Aicinām klientus izmantot iespēju iegūt atbildes uz interesējošiem jautājumiem tiešsaistē – videokonsultāciju formātā! 

Ievērojot drošības pasākumus COVID-19 izplatības samazināšanai, pašlaik Valsts vides dienests konsultācijas klātienē sniedz tikai īpašas nepieciešamības situācijās, izvērtējot katru gadījumu individuāli. Šajos gadījumos konsultācijas tiek sniegtas tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Pēc visu ar COVID-19 saistītajiem piesardzības un drošības pasākumu atcelšanas, Valsts vides dienests apmeklētājus pieņems gan pēc pieraksta, gan noteiktās apmeklētāju stundās bez iepriekšēja pieraksta.

Par kādiem jautājumiem var saņemt konsultāciju?

Valsts vides dienestā konsultāciju iespējams saņemt par atļauju, licenču, tehnisko noteikumu un citu līdzīgu dokumentu (turpmāk kopā – atļauja) izsniegšanu:

  • pirms iesnieguma atļaujas saņemšanai iesniegšanas – Valsts vides dienests sniedz konsultāciju par plānotās darbības pieļaujamību atbilstoši normatīvajiem aktiem, par iesnieguma aizpildīšanas kārtību vai atļaujas saņemšanai nepieciešamo informāciju;
  • atļaujas sagatavošanas laikā, ja tiek pieprasīta papildinformācija – Valsts vides dienests sniedz skaidrojumu par iesniegumā konstatētajiem trūkumiem, konsultāciju par pieprasītās papildinformācijas saturu vai sagatavošanas kārtību, plānotās darbības pieļaujamību;
  • pēc atļaujas vai atteikuma izdot atļauju pieņemšanas – Valsts vides dienests sniedz skaidrojumu par pieņemtā lēmuma pamatojumu vai izvirzītajiem nosacījumiem, plānotās darbības pieļaujamību citā vietā vai veidā;
  • citiem VVD kompetencē esošiem jautājumiem

VVD tīmekļa vietnē www.vvd.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi”, izmantojot e-formu – digitalizētu veidlapu, tagad var digitāli saņemt informāciju – izziņu par to, vai:

  • plānotās darbības veikšanai VVD nepieciešams saņemt A vai B piesārņojošās darbības atļauju, vai arī iecerētā darbība jāreģistrē C piesārņojošo darbību reģistrā:
  • plānotajai darbībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas ietekmes uz vidi novērtējums, sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums vai tehniskie noteikumi: