Valsts vides dienests uzrauga normatīvo aktu ievērošanu vides aizsardzības jomā, radiācijas drošības un kodoldrošības jomā, kā arī dabas resursu izmantošanas jomā. 

Kurš vada Valsts vides dienestu?

Valsts vides dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga.

Ko dara Valsts vides dienests?

 • kontrolē normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu: 
  • dabas resursu ieguvē un izmantošanā,
  • dabas aizsardzībā,
  • piesārņojošo vielu emisiju vidē,
  • bīstamo un sadzīves atkritumu apsaimniekošanā,
  • izlietotā iepakojuma apsaimniekošanā,
  • darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem,
  • radiācijas drošībā un kodoldrošībā 
 • izdod un saskaņo atļaujas (licences), tehniskos noteikumus un citus administratīvos aktus dabas resursu izmantošanai un piesārņojošo darbību veikšanai;
 • informē sabiedrību par Valsts vides dienesta darbību;
 • piedalās ārkārtējo situāciju pārvaldīšanā;
 • organizē vēsturiski piesārņoto vietu sanāciju.

Šo uzdevumu izpildē Valsts vides dienests sadarbojas ar citām  Latvijas valsts un iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, ārvalstu iestādēm un starptautiskajām organizācijām, kā arī piedalās starpvalstu sadarbības programmās un projektos.