Valsts vides dienests (VVD) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

VVD izveidots 2005.gada 1.janvārī.

VVD darbības mērķis ir nodrošināt, lai tiktu ievēroti normatīvie akti vides aizsardzībasradiācijas drošības un kodoldrošības un dabas resursu izmantošanas jomā, kā arī veicināt dabas resursu un enerģijas ilgtspējīgu izmantošanu.

VVD ir šādas funkcijas:

 • vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas valsts kontroli Latvijas teritorijā, kontinentālajā šelfā un Baltijas jūras Latvijas Republikas ekonomiskajā zonā
 • zveju regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kontrolēt zveju, kas tiek veikta ar Latvijas zvejas kuģiem Eiropas Savienības dalībvalstu, valstu, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un starptautiskajos ūdeņos
 • radiācijas drošību un kodoldrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt radiācijas drošības un kodoldrošības uzraudzību un kontroli

VVD veic vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus, kā arī:

 • kontrolē normatīvajos aktos par dabas resursu ieguvi un izmantošanu, dabas aizsardzību, piesārņojošo vielu emisiju vidē, bīstamo un sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem, kā arī par radiācijas drošību un kodoldrošību noteikto prasību ievērošanu
 • vides aizsardzību un radiācijas drošību un kodoldrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izdod un saskaņo atļaujas (licences), tehniskos noteikumus un citus administratīvos aktus dabas resursu izmantošanai un piesārņojošo darbību veikšanai
 • informē sabiedrību par dienesta darbību un sniedz sabiedrībai dienesta rīcībā esošo vides informāciju
 • piedalās ārkārtējo situāciju pārvaldīšanā
 • organizē gaisa monitoringu un virszemes un pazemes ūdeņu monitoringu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu ietvaros
 • organizē vēsturiski piesārņoto vietu sanāciju

Lai nodrošinātu funkciju un uzdevumu izpildi, VVD:

 • atbilstoši kompetencei sadarbojas ar citām tiešās pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, citu valstu iestādēm un starptautiskajām organizācijām, kā arī piedalās starpvalstu sadarbības programmās un projektos
 • ir tiesīgs pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos no privātpersonām dienesta uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus
 • ir tiesīgs jebkurā objektā pārbaudīt vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas normatīvo aktu ievērošanu
 • sniedz priekšlikumus normatīvo aktu projektu izstrādē

Valsts vides dienesta nolikums pieņemts 2004. gada 23. novembrī un stājies spēkā ar 2005.gada 1. janvāri.

 • Dienvidrietumu reģionālās vides pārvaldes darbības teritorija:

Jelgavas valstpilsēta

Bauskas novads, Dobeles novads un Jelgavas novads

Aizkraukles novada Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas pagasts, Jaunjelgavas pilsēta, Seces pagasts, Sērenes pagasts, Staburaga pagasts, Sunākstes pagasts, Mazzalves pagasts, Neretas pagasts, Pilskalnes pagasts un Zalves pagasts

Liepājas valstspilsēta un Ventspils valstspilsēta

Dienvidkurzemes novads, Kuldīgas novads, Saldus novads, Talsu novads, Tukuma novads, Ventspils novads

 • Latgales reģionālās vides pārvaldes darbības teritorija:

Daugavpils valstspilsēta, Rēzeknes valstspilsēta

Augšdaugavas novads, Balvu novads, Jēkabpils novads, Krāslavas novads, Līvānu novads, Ludzas novads, Preiļu novads un Rēzeknes novads

 • Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes darbības teritorija:

Rīgas valstspilsēta un Jūrmalas valstspilsēta

Ādažu novads, Ķekavas novads, Ogres novads, Olaines novads, Mārupes novads, Ropažu novads, Salaspils novads

Saulkrastu novada Sējas pagasts

Siguldas novada Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts un Siguldas pilsēta 

 • Vidzemes reģionālās vides pārvaldes darbības teritorija:

Alūksnes novads, Cēsu novads, Gulbenes novads, Limbažu novads, Madonas novads, Smiltenes novads, Valkas novads, Valmieras novads, Varakļānu novads

Saulkrastu novada Saulkrastu pagasts un Saulkrastu pilsēta

Siguldas novada Krimuldas pagasts un Lēdurgas pagasts

Aizkraukles novada Aiviekstes pagasts, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles pilsēta, Bebru pagasts, Iršu pagasts, Klintaines pagasts, Kokneses pagasts, Kokneses pilsēta, Pļaviņu pilsēta, Skrīveru pagasts un Vietalvas pagasts