Valsts vides dienests (VVD) administrē un uzrauga ražotāju paplašinātas atbildības sistēmas (RAS), kuras ieguvušas atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par šādiem RAS objektiem:

 • videi kaitīgām precēm (t.sk. elektriskām un elektroniskām iekārtām);
 • izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem;
 • depozīta iepakojumu (vairāk informācijas par depozīta sistēmas darbību pieejama šeit)
 • visu veidu transportlīdzekļiem;
 • plastmasu saturošiem izstrādājumiem (tabakas izstrādājumiem ar filtriem);
 • tekstilizstrādājumiem (iesnieguma forma RAS izveidei iesniegšanai VVD pieejama šeit).

Ražotāju paplašinātas atbildības sistēma ir pasākumu kopums, ko īsteno saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumā, Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likumā un nozari regulējošos Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību. RAS ir paredzētas, lai nodrošinātu, ka atkritumi, kas rodas, nolietojot preces, kas ir RAS objekti, tiktu pienācīgi apsaimniekoti un nepiesārņotu apkārtējo vidi. RAS ietvaros tiek nodrošināta atkritumu savākšana, pārstrāde un reģenerācija atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Normatīvajos aktos paredzēts, ka RAS objektu ražotājiem un importētājiem ir jāmaksā dabas resursu nodoklis par preču apjomu, ko tas laidis tirgū. Atbrīvojumu no nodokļa maksāšanas var saņemt, slēdzot līgumu ar RAS.

Uzņēmumiem, kas Latvijā pirmo reizi laiž tirgū preces, kas ir RAS objekti, ir iespēja saņemt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas, noslēdzot līgumu ar kādu no RAS, kam ir noslēgts līgums ar VVD par apsaimniekošanas sistēmas īstenošanu.

Apsaimniekošanas sistēmas izveidošana

Lai izveidotu ražotāju paplašinātās atbildības sistēmu un saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa, apsaimniekotājs iesniedz VVD informācijas sistēmā "TULPE" iesniegumu, kā neatņemama sastāvdaļa ir apsaimniekošanas plāns. Iesniegumu sniedz saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem:

* Atbrīvojumu no nodokļa samaksas nepiemēro vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, kas izgatavoti no plastmasas (polimēriem) un to kompozītmateriāliem (laminātiem): Dabas resursu nodokļa piemērošana vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no 2019. gada 1.jūlija

Pēc iesnieguma saņemšanas VVD to izvērtē un pieņem lēmumu par RAS izveidi. Pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas VVD noslēdz līgumu par RAS izveidi un piemērošanu. VVD nepiemēro atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas, ja netiek izpildīta vai daļēji netiek izpildīta kāda no normatīvo aktu prasībām.

Apstiprinātajā apsaimniekošanas plānā izmaiņas jāiesniedz līdz katra ceturkšņa otrā mēneša 15. datumam.

Pārskats par apsaimniekošanas sistēmas īstenošanu

Apsaimniekotājam jāsniedz pārskati par apsaimniekošanas sistēmu īstenošanu. Pārskatā iesniedzama informācija par normatīvajos aktos noteikto atkritumu apjomu savākšanu, pārstrādi un reģenerāciju, kā arī darbības apliecinoša dokumentācija.

Par iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanu jāiesniedz:

 • pārskats par periodu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam (līdz 31. augustam);
 • auditēts pārskats par periodu no 1. janvāra līdz 31. decembrim (līdz 30. aprīlim).

Par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu jāiesniedz:

 • pārskats par periodu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam (līdz 31. augustam);
 • auditēts pārskats par periodu no 1. janvāra līdz 31. decembrim (līdz 30. aprīlim).

Par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu jāiesniedz:

 • auditēts pārskats par periodu no 1. janvāra līdz 31. decembrim (līdz 1. maijam).

Par plastmasu saturošu izstrādājumu apsaimniekošanu jāiesniedz:

 • pārskats par periodu no 1. janvāra līdz 31. decembrim (līdz 1. aprīlim).

Par tekstilizstrādājumiem:

 • pārskats par periodu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam (līdz 31. augustam);
 • auditēts pārskats par periodu no 1. janvāra līdz 31. decembrim (līdz 31. aprīlim).

Reģenerācijas normu izpildes pierādīšana

VVD norāda, ka reģenerācijas normu izpildes nodrošināšanu var apliecināt tikai komersants, kurš ir veicis atkritumu gala pārstrādi vai reģenerāciju. Reģenerācijas normu izpildes nodrošināšanu nevar apliecināt komersants, kurš ir veicis atkritumu pieņemšanu (savākšanu) vai atkritumu īpašību mainīšanu (lai ar tiem veiktu jebkuras reģenerācijas darbības, kas Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” apzīmētas ar kodu R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 un R11) un nodošanu citam komersantam tālākām reģenerācijas darbībām.

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumā noteikto, nodokli par iepakojumu vai vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, videi kaitīgām precēm, tajā skaitā elektriskām un elektroniskām iekārtām, kā arī par transportlīdzekļiem nodokļa maksātājs nemaksā, ja tas (vai apsaimniekotājs, ar kuru tas noslēdzis līgumu) nodrošina vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto reģenerācijas (tajā skaitā pārstrādes) normu izpildi. Atkritumu reģenerācija (tajā skaitā pārstrāde) ir uzskatāma par pabeigtu tikai brīdī, kad atkritumi, atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir zaudējuši savu statusu.

Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 6. punktā ir norādīts, ka vielu vai priekšmetu neklasificē kā atkritumus, ja ir pabeigta vielas vai priekšmeta reģenerācija (arī pārstrāde), un tie vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem, ņemot vērā piesārņojošo vielu robežvērtības attiecīgajās vielās un priekšmetos, kā arī attiecīgo vielu un priekšmetu jebkuru iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi:

 • vielu vai priekšmetu parasti izmanto noteiktam nolūkam;
 • pastāv tirgus vai pieprasījums pēc šādas vielas vai priekšmeta;
 • viela vai priekšmets atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām šādas vielas vai priekšmeta turpmākai izmantošanai un prasībām attiecīgajai vielai vai priekšmetam;
 • vielas vai priekšmeta izmantošana nerada negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apsaimniekotājam ir pienākums pēc nodokli administrējošās valsts iestādes un dienesta amatpersonu (kuru kompetencē ir atkritumu apsaimniekošanas kontrole) pieprasījuma uzrādīt dokumentu oriģinālus, kuri apstiprina apsaimniekošanas plānā iekļautās informācijas patiesumu, un pārskatā norādīto dokumentu oriģinālus (tai skaitā līgumus, apliecinājumus par komersantu savākto, pieņemto un pārstrādāto vai reģenerēto konkrēto atkritumu apjomu konkrētā laikposmā, dokumentus, kas apliecina lietotu preču realizāciju atkārtotai lietošanai).

* Visus dokumentus VVD iesniedz elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: pasts@vvd.gov.lv 

Sīkāka informācija par ražotāju paplašinātās atbildības sistēmām pieejama, sazinoties ar Valsts vides dienesta Atkritumu aprites departamentu, rakstot uz e-pasta adresi aad@vvd.gov.lv