Valsts vides dienesta organizētie semināri operatoriem

Valsts vides dienesta 2021. gada 7. oktobra tiešsaistes seminārā “Sajaukšanās zonas aprēķinu rīki un to izmantošanas iespējas” iepazīstināja komersantus ar sajaukšanās zonas noteikšanu virszemes ūdeņos lejpus notekūdeņu izplūdes vietas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas novada prioritārās vielas un ūdens videi bīstamās vielas.

Semināra laikā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) operatoriem bija iespējams uzzināt  plašāk par plānotajām rīcībām attiecībā uz NAI atļauju pārskatīšanu, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasību ievērošanu, kā arī sajaukšanās zonas aprēķina rīkiem un to izmantošanas iespējām. 

Sajaukšanās zonas aprēķinu Excel rīks pieejams Valsts vides dienesta tīmekļvietnē: https://www.vvd.gov.lv/lv/vadlinijas-un-citi-riki-operatoriem

Semināra videoieraksti:

Semināra norisi finansiāli atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonds.

Tiešsaistes bezmaksas seminārs norisinājās VVD īstenotās izglītojošās kampaņas "Esi zinošs!” laikā. Šīs kampaņas laikā visa gada garumā VVD izglīto uzņēmumus par vides normatīvo aktu prasībām un kā tās ievērot savā darbībā. Kampaņu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF).