Par kādiem jautājumiem var saņemt konsultāciju?

Valsts vides dienestā konsultāciju iespējams saņemt par atļauju, licenču, tehnisko noteikumu un citu līdzīgu dokumentu (turpmāk kopā – atļauja) izsniegšanu:

  • pirms iesnieguma atļaujas saņemšanai iesniegšanas – Valsts vides dienests sniedz konsultāciju par plānotās darbības pieļaujamību atbilstoši normatīvajiem aktiem, par iesnieguma aizpildīšanas kārtību vai atļaujas saņemšanai nepieciešamo informāciju;
  • atļaujas sagatavošanas laikā, ja tiek pieprasīta papildinformācija – Valsts vides dienests sniedz skaidrojumu par iesniegumā konstatētajiem trūkumiem, konsultāciju par pieprasītās papildinformācijas saturu vai sagatavošanas kārtību, plānotās darbības pieļaujamību;
  • pēc atļaujas vai atteikuma izdot atļauju pieņemšanas – Valsts vides dienests sniedz skaidrojumu par pieņemtā lēmuma pamatojumu vai izvirzītajiem nosacījumiem, plānotās darbības pieļaujamību citā vietā vai veidā;
  • citiem VVD kompetencē esošiem jautājumiem

VVD tīmekļa vietnē www.vvd.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi”, izmantojot e-formu – digitalizētu veidlapu, tagad var digitāli saņemt informāciju – izziņu par to, vai:

  • plānotās darbības veikšanai VVD nepieciešams saņemt A vai B piesārņojošās darbības atļauju, vai arī iecerētā darbība jāreģistrē C piesārņojošo darbību reģistrā:
  • plānotajai darbībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas ietekmes uz vidi novērtējums, sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums vai tehniskie noteikumi: