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja, ja uzņēmums veic šādas darbības:

  • iekārtas nolietoto transportlīdzekļu apstrādei smalcinātājos ar jaudu līdz 75 tonnām dienā vai kuģu vraku reģenerācijai vai uzglabāšanai (1.pielikuma 5.9.punkts);
  • iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos (1.pielikuma 5.15.punkts).
  • iekārtas sadzīves (nebīstamu) atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta metālu atkritumu, tai skaitā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu un nolietotu transportlīdzekļu un to detaļu, apstrāde smalcinātājos (1.pielikuma 5.5.4.punkts);

 

Vides prasības šādiem uzņēmumiem nosaka Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumi Nr.135 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām"

Saskaņā ar 2004.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” autoservisa uzņēmums veic pierakstus uzskaites žurnālā. Žurnālā iekļauj šādu informāciju:

  • par nolietotajām riepām, kas nodotas uzņēmumam, kuram ir riepu sadedzināšanai, pārstrādei vai apglabāšanai nepieciešamā atļauja;
  • gaisa filtru pārbaužu un nomaiņas datumi;
  • krāsu, laku, pretkorozijas līdzekļu un šķīdinātāju patēriņš;
  • izlietotās eļļas un hidrauliskos šķidrumus;
  • par bīstamajiem atkritumiem, kuri rodas autoservisa darbības laikā.

Bīstamo atkritumu uzskaiti veic žurnālā, atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumi Nr. 494 "Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība"

Detalizēta informācija par autoservisa izmantoto resursu, radītā piesārņojuma un atkritumu uzskaiti vienkopus pieejama https://mansautoserviss.lv/

Saskaņā ar ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumiem Nr. 271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām”, statistikas pārskati par iepriekšējo gadu jāiesniedz līdz 1 martam. Informācija par to, kā noslēgt līgumu pieejama meteo.lv