Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

 

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv , kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv.

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:
 • SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.
 • maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").
 • allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.
 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

 • _ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 1. Sociālo mediju:
 • _cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 • Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

 • Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer[VV4] 

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

Dienests

Valsts vides dienests (“Dienests”) ir valsts iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt, lai tiktu ievēroti normatīvie akti vides aizsardzības, radiācijas drošības un dabas resursu izmantošanas jomā, kā arī veicināt dabas resursu un enerģijas ilgtspējīgu izmantošanu.

Jūsu privātums un uzticība Dienestam ir svarīga

Šī dokumenta mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc Dienests izmanto Jūsu personisko informāciju. Šī iemesla dēļ šajā dokumentā plaši izmantojam ne-juridisku valodu un vienkāršas teikumu uzbūves.

Dienesta mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot Dienestam savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Dienests veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie Dienesta vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un Dienesta iekšējām kārtībām.

Dienestam ir svarīgi būt caurskatāmam, apstrādājot Jūsu personas datus.

Dienests ir apņēmusies aizsargāt Jūsu personisko informāciju un ievērot konfidencialitāti visur, ko Dienests dara. Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus Dienests var iegūt par Jums, kā Dienests tos izmantos, kā sniegs informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar Dienestu varat sazināties.

Dažreiz Dienestam ir jāmaina Privātuma politika. Šajā vietnē tiks publicētas visas izmaiņas, kuras, protams, ir pieejamas Jums jebkurā laikā.

Kādu kategoriju personas datus Dienests ievāc savu pārvaldes funkciju ietvaros un kam tie tiek nodoti?

 

Vides atļauju izsniegšana (darbības ar aukstuma aģentiem, zemes dzīļu apsaimniekošana, piesārņojošās darbības, atkritumu apsaimniekošana, ūdens apsaimniekošana), kā arī  dabas resursu nodokļa administrēšana

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats datu apstrādei

- Personiskā informācija (vārds, uzvārds, personas kods) par nekustamo īpašumu īpašniekiem (fiziskām personām), kas iznomā savu īpašumu vides atļauju saņēmējiem (operatoriem)

- Personiskā informācija un profesionālā informācija (izglītības dati, informācija par iepriekšējo darba pieredzi un stāžu) par vides atļauju saņēmēju (operatoru) kvalificēto personālu aukstuma aģentu izmantošanas, zemes dzīļu apsaimniekošanas un atkritumu apsaimniekošanas jomā

Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija

Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): dati netiek nodoti.

Tehnisko noteikumu izdošana

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats datu apstrādei

- Tehnisko noteikumu pieteicēja (fiziskas personas) personiskā informācija, kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese), tehnisks apraksts par plānoto būvniecības vai citām darbībām, kam pieprasīti tehniskie noteikumi

Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija

Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): dati netiek nodoti.

Vides aizsardzības noteikumu kontrole–pārbaužu veikšana, administratīvo sodu piemērošana un pienākumu uzlikšana novērst vides aizsardzības pārkāpumus

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats datu apstrādei

Vides noteikumu pārbaudēs un pārkāpumos iesaistīto fizisko personu personiskā informācija un kontaktinformācija, biometriskie dati (personas video vai foto uzņēmums)

 - Sūdzības iesniedzēju (fizisko personu) personiskā informācija un kontaktinformācija

Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija

Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): dati par pārkāpējiem – Sodu reģistrs (sistēmu uztur Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs); dati par sūdzību iesniedzējiem – citas valsts un pašvaldības institūcijas, ja sūdzības izskatīšana ir citu institūciju kompetencē

-Zvejas atļauju izsniegšana un zvejas noteikumu kontrole – pārbaužu veikšana un administratīvo sodu piemērošana

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats datu apstrādei

- Pašpatēriņa zvejnieku personiskā informācija, kontaktinformācija, informācija par personas īpašumā esošo peldlīdzekli un personas biometriskie dati (sejas fotogrāfija)

 - Zvejas kuģu kapteiņu personiskā informācija un kontaktinformācija

- Zvejas noteikumu pārbaudēs un pārkāpumos iesaistīto fizisko personu personiskā informācija un kontaktinformācija, biometriskie dati (personas video vai foto uzņēmums). Zvejas kuģu kapteiņu pārkāpumu gadījumos – arī soda punkti

Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija

Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): kuģu kapteiņu dati – Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma (sistēmu uztur Zemkopības ministrija); dati par pārkāpējiem – Sodu reģistrs (sistēmu uztur Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs)

Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšana un kontrole, radiācijas drošības kontrole, radiācijas drošības speciālistu atestācija, no Latvijas dalības Starptautiskajā Atomenerģijas aģentūrā izrietošo aktivitāšu pārraudzība

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats datu apstrādei

- Atļaujas saņēmēju (operatoru) darbinieku personiskā informācija, profesionālā informācija un sensitīvie dati (saņemtā jonizējošā starojuma mērījumi, informācija par veselības pārbaudēm)

 - Radiācijas drošības ekspertu personiskā informācija, kontaktinformācija un profesionālā informācija

 - Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras organizēto apmācību dalībnieku personiskā informācija, kontaktinformācija, profesionālā informācija un sensitīvie dati (saņemtā jonizējošā starojuma mērījumi, informācija par veselības pārbaudēm)

- Personu, kurām, šķērsojot valsts robežu, tiek atklāts jonizējošais starojums, vārds, uzvārds, dzimšanas datums un informācija par ārvalstī veikto radioloģisko izmeklēšanu vai informācija par citu jonizējošā starojuma iemeslu

- Operatoru pārbaudēs un pārkāpumos iesaistīto fizisko personu personiskā informācija un kontaktinformācija,

Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija

Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): personu radiometriskās kontroles, šķērsojot valsts robežu, ietvaros dati var tikt nodoti glābšanas dienestiem; radiācijas drošības ekspertu kandidātu dati – Radiācijas drošības un kodoldrošības ekspertu atestācijas komisijai (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidota institūcija); dati par Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras organizēto apmācību dalībniekiem tiek nodoti šai starptautiskajai organizācijai, kuras mītnes vieta ir Vīne, Austrija

Publisko iepirkumu, nomas un citi līgumi

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats datu apstrādei

- Iepirkumu pretendentu kontaktpersonas, piesaistīto speciālistu un citu fizisku personu dati, kas ietverti pretendentu piedāvājumos

- Preču piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju darbinieku, kas nodrošina līgumu izpildi, personiskā un kontaktinformācija

 - Nekustamo īpašumu nomnieku un iznomātāju (fizisko personu) personiskā informācija, kontaktinformācija un maksājumu informācija

Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija (publisko iepirkumu organizēšana)

Noslēgto līgumu izpildes nodrošināšana

Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): dati netiek nodoti.

-  Videonovērošana

Dienests veic videonovērošanu un apstrādā Jūsu personas datus, kad Jūs atrodaties Dienestam piederošo ēku teritorijā, gan Jūsu personiskās, gan Dienesta darbinieku, klientu un īpašuma drošības nolūkos. Tāpat arī Dienests ir uzstādījis videokameras vietās, kurās ļoti bieži notiek vides aizsardzības likumpārkāpumi, piemēram, maluzvejniecība un atkritumu izgāšana neatļautās vietās. Vietās, kurās tiek veikta videonovērošana, Dienests ir uzstādījis brīdinājuma zīmes. Videonovērošanas ieraksti Dienesta sistēmās tiek glabāti ne vairāk kā 30 dienas. Ieraksti tiek dzēsti automātiski hronoloģiskā secībā no ieraksta brīža. Atsevišķi ieraksti var tikt saglabāti ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams noteiktu mērķu sasniegšanai, piemēram, incidentu un likumpārkāpumu izmeklēšanas mērķiem.

 

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Biometrijas dati (personas videouzņēmums)

Dienesta darbinieku un klientu vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība

Dienesta likumīgā interese uz īpašuma aizsardzību

 

.

No kādiem avotiem Dienesta iegūst personas datus?

Jūs

Dienests apstrādā Jūsu sniegtos personas datus, kurus Jums pieprasām pirms Dienesta pakalpojumu saņemšanas un Dienesta veikto pārbaužu laikā, kā arī kad Jūs apmeklējat publiskas vietas Dienestā (videonovērošana) vai Dienesta mājaslapu (sīkdatnes).

Citas valsts institūcijas un informācijas sistēmas

Dienests iegūst personas datus no Iedzīvotāju reģistra un citām valsts informācijas sistēmām, lai pārbaudītu Jūsu sniegto datu pareizību.

Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat Dienesta pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai arī lai aizsargātu Dienesta likumīgās intereses.

Kad šis periods ir beidzies, Dienests drošā veidā izdzēsīs Jūsu personas datus vai padarīs tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

Kā Dienests aizsargā Jūsu personas datus?

Dienests nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Dienests pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, antivīrusu programmas.

Tomēr, Dienests rekomendē Jums ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības, un Dienests neuzņemsies atbildību par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ.

Jūsu tiesības

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums vairākas tiesības ietekmēt Jūsu personas datu apstrādi. Lai šīs tiesības īstenotu, lūdzu iesniedziet Dienestam rakstveida iesniegumu: klātienē Dienesta kancelejā Rūpniecības ielā 23, Rīgā vai kādā no Dienesta reģionālajām vides pārvaldēm, kuru adreses ir pieejamas Dienesta mājaslapā (līdzi jāņem pase vai personas apliecība), vai nosūtot ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu parakstītu iesniegumu uz pasts@vvd.gov.lv.  Pēc iesnieguma saņemšanas Dienests Jūs identificēs – pārliecināsies, ka Jūs esat tā pati persona, par kuru uzdodaties –, un sniegs Jums atbildi viena mēneša laikā.

- Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Dienesta, vai Dienests apstrādā Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt izsniegt apstrādē esošo personas datu kopiju.

- Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Dienestam to izlabot. Tomēr Dienestam var nebūt iespēja labot datus, kas sakrīt ar citu valsts institūciju pārziņā esošajām valsts informācijas sistēmām.

- Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl Dienests apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā Dienests pārtrauks apstrādāt Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs devāt savu piekrišanu. Piekrišanu par sīkdatņu izmantošanu var atsaukt, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi Interneta pārlūkprogrammā. Citos gadījumos piekrišanu var atsaukt sadaļas “Jūsu tiesības” ievadā aprakstītajā veidā. Lūdzu ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana Jums nedos tiesības apstrīdēt datu apstrādes likumīgumu, ko Dienests veicis līdz piekrišanas atsaukšanai.

- Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt Dienestam dzēst Jūsu personas datus. Tomēr ņemiet vērā, ka Dienests ir valsts pārvaldes institūcija, kas personu datus galvenokārt apstrādā, jo Dienestam ir jāīsteno ar normatīvajiem aktiem noteiktas pārvaldes funkcijas. Kamēr datu apstrāde pamatojas uz normatīvajiem aktiem, datu dzēšana nav pieļaujama. Pēc tam, kad dati vairs nav nepieciešami pārvaldes funkciju īstenošanai, Dienests tos dzēš, arhivē vai padara nepieejamus/neidentificējamus kādā citā veidā.

- Apstrādes ierobežojums un iebildumi pret datu apstrādi

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības pieprasīt Dienestam ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Tāpat arī Jums ir tiesības pieprasīt Dienestam pārtraukt Jūsu personas datu apstrādi, ko Dienests veic, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktu pārvaldes pienākumu vai Dienesta leģitīmām interesēm, izņemot Dienesta prasību celšanu tiesā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, vai Jūs iebilstat pret datu apstrādi, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt Dienesta pakalpojumus. Lūdzu ņemiet arī vērā, ka daudzas no Dienesta funkcijām ir obligātas, un šādu funkciju izpildes gaitā datu apstrādi nevar ierobežot vai pārtraukt.

- Datu pārnesamība

Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis Dienestam, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu.

Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Dienestu.

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/)

 

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

E-pasts: dpo@vvd.gov.lv