Komersanti, kuri ir iesaistīti vai veic atkritumu pārrobežu sūtījumus (atkritumu izvešanu, ievešanu, tranzītu cauri Latvijas teritorijai) neskaidrību vai jautājumu gadījumos var vērsties Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes Piesārņojuma un dabas resursu departamenta Atkritumu daļā, kas pilda Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem (turpmāk – Regula Nr. 1013/2006) minētās kompetentās iestādes un korespondenta funkcijas vai sūtot e-pastu uz ap@vvd.gov.lv vai tfs@vvd.gov.lv.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 42.pantam:

 1. aizliegts Latvijā ievest atkritumus apglabāšanai, arī sadedzināšanai, ja minētā darbība ir klasificējama kā atkritumu apglabāšana, vai ilgstošai uzglabāšanai;
 2. atļauts Latvijā ievest atkritumus reģenerācijai vai sadedzināšanai, ja sadedzināšana klasificējama kā atkritumu reģenerācija uz reģenerācijas iekārtu, kura ir saņēmusi atbilstošu vides atļauju, un atkritumu ievešanas rezultātā netiek apdraudēta atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā vai reģionālajos plānos noteiktā Latvijas teritorijā radīto atkritumu apstrāde vai reģenerācija.

Informējam, ka ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 660/2014 ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem tiek nostiprināts pierādīšanas pienākums (sīkāk skatīt Regulas Nr. 1013/2006 svarīgākās prasības (“Izpilde dalībvalstīs”) sadaļā Cita noderīga informācija):

 1. dokumentāru pierādījumu (attiecīgās vielas vai priekšmeta izcelsmi un galamērķi un to, ka tie nav atkritumi, tostarp attiecīgā gadījumā funkcionalitātes pierādījums) sniegšana inspekcijās iesaistītajām iestādēm, ka viela vai priekšmets, ko pārvadā pa autoceļiem, dzelzceļu, gaisu, jūru vai iekšējiem ūdensceļiem, nav atkritumi;
 2. būtisku dokumentāru pierādījumu (ko nodrošina pagaidu un cita veida reģenerācijas uzņēmums un ko vajadzības gadījumā apstiprina galamērķa kompetentā iestāde) iesniegšana inspekcijās iesaistītajai iestādei par to, lai pārliecinātos, vai atkritumu sūtījums, uz ko attiecas 18. panta vispārējās informācijas prasības, ir paredzēts reģenerācijas darbībām saskaņā ar 49. pantu.

Normatīvie akti:

1. Bāzeles Konvencija par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu

Bāzeles konvencija (latviešu valodā);

Bāzeles konvencija (angļu valodā)

2. Regula Nr. 1013/2006

Regulas Nr.1013/2006 konsolidētā versija;

3. Komisijas Regula (EK) Nr. 1418/2007 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III vai IIIA pielikumā uzskaitītu dažu atkritumu eksportu reģenerācijai uz valstīm, uz kurām neattiecas ESAO Lēmums par atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1418/2007 konsolidētā versija;

4. Atkritumu apsaimniekošanas likums.

 

Citi saistoši normatīvie akti:

1. Padomes Regula (ES) Nr. 333/2011 ar ko paredz kritērijus, kuri nosaka, kad dažu veidu metāllūžņi vairs nav atkritumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK

Regula (ES) Nr. 333/2011;

2. Komisijas Regula (ES) Nr. 1179/2012 ar ko paredz kritērijus, kuri nosaka, kad stikla lauskas vairs nav atkritumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EKK

Regula (ES) Nr. 1179/2012;

3. Komisijas Regula (ES) Nr. 715/2013 ar ko paredz kritērijus, kuri nosaka, kad vara lūžņi vairs nav atkritumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK

                Regula (ES) Nr. 715/2013.

 

Vispārīga informācija:

 1. Atkritumu pārrobežu sūtījumu piemērojamās kontroles procedūras ir noteiktas Regulas Nr. 1013/2006 3.pantā:
  1. iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra (paziņojums jeb saskaņojums):
   • iepriekšējs rakstisks paziņojums, kas iesniegts kompetentajai nosūtīšanas iestādei saskaņā ar Regulas Nr.1013/2006 4.pantu. Atkritumu izvešanas no Latvijas gadījumā paziņojuma dokumenti papīra veidā ir jāiesniedz Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045) vai kā elektroniski parakstītus dokumentus nosūtot uz ap@vvd.gov.lv;
   • rakstiska piekrišana (saskaņojums) plānotajam atkritumu sūtījumam var tikt izsniegta uz 1 kalendāro gadu (Regulas Nr. 1013/2006 9.panta 4.punkts), savukārt atkritumu sūtījumiem uz reģenerācijas uzņēmumu, par kuru ir sniegta iepriekšēja piekrišana – līdz 3 gadiem (Regulas Nr. 1013/2006 14.panta 2.punkts);
   • īpaši norādījumi paziņojuma (IA pielikums, notification document) un atkritumu pārvietošanas dokumenta (IB pielikums, movement document) aizpildīšanai sniegti Regulas Nr.1013/2006 IC pielikumā;
   • paziņojuma dokumenta (IA pielikuma) veidlapa (angļu valodā);
   • atkritumu pārvietošanas dokumenta (IB pielikuma) veidlapa (angļu valodā);
   • par iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūru (paziņojumu).
  2. vispārējas informācijas prasības:
   •  “zaļā saraksta” atkritumu sūtījumi jāveic atbilstoši Regulas Nr. 1013/2006 18.panta prasībām;
   • par “zaļā saraksta” atkritumu sūtījumiem uz Latviju;
   • par “zaļā saraksta” atkritumu sūtījumiem no Latvijas; 
   • Korespondentu vadlīnijas Nr.10 par atkritumu pārrobežu sūtījumiem atbilstoši Regulas Nr. 1013/2006 18.panta prasībām. Vadlīnijas satur noderīgu informāciju gan par VII pielikumā norādāmo informāciju, gan līguma, kas noslēgts starp personu, kas organizē atkritumu sūtījumu un saņēmēju, paraugu.
  3. atkritumu sūtījumu aizliegums:
   • atkritumu sūtījumi apglabāšanas darbībām uz Eiropas Savienības dalībvalstīm un ESAO lēmuma valstīm (ja atkritumu sūtījumi apglabāšanas darbībām galamērķa valstī ir atļauti, tad tikai ar paziņojumu, kurš ir saskaņots iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūrā);
   • atkritumu sūtījumi apglabāšanas darbībām uz valstīm, kas nepiemēro ESAO lēmumu;
   • bīstamo atkritumu sūtījumi reģenerācijas darbībām uz valstīm, kas nepiemēro ESAO lēmumu;
   • atsevišķi nebīstamo atkritumu sūtījumi reģenerācijas darbībām uz valstīm, kas nepiemēro ESAO lēmumu (Komisijas Regula Nr.1418/2007);
 2. pārrobežu sūtījumu kontekstā;
 3. - lietotu preču vai atkritumu sūtījums. 
 4. - lietotas preces vai atkritumu sūtījumus;

 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 667 “Noteikumi par valsts nodevu par apstiprinājuma vai piekrišanas izsniegšanu atkritumu pārrobežu pārvadājumiem un valsts nodevas maksāšanas kārtību” par apstiprinājuma (acknowledgement) vai piekrišanas (consent) izsniegšanu atkritumu pārrobežu pārvadājumiem ir maksājama valsts nodeva – 142.29 euro.

 

Cita noderīga informācija:

 1. Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento iestāžu un korespondentu kontaktinformācija -  https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-shipments_lv#contact;
 2. Korespondentu vadlīnijas (kopumā 10), kas nav juridiski saistošas, bet tās atspoguļo visu dalībvalstu vienotu izpratni par to, kā Regula Nr. 1013/2006 būtu interpretējama - https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-shipments/waste-shipments-correspondents-guidelines_en ;
 3. Korespondentu vadlīniju Nr.9 "Transportlīdzekļu atkritumu sūtījumi" neoficiāls tulkojums latviešu valodā; 
 4. Dalībvalstu sniegtās informācijas apkopojums par finanšu garantijas kalkulāciju, atļauto piemaisījumu daudzumu nebīstamos atkritumos, atkritumu pārvadātāju reģistrāciju pārrobežu sūtījumu kontekstā utt. -  https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-shipments_lv#implementation.