Katru dienu cilvēks saskaras ar jonizējošo starojumu, ko izstaro dažādi apkārtējā vidē esoši jonizējošā starojuma avoti. Viens no biežāk sastopamajiem dabiskajiem starojuma avotiem ir radona gāze (turpmāk - radons).

Radons (tā nozīmīgākais un visilgāk dzīvojošais radioizotops ir 222Rn ar pussabrukšanas periodu 3,823 dienas) - ir inerta radioaktīva gāze bez krāsas un smaržas, tā ir 7,5 reizes smagāka par gaisu. Labi šķīst ūdenī un organiskos šķidrumos. Radona radioaktīvā sabrukšana veido alfa starojumu, kam ir augsts radiotoksiskums. Alfa starojuma radioaktivitāti gaisā nosaka bekerelos uz gaisa kubikmetru (Bq/m3), t.i., sabrukšanu skaits vienā sekundē viena kubikmetra gaisa tilpumā.

Viens no galvenajiem radona gāzes avotiem ir zemes dzīles. Tieši teritorijas ģeoloģiskā uzbūve nosaka vislielākos riskus radona paaugstināšanai cilvēka dzīves vidē. Radona dabiskā izcelsme nāk no kristāliskā pamatklintāja iežiem vai nogulumiežiem, piemēram, māla. Radons ir iežos esošā dabīgā urāna (238U) sabrukšanas ķēdes produkts. Nelielu radona daudzumu satur arī dabasgāze, dažādi būvmateriāli un artēziskie ūdeņi.

Līdz 2016.gadam Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, radona gāzes mērījumi plašā mērogā nebija veikti. Tāpēc nav pietiekoši daudz datu, lai izdarītu secinājumus par situāciju valstī kopumā. Indikatīvi radona mērījumi Latvijā iepriekš veikti 90.gados.

Radona gāzes mērījumi ir nepieciešami, lai novērtētu situāciju Latvijā un apzinātu teritorijas ar iespējami paaugstinātu radona līmeni. Turklāt Latvijai, tāpat kā citām Eiropas Savienības valstīm, līdz 2018.gadam ir jāizstrādā radona rīcības plāns, lai sniegtu ieteikumus radona līmeņa kontrolei ēkās un dzeramajā ūdenī, kā arī noteiktu pasākumus radona līmeņa pazemināšanai vietās, kur tas konstatēts paaugstinātā daudzumā.

Visā Eiropā radona gāzes koncentrācija nav vienādā līmenī, tās daudzums ir atkarīgs no konkrētās ģeogrāfiskās vietas, piemēram, Čehijā, Somijā vai Austrijā, koncentrācija ir īpaši augsta, kur tuvu zemes virskārtai izvietoti granīta ieži. Eiropa, kā arī Latvijā, iedzīvotājiem pusi no dabiskā radiācijas gada efektīvās dozas rada tieši radons.

Nosacījumi radona gāzes novērtēšanai un rīcības plāna izstrādei ir noteikti Padomes Direktīvā 2013/59/Euratom (2013.gada 5.decembris), ar ko nosaka drošības pamatstandartus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem un atceļ Direktīvu 89/618/Euratom, Direktīvu 96/29/Euratom, Direktīvu 97/43/Euratom un Direktīvu 2003/122/Euratom.

Lai nodrošinātu koordinētu darbību radona situācijas apzināšanai Latvijā un izstrādātu radona rīcības plānu, ievērojot Direktīvas 2013/59/Euratom prasības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2015.gadā izveidoja darba grupu  (sastāvs apstiprināts ar 07.04.2015. rīkojumu Nr.105 izveidoja darba grupu “Radona novērtējums un radona rīcības plāns”).

Darba grupā darbojas pārstāvji no dažādām institūcijām:

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
 • Labklājības ministrija
 • Zemkopības ministrija
 • Ekonomikas ministrija
 • Veselības ministrija
 • Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs
 • Veselības inspekcija
 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūts “BIOR”
 • VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
 • Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūts
 • Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts
 • Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte
 • Rīgas Tehniskās universitātes Telpiskās un reģionālās attīstības pētījumu centrs

Radona gāzes līmeņa novērtējums 2016.-2017.gadā tiek īstenots trīs posmos:

1.posms. “Radona gāzes mērījumi mājsaimniecībās un dzeramā ūdens apgādes objektos”

 • VVD RDC projekts “Radona gāzes mērījumi Latvijas mājsaimniecībās 2016.gadā”. Mērījumi 500 mājsaimniecībās veikti no 2016.gada marta līdz decembrim.
 • VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta Nr.1-08/394/2015 “Radioaktīvo vielu novērtējums vidē” ietvaros veica radona līmeņa mērījumus lielākajos dzeramā ūdens apgādes objektos (vidējais diennakts piegādātais ūdens daudzums ≤100 m3/diennaktī) laika posmā no 2016.gada februāra līdz oktobrim.
 • Semināri darba grupas pārstāvju kompetences palielināšanai nacionālā novērtējuma stratēģijas izstrādē, monitoringa veikšanā un par pasākumiem radona gāzes koncentrācijas samazināšanai telpās.

2.posms. “Radona gāzes mērījumi darba vietās un publiskajās ēkās”

 • VVD RDC projekts “Radona gāzes mērījumi Latvijas darba vietās un publiskajās ēkās 2016./2017.gadā”. Mērījumi 250 publiskajās ēkās un dažādās darba vietās tiek veikti no 2016.gada novembra līdz 2017.gada jūnijam.

3.posms. “Rezultātu novērtēšana un sabiedrības informēšana”

 • Rezultātu novērtēšana:
  • 2017.gada janvāris-februāris iegūto radona gāzes mērījumu rezultātu mājsaimniecībās apkopšana un informācijas sagatavošana iesaistītajiem iedzīvotājiem/
  • 2017.gada septembris-novembris iegūto radona gāzes mērījumu rezultātu darba vietās un publiskās ēkās apkopošana un informācijas sagatavošana iesaistītajām  organizācijām.
 • Sabiedrības informēšana par mērījumu rezultātiem:
  • 2017.gada februāris-marts sabiedrības un masu plašsaziņas līdzekļu pārstāvju informēšana par iegūtajiem radona gāzes mērījumu rezultātiem mājsaimniecībās, kā arī radona gāzes koncentrāciju 160 lielākajos dzeramā ūdens apgādes objektos.
  • 2017.gada septembris-novembris sabiedrības un masu plašsaziņas līdzekļu pārstāvju informēšana par iegūtajiem radona gāzes mērījumu rezultātiem darba vietās un publiskās ēkās.
  • Atbilstoši radona gāzes situācijas novērtējumam – informācijas izstrādāšana par pasākumiem un iespējamo aizsardzību, lai samazinātu radona gāzes koncentrāciju telpās un ietekmi uz iedzīvotāju veselību.

Novērtējumam mājsaimniecībās un darba vietās nepieciešamo detektoru iegāde un mērījumu nolasīšanas pakalpojums tiek segts pateicoties Starptautiskās atomenerģijas aģentūras Tehniskās sadarbības programmas projektu finansējumam. Pārējās aktivitātes projekta ietvaros tiek īstenotas VVD pamatbudžeta ietvaros, atsevišķi neparedzot līdzekļus.

Papildu informāciju par projektiem “Radona gāzes mērījumu Latvijas mājsaimniecībās 2016.gadā” un “Radona gāzes mērījumi Latvijas darba vietās un publiskajās ēkās 2016./2017.gadā” var uzzināt VVD RDC: Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV – 1045, tālr.: 67084207, e-pasts: radons@vvd.gov.lv.

Informāciju par iespēju veikt radona koncentrācijas mērījumus dzeramajā ūdenī - VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”: Maskavas ielā 165, Rīgā, LV-1019, tālr.: 67032620, 67032665, e-pasts: klientu.serviss@lvgmc.lv.

Noderīgas publikācijas, normatīvie akti un materiāli par radona gāzi, publikācijas un ziņu sižeti mēdijos par VVD RDC īstenoto radona novērtējumu: