Lai iegūtu sabiedriskā vides inspektora statusu, pretendentam jāatbilst 2020. gada 2. septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 552 “Sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība” (turpmāk – noteikumu) 2. punktā izvirzītajiem prasībām:

 • vismaz vidējā līmeņa 2. pakāpes (B2) valsts valodas prasme; • vismaz 18 gadu vecums; • vismaz vidējā izglītība;
 • nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem pret dabas vidi vai sodāmība ir dzēsta;
 • nav sodīta par administratīvo pārkāpumu zivju resursu aizsardzības un izmantošanas jomā;
 • sekmīgi nokārtojusi Valsts vides dienesta rīkotu zināšanu pārbaudi (turpmāk – atestācija) par zivju resursu aizsardzību un izmantošanu un šo jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Pretendents nedēļas laikā pēc atestācijas izziņošanas Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē iesniedz Valsts vides dienestā (turpmāk - dienests) iesniegumu, kurā norāda:

 • vārdu, uzvārdu, personas kodu;
 • dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi;
 • pašvaldību, ja pretendents plāno kļūt par sabiedrisko vides inspektoru attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai tai piegulošajos jūras piekrastes ūdeņos, vai Valsts vides dienesta struktūrvienību, kuras uzraudzībā sabiedriskais vides inspektors veiks pienākumus. Iesniegumam pievieno:
 • dzīves gaitas aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli;
 • fotogrāfiju (2 x 3 cm);
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
 • pašvaldības apliecinājumu par to, ka pretendents tiek pilnvarots veikt zivju resursu aizsardzību un uzraudzību, ja pretendents plāno kļūt par sabiedrisko vides inspektoru attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai tai piegulošajos jūras piekrastes ūdeņos. Dienests sniedz informāciju un atestācijā pārliecinās par pretendenta zināšanām par zivju resursu aizsardzību un izmantošanu un šo jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Sabiedriskā vides inspektora statusam nav noteikta termiņa.

Statuss tiek anulēts, ja:

 • saņemts sabiedriskā vides inspektora iesniegums par statusa anulēšanu;
 • saņemts uzraugošās dienesta struktūrvienības vai uzraugošās pašvaldības iesniegums par statusa anulēšanu;
 • konstatēts, ka sabiedriskais vides inspektors neatbilst noteikumu 2. punkta prasībām;
 • sabiedriskais vides inspektors nav iesniedzis noteikumu 18. punktā minēto pārskatu par savu darbību zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā;
 • sabiedriskais vides inspektors gada laikā nav piedalījies zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;
 • sabiedriskais vides inspektors nekvalitatīvi veicis uzticētos pienākumus.