Valsts vides dienests

  • kontrolē normatīvajos aktos par bīstamo un sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu un darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem noteikto prasību ievērošanu,
  • izdod un saskaņo atļaujas (licences) atkritumu apsaimniekošanas jomā,
  • kā arī administrē un uzrauga apsaimniekošanas sistēmas, kuras ieguvušas atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm (t.sk. elektriskām un elektroniskām iekārtām), izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem un visu veidu transportlīdzekļiem.

Valsts vides dienests sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju (LVAFA) ir izstrādājis kritērijus šķiroto atkritumu savākšanas punkta/ laukuma pārbaudei - 

Lai operators saņemtu dabas resursu nodokļa atbrīvojumu par videi kaitīgo preču atkritumu savākšanas un šķirošanas punktu/ laukumu, tam ir jāatbilst šiem kritērijiem.

Valsts vides dienests atbilstoši 2006. gada 14. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem” 50. panta 2. punktam ir sagatavojis sekojošus ziņojumus, lai nodrošinātu Regulas 1013/2006 prasības un īstenotu efektīvu pārrobežu atkritumu sūtījumu kontroli.

Iepakotāji un to pienākumi

Informācija par iepakotājiem un to pienākumiem
Skatīt vairāk