Valsts vides dienests veic zivju resursu izmantošanas valsts kontroli Latvijas teritorijā, kontinentālajā šelfā un Baltijas jūras Latvijas Republikas ekonomiskajā zonā, kā arī kontrolēt zveju, kas tiek veikta ar Latvijas zvejas kuģiem Eiropas Savienības dalībvalstu, valstu, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un starptautiskajos ūdeņos vides aizsardzību un zveju regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar 2007. gada 2. maija MK noteikumiem Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos" zvejas kuģiem pirms ienākšanas ostā ir jānosūta ziņojums par kuģa nozveju un par tā paredzamo ienākšanas laiku ostā (zivju izkraušanas vietā).

Ziņojumi par nozveju un paredzamo ienākšanas laiku ostā jānosūta sekojošiem zvejas kuģiem:

  • kuru garums ir lielāks par 10 m,
  • citiem mazāka garuma kuģiem, ja tas ir noteikts Eiropas Savienības normatīvajos aktos.

 Ziņojumi jānosūta:

  • ne mazāk kā divas stundas pirms kuģa ienākšanas,
  • ja zvejas vieta atrodas tuvāk nekā 2 stundu gājiena attālumā no izkraušanas vietas - uzreiz pēc pēdējā zivju pacēluma,
  • ziņojums jānosūta arī tad, ja kuģis atgriežas bez nozvejas.

Jāziņo Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta Zvejas pārraudzības daļai ar:

Kuģa ziņojuma saturs:

  • Kuģa nosaukums,
  • Izkraušanas ostas nosaukums un piestātnes numurs vai nosaukums. (Ja izkraušanās plānota vairākās piestātnēs, tās visas ziņojumā jānorāda attiecīgā secībā),
  • Paredzamais ienākšanas laiks (Latvijas laiks) izkraušanās vietā,
  • Nozvejoto zivju identifikācijas kods un svars kilogramos,
  • Piezvejas zivju identifikācijas kods un svars kilogramos. (ja attiecīgās zivju sugas kods nav zināms, tad norādīt tās pilnu nosaukumu).

Zivju identifikācijas kodi*

Zivju suga

Identifikācijas kods

Reņģe

HER

Brētliņa

SPR

Menca

COD

Lasis

SAL

Taimiņš

TRS

Plekste

FLE

Akmeņplekste

TUR

Salaka

SME

Lucītis

ELP

*- Ja attiecīgās zivju sugas kods nav zināms, jānorāda tās pilns nosaukums.

Īsziņas piemērs: 

KUGIS,OSTA,PIESTATNE,LAIKS,HER,2000,SPR,13000,COD,100,PZ,ASARI,100,RAUDAS,200,ZANDARTI,50

Skaidrojums:

KUGIS -Kuģa nosaukums;

OSTA - ostas nosaukums bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm;

PIESTATNE - piestātnes numurs vai nosaukums;

LAIKS – paredzamais pienākšanas laiks izkraušanās vietā 24:00 formātā;

HER,2000,SPR,13000,COD,100 – zivju sugas kods un nozvejas daudzums kilogramos;

PZ,ASARI,100,RAUDAS,200,ZANDARTI,50 - piezvejas zivju sugas nosaukums un nozvejas daudzums kilogramos.

Ziņojumu jānosūta arī tad, ja kuģis atgriežas bez nozvejas. 


Ziņojumā jānorāda visu sugu zivju nozveja, arī par to, kuru zvejai nav noteikts limits.

Ievērojot 2009.gada 20. novembra Padomes Regulu (EK) Nr.1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem un 2011. gada 8. aprīļa Padomes Regulu (EK) Nr.404/2011, ar kuru pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr.1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departaments ievieš Zvejas darbību elektronisko reģistrēšanas un ziņošanas sistēmu (ERS).

Ar ERS starpniecību reģistrētajiem pirmajiem pircējiem ir iespēja deklarēt pirmo darījumu ar zivīm elektroniski. Zvejnieki, kas zvejo ar kuģiem, kuru kopējais garums pārsniedz 12 metrus var deklarēt nozveju izmantojot specializēto elektroniskā zvejas žurnāla programmu vai arī ar ERS web saskarnes starpniecību.