Atkritumi Jaunumi
info

Valsts vides dienests informē, ka no šī gada 20. maija stājusies spēkā jaunā regula par atkritumu sūtījumiem, proti, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2024/1157 par atkritumu sūtījumiem un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1257/2013 un (ES) 2020/1056 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1013/2006.  Regula (ES) 2024/1157 stājusies spēkā 20. maijā, tomēr lielāko daļu prasību sāks piemērot tikai no 2026. gada 21. maija.

Atkritumu pārvadāšanas noteikumi:

 1. Eiropas Savienības (ES) valstīm (atkritumu pārvadājumi starp dalībvalstīm):
  • pārvadājumiem ES iekšienē piemēro dažādas procedūras atkarībā no atkritumu veida, paredzētās apstrādes un galamērķa valsts;
  • visiem atkritumiem, kas paredzēti apglabāšanai vai pārstrādei piemēro, piemēram, iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūru. Tas nozīmē, ka operatoram, kas plāno šādus pārvadājumus, pirms pārvadājuma veikšanas ir jāsaņem visu attiecīgo valstu (no izcelsmes līdz galamērķim) iestāžu iepriekšēja piekrišana;
  • attiecībā uz “zaļajā sarakstā” iekļauto nebīstamo atkritumu pārvadājumiem ES un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) teritorijā piemēro vispārīgas informācijas prasības. Pirms pārvadājuma uzsākšanas ir jāsniedz visa pamatinformācija par pārvadājamiem atkritumiem, piemēram, to daudzums, apstrāde, izcelsme un galamērķis;
  • līdz ar jauno regulu procedūras pāries no papīra formāta uz elektronisko pieeju. No 2026. gada maija šīs apmaiņas netraucētu darbību nodrošinās centralizēta ES sistēma.  
 2. ESAO valstīm:
  • kopumā procesuālais regulējums eksportam uz ESAO valstīm ārpus ES ir ļoti līdzīgs režīmam sūtījumiem starp dalībvalstīm;
  • attiecībā uz eksportu uz ESAO valstīm Eiropas Komisija (Komisija) uzraudzīs tendences. Ja būs bažas, ka konkrēts eksports pieaug un var radīt kaitējumu videi galamērķa valstī, Komisija iesaistīsies dialogā ar šo valsti. Eksports tiks apturēts, ja atkritumi netiks apsaimniekoti videi draudzīgā veidā;
  • īpaši rūpīgi tiks pārbaudīts plastmasas atkritumu eksports;
 3. valstīm, kas nepiemēro ESAO lēmumu:
 • principā “zaļajā sarakstā” iekļauto atkritumu eksports ir aizliegts. Tomēr šāds eksports joprojām ir atļauts valstīm, kas nav ESAO dalībvalstis, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi;
 • valstīm, kas nav ESAO dalībvalstis, kuras joprojām vēlas saņemt atkritumu importu no ES, ir jāpaziņo Komisijai par savu vēlmi un jāpierāda, ka tās spēj šos atkritumus apstrādāt videi draudzīgā veidā;
 • pamatojoties uz valstu pieteikumu izvērtējumu, Komisija izveidos to valstu sarakstu, kuras drīkstēs saņemt “zaļajā sarakstā” iekļautos atkritumus, un eksports uz valstīm, kuras nebūs iekļautas sarakstā, netiks atļauts;
 • plastmasas atkritumu eksports tiks aizliegts 30 mēnešus pēc regulas stāšanās spēkā (2024. gada 20. maijā), sākot no 2026. gada novembra

Atkritumu eksportētāju pienākumi

 • uzņēmumiem, kas eksportē atkritumus no ES, būs jāpierāda, ka eksportētie atkritumi tiek apsaimniekoti vidi saudzējošā veidā;
 • uzņēmumiem ir jānodrošina, ka iekārtās, uz kurām tie sūta atkritumus, tiek veikts neatkarīgs audits, kas pierāda, ka šīs iekārtas apsaimnieko atkritumus videi drošā veidā.

Nelikumīgu atkritumu pārvadājumu uzraudzība

 • lai uzlabotu sadarbību un koordināciju cīņā pret nelikumīgiem atkritumu pārvadājumiem, ES tiks izveidota “Atkritumu sūtījumu regulas izpildes panākšanas grupa”, kurā darbosies vides, muitas, policijas un citas attiecīgās valsts kontroles iestādes, kā arī Eiropas un starptautiskie tiesībaizsardzības tīkli;
 • Komisija ar Eiropas biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) starpniecību tiks pilnvarota atbalstīt ES dalībvalstu veikto starptautisko izmeklēšanu par atkritumu tirdzniecību;
 • trešās valstis saņems atbalstu cīņā pret atkritumu nelikumīgu tirdzniecību, izmantojot dažādus starptautiskās sadarbības kanālus.

Sīkāka informācija pieejama:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2024/1157 (2024. gada 11. aprīlis) par atkritumu sūtījumiem un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1257/2013 un (ES) 2020/1056 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1013/2006 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1157 un https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-shipments_en.