Informācija par iepakotājiem un to pienākumiem:

Iepakojums ir precēm pievienots izstrādājumu kopums, ko izmanto, lai iepakotu, aizsargātu, saturētu, piegādātu, uzglabātu, ērti lietotu, realizētu izejvielas un gatavas preces un iepazīstinātu ar tām visā iepakojuma aprites ciklā no ražotāja līdz patērētājam.

Par iepakojumu uzskata plastmasas iepirkumu maisiņus, kā arī to iepakojumu un iepakojuma materiālu, ko pakalpojumu sniedzējs pievieno izstrādājumiem un kas pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja. Iepakojums tiek atdalīts no preces pirms patērēšanas vai patērēšanas laikā.

Iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēri pieejami Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 983 “Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem” 3.pielikumā: https://likumi.lv/ta/id/219851.

Iepakotājs — preces ražotājs, pakalpojuma sniedzējs, pārdevējs vai izplatītājs, kas Latvijā laiž tirgū iepakotu preci vai pievieno iepakojumu izstrādājumiem, kuri pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja.

Laist tirgū – pirmo reizi izstrādājumu darīt pieejamu (par maksu vai bez maksas piegādāt izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai) Latvijas tirgū.

Iepakotājam, kura radītā izlietotā iepakojuma apjoms, ieskaitot depozīta iepakojumu, kalendāra gada laikā ir 300 kilogramu vai vairāk, jāpiedalās ražotāja paplašinātās atbildības sistēmā, slēdzot līgumu ar apsaimniekotāju par dalību izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmā, vai pašam jāizveido un jāpiemēro šādu sistēmu. Radītā izlietotā iepakojuma apjoms ir līdzvērtīgs iepakojuma apjomam, kāds kopā ar precēm un izstrādājumiem ir realizēts vai izmantots savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, ieskaitot pakalpojuma sniedzēja pievienoto iepakojumu.

Dabas resursu nodokļa maksātājs ir persona, kura pirmā Latvijas Republikas teritorijā:

  • realizē preces iepakojumā (arī kopā ar preci ievesto precei pievienoto primāro, sekundāro un terciāro iepakojumu);
  • pircēja ērtības vai reklāmas noformējuma dēļ iepakotu vai neiepakotu preču vai produktu kopumam (pirkumam) pievieno iepakojumu;
  • savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto iepakojumā iegādātas preces (arī kopā ar preci ievesto precei pievienoto primāro, sekundāro un terciāro iepakojumu), izņemot preces iepakojumā, kuras apliekamas ar nodokli, tās realizējot;
  • sniedzot pakalpojumu, pievieno izstrādājumam iepakojumu, un šis iepakojums pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja.

Nodokļa maksātājs līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam aprēķina un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli par iepriekšējo ceturksni un līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 23. datumam iemaksā nodokli par iepriekšējo ceturksni vienotajā nodokļu kontā. Gadījumā, ja nodokļa summa atbilstoši pamatlikmēm nepārsniedz 142,29 euro gadā par visiem nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamajiem objektiem kopā, pārskats par iepriekšējo gadu iesniedzams līdz nākamā gada 20. janvārim un līdz 23. janvārim iemaksā nodokli par iepriekšējo gadu vienotajā nodokļu kontā.

Informācija par dabas resursu nodokļa piemērošanu, administrēšanu un likmēm pieejama: https://www.vid.gov.lv/lv/dabas-resursu-nodoklis

Nodokļa maksātājs, kura radītā izlietotā iepakojuma apjoms, ieskaitot depozīta iepakojumu, kalendāra gada laikā ir 300 kilogramu vai vairāk, piedalās ražotāja paplašinātās atbildības sistēmā, slēdzot līgumu ar apsaimniekotāju par dalību izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmā, vai pats izveido un piemēro šādu sistēmu.

Nodokļa maksātājs, kurš nepilda minēto pienākumu par piedalīšanos ražotāja paplašinātās atbildības sistēmā,  maksā nodokli divkāršā apmērā un iesniedz pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli Valsts ieņēmumu dienestā.

Lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu, nodokļa maksātājs izveido un piemēro ražotāja paplašinātās atbildības sistēmu attiecībā uz izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, par kuras īstenošanu slēdz līgumu ar Valsts vides dienestu, vai slēdz līgumu ar ražotāju atbildības sistēmu, kurai ir noslēgts līgums ar Valsts vides dienestu, par dalību noteiktajā dabas resursu nodokļa objektu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā.

Informācija par ražotāju paplašinātās atbildības sistēmām un to apsaimniekotājiem, kuriem ir spēkā esošs līgums ar Valsts vides dienestu un kuri ir tiesīgi saviem līgumpartneriem piedāvāt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu, pieejama: https://registri.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/atkritumu-apsaimniekosanas-atlaujas/razotaju-atbildibas-sistemas-ras-/

Depozīta iepakojums ir atkārtoti vai vienreiz lietojamais dzērienu iepakojums, kuram piemēro depozīta sistēmu saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem (Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumu Nr. 519 “Depozīta sistēmas darbības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 519) 1.pielikums).

Depozīta iepakotājs ir pakalpojuma sniedzējs, preces ražotājs vai izplatītājs, kas Latvijā laiž tirgū dzērienus depozīta iepakojumā.

Laist tirgū – pirmo reizi izstrādājumu darīt pieejamu (par maksu vai bez maksas piegādāt izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai) Latvijas tirgū.

Depozīta iepakotājam, kura radītā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma apjoms kalendārā gada laikā ir 150 kilogrami vai vairāk, ir pienākums apsaimniekot izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu visā Latvijas teritorijā, slēdzot līgumu ar depozīta sistēmas operatoru par dalību sistēmā.

Informācija depozīta iepakotājiem un par depozīta sistēmas operatoru  pieejama: http://www.depozitapunkts.lv/bizness-iepakotajiem.

Nodokļa maksātājs, kas realizē normatīvajos aktos par iepakojuma apsaimniekošanu noteiktos dzērienus depozīta iepakojumā (MK noteikumi 519 1. pielikums) un kam ir pienākums piedalīties depozīta sistēmā, bet kas nav noslēdzis ar depozīta sistēmas operatoru līgumu par dalību depozīta sistēmā un nepiedalās depozīta sistēmā, maksā nodokli par depozīta iepakojumu četrkāršā apmērā.

Nodokļa maksātājs, kas realizē normatīvajos aktos par iepakojuma apsaimniekošanu noteiktos dzērienus depozīta iepakojumā (MK noteikumi 519 1. pielikums), nodokli par šo iepakojumu nemaksā, ja ir noslēdzis ar depozīta sistēmas operatoru līgumu un piedalās depozīta sistēmā.