IMPEL nacionālais kontaktpunkts Latvijā

foto

KAS IR IMPEL?

 

IMPEL (ang. Implementation and Enforcement of Environmental law) ir Eiropas Savienības tīkls vides tiesību aktu īstenošanai un ieviešanai, kas darbojas kopš 1992. gada un ir izveidots ar mērķi veicināt vides tiesību aktu izpildi, nodrošinot politikas veidotājiem, vides inspektoriem un izpildes iestāžu darbiniekiem platformu ideju un paraugprakses apmaiņai.

Latvijā IMPEL nacionālā koordinatora funkcijas veic Valsts vides dienests (VVD), kas ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura darbības mērķis ir nodrošināt, lai tiktu ievēroti normatīvie akti vides aizsardzības, radiācijas drošības un kodoldrošības un dabas resursu izmantošanas jomā, kā arī veicināt dabas resursu un enerģijas ilgtspējīgu izmantošanu.

IMPEL misija ir vides aizsardzības nodrošināšana, veicinot efektīvu Eiropas Savienības vides tiesību aktu īstenošanu un izpildi.

 

Papildus:

 • sadarbības veicināšana starp valstu kompetentajām iestādēm;
 • savstarpējas izpratnes veicināšana par atšķirīgo un kopīgo valstu pārvaldības sistēmās;
 • kopīgu projektu īstenošana;
 • inspektoru un citu iesaistīto darbinieku apmācību atbalstīšana un veicināšana;
 • labās prakses apzināšana, dažādu vadlīniju sagatavošana, kopīgu standartu izveidošana, sekmējot ES vides tiesību aktu izpildi;
 • konsekventas pieejas attīstīšana ES vides tiesību aktu piemērošanā, interpretēšanā un izpildē;
 • priekšlikumu sniegšana ES vides tiesību aktu uzlabošanā.

Lai veicinātu IMPEL atpazīstamību un uzlabotu informācijas apriti starp IMPEL un ES dalībvalstīm, IMPEL ir izveidojis nacionālos kontaktpunktus (koordinatori) visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. IMPEL nacionālie koordinatori darbojas kā komunikācijas koordinatori starp IMPEL un dažādām nacionāla līmeņa ar vides aizsardzība saistītām iestādēm.

Valsts vides dienesta (nacionālā koordinatora) uzdevumi IMPEL:  

 • informācijas apmaiņas nodrošināšana un sadarbības veicināšana vides aizsardzības jomās starp Latvijas valsts pārvaldes iestādēm, nacionālajiem koordinatoriem Eiropas Savienības dalībvalstīs un starp IMPEL Sekretariātu;
 • informācijas vākšana, koordinēšana un nodrošināšana, ņemot vērā IMPEL aktuālos projektus un tā uzdevumus;
 • IMPEL aktivitāšu un darba rezultātu popularizēšana;
 • interesentu konsultēšana un informēšana par IMPEL misijas jomām;
 • iesaistīšanās IMPEL projektos un aktivitātēs.