Lai iegūtu sabiedriskā vides inspektora statusu, pretendentam jāatbilst 2020. gada 2. septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 552 “Sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība” (turpmāk – noteikumu) 2. punktā izvirzītajiem prasībām:

 • vismaz vidējā līmeņa 2. pakāpes (B2) valsts valodas prasme; • vismaz 18 gadu vecums; • vismaz vidējā izglītība;
 • nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem pret dabas vidi vai sodāmība ir dzēsta;
 • nav sodīta par administratīvo pārkāpumu zivju resursu aizsardzības un izmantošanas jomā;
 • sekmīgi nokārtojusi Valsts vides dienesta rīkotu zināšanu pārbaudi (turpmāk – atestācija) par zivju resursu aizsardzību un izmantošanu un šo jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Pretendents nedēļas laikā pēc atestācijas izziņošanas Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē iesniedz Valsts vides dienestā (turpmāk - dienests) iesniegumu, kurā norāda:

 • vārdu, uzvārdu, personas kodu;
 • dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi;
 • pašvaldību, ja pretendents plāno kļūt par sabiedrisko vides inspektoru attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai tai piegulošajos jūras piekrastes ūdeņos, vai Valsts vides dienesta struktūrvienību, kuras uzraudzībā sabiedriskais vides inspektors veiks pienākumus. Iesniegumam pievieno:
 • dzīves gaitas aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli;
 • fotogrāfiju (2 x 3 cm);
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
 • pašvaldības apliecinājumu par to, ka pretendents tiek pilnvarots veikt zivju resursu aizsardzību un uzraudzību, ja pretendents plāno kļūt par sabiedrisko vides inspektoru attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai tai piegulošajos jūras piekrastes ūdeņos. Dienests sniedz informāciju un atestācijā pārliecinās par pretendenta zināšanām par zivju resursu aizsardzību un izmantošanu un šo jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Sabiedriskā vides inspektora statusam nav noteikta termiņa.

Statuss tiek anulēts, ja:

 • saņemts sabiedriskā vides inspektora iesniegums par statusa anulēšanu;
 • saņemts uzraugošās dienesta struktūrvienības vai uzraugošās pašvaldības iesniegums par statusa anulēšanu;
 • konstatēts, ka sabiedriskais vides inspektors neatbilst noteikumu 2. punkta prasībām;
 • sabiedriskais vides inspektors nav iesniedzis noteikumu 18. punktā minēto pārskatu par savu darbību zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā;
 • sabiedriskais vides inspektors gada laikā nav piedalījies zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;
 • sabiedriskais vides inspektors nekvalitatīvi veicis uzticētos pienākumus.

 

Sabiedrisko vides inspektoru atestācijas kārtība ir kārtība, kādā Valsts vides dienests (turpmāk - Dienests) atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 552 “Sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi) organizē un veic sabiedrisko vides inspektoru atestāciju.

·         Sabiedrisko vides inspektoru atestāciju organizē reizi sešos mēnešos.

·         Sabiedrisko vides inspektoru atestāciju atbilstoši Noteikumu 6.punktam izziņo trīs nedēļas pirms plānotā atestācijas norises datuma, nosakot iesnieguma iesniegšanas datumu saskaņā ar Noteikumu 3.punktu.

·         Sabiedrisko vides inspektoru pretendentu atestācijai Dienesta ģenerāldirektors ar rīkojumu izveido atestācijas komisiju trīs personu sastāvā.

 • Pirms atestācijas komisija pārbauda, vai pretendents ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus sabiedriskā vides inspektora statusa iegūšanai.
 • Pirms atestācijas uzsākšanas atestācijas komisijas loceklis pārbauda pretendenta identitāti pēc derīga personu apliecinoša dokumenta – pases vai personas apliecības (identitātes kartes).
 • Atestācija notiek klātienē, ne ilgāk kā 2 stundas.
 • Atestāciju uzrauga vismaz viens atestācijas komisijas loceklis, kurš uzrauga, lai pretendents atestācijas darbu izpildītu patstāvīgi un neizmantotu neatļautus palīglīdzekļus.
 • Atestācijas darba izpildē pretendents drīkst izmantot Dienesta izsniegtus vai savus normatīvo aktu eksemplārus.
 • Atestācijā aizliegts izmantot elektroniskās saziņas līdzekļus.
 • Atestācijas darbus izskata un vērtē viens atestācijas komisijas loceklis, pēc tam to pārskata un vērtē cits komisijas loceklis. Komisijas locekļi, kas skatījuši un vērtējuši atestācijas darbu, to apstiprina ar savu parakstu uz atestācijas darba. Strīdus gadījumā par kāda jautājuma vērtējumu atestācijas komisija lēmumu pieņem balsojot.
 • Dienests pārliecinās par pretendenta zināšanām par zivju resursu aizsardzību un izmantošanu un šo jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Atestācijas darbu veido divas daļas:

1)  tests par zvejas un makšķerēšanas noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas sastāv no 20 jautājumiem;

2)  uzdevums par ziņojuma par makšķerēšanas, vēžošanas, zemūdens medību vai zvejas noteikumu pārkāpumu noformēšanu.

 • Par katru testā pilnīgi pareizi atbildētu jautājumu piešķir vienu punktu. Ja jautājums ir atbildēts daļēji pareizi, par katru kļūdu vērtējumu samazina par 0,25 punktiem. Tests ir nokārtots, ja pretendents ir saņēmis vismaz 14 punktus, kas ir 70% no maksimāli iespējamā punktu skaita.
 •  Maksimālais punktu skaits uzdevumā – Ziņojuma par makšķerēšanas, vēžošanas, zemūdens medību vai zvejas noteikumu pārkāpumu noformēšanu – ir 15 punkti. Uzdevums ir nokārtots sekmīgi, ja pretendents ir ieguvis vismaz 11 punktus no 15. Par katru kļūdu uzdevumā noņem punktu skaitu no 1 līdz 3 punktiem, ņemot vērā kļūdas būtiskumu un ietekmi uz Ziņojuma par makšķerēšanas, vēžošanas, zemūdens medību vai zvejas noteikumu pārkāpumu noformēšanas pietiekamību.
 • Par atestācijas rezultātiem atestācijas komisija noformē protokolu, kurā norāda pretendenta vārdu, uzvārdu un saņemto vērtējumu par testu un uzdevumu. Protokolu paraksta visi atestācijas komisijas locekļi.
 • Ja pretendents atestāciju ir nokārtojis daļēji (nokārtojis testu vai uzdevumu), tad atkārtotā atestācijā viņš kārto tikai iepriekš nenokārtoto atestācijas daļu. Pretendenta nokārtotā testa vai uzdevuma rezultāti ir derīgi līdz nākamajai Dienesta izsludinātajai atestācijai.
 • Piecu darbdienu laikā pēc atestācijas rezultātu novērtēšanas, pamatojoties uz atestācijas komisijas sagatavoto atestācijas rezultātu protokolu, ZKD direktors pieņem lēmumu piešķirt pretendentam sabiedriskā vides inspektora statusu vai atteikt sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanu.
 • Par atestācijas rezultātiem Dienests informē pretendentu elektroniskā veidā, nosūtot informāciju uz pretendenta iesniegumā norādīto e-pasta adresi.