Informācija presei Jaunumi Atkritumi

No 2021. gada 1. janvāra plastmasas atkritumu sūtījumiem tiek piemēroti jauni Eiropas Savienības (ES) noteikumi, kas paredz jaunus kodus plastmasas atkritumiem, kas ir bīstami, nebīstami vai kas prasa īpašu uzmanību. Plastmasas atkritumu klasifikāciju mainīja Bāzeles konvencijas pušu konference savā četrpadsmitajā sanāksmē 2019. gada maijā (COP14, Lēmums BC-14/12). 

Jaunie ieraksti (Y48, A3210 un B3011) ir pārņemti  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija regulā (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem ar deleģēto regulu (ES) 2020/2174 ar ko groza IC, III, IIIA, IV, V, VII un VIII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem. Atkritumu sūtījumu regulā ir iekļauti arī jauni plastmasas atkritumu kodi sūtījumiem starp Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) dalībvalstīm (AC300) un starp ES valstīm (EU48 un EU3011).

Procedūras

Atkarībā no plastmasas atkritumu veida un galamērķa (ES iekšienē, ESAO, ārpus ESAO) piemēro dažādas procedūras:

  • Eksports no ES

Bīstamo plastmasas atkritumu (A3210) un plastmasas atkritumu, kurus ir grūti pārstrādāt (Y48), izvešana no ES uz valstīm, kas nav ESAO dalībvalstis, ir aizliegta.

Tīru, nebīstamu atkritumu (kas paredzēti pārstrādei) (B3011) izvešana no ES uz valstīm, kas nav ESAO dalībvalstis, atļauta tikai ar īpašiem nosacījumiem. Importētājvalstij ir jānorāda, kuri noteikumi attiecas uz šādu importu Eiropas Komisijai (sk. Regula (EK) Nr. 1418/2007).

Uz bīstamo plastmasas atkritumu (AC300) un plastmasas atkritumu, kurus ir grūti pārstrādāt (Y48), eksportu no ES uz ESAO valstīm attiecas iepriekšējas paziņošanas un piekrišanas procedūra. Saskaņā ar šo procedūru ir jāsaņem piekrišana no visām iesaistītājām valstīm – galamērķa, nosūtītājvalsts un tranzītvalstīm.

  • Imports ES

Uz tādu bīstamo plastmasas atkritumu un plastmasas atkritumu importu no trešām valstīm, kurus ir grūti pārstrādāt ES, attiecas iepriekšējas paziņošanas un piekrišanas procedūra. Saskaņā ar šo procedūru ir jāsaņem piekrišana no visām iesaistītājām valstīm – galamērķa, nosūtītājvalsts un tranzītvalstīm.

  • Pārvadājumi ES iekšienē

Iepriekšējā paziņošanas un piekrišanas procedūra attiecas arī uz bīstamo plastmasas atkritumu (AC300) un nebīstamo plastmasas atkritumu (ko ir grūti pārstrādāt) pārvadājumiem ES iekšienē (EU48).

Šie jaunie kontroles pasākumi neattiecas uz visiem reģenerācijai paredzēto nebīstamo plastmasas atkritumu sūtījumiem ES iekšienē (EU3011).

Jaunajos kodos EU3011 un EU48 attiecībā uz nebīstamiem plastmasas atkritumiem, lielā mērā ir ņemtas vērā prasības, par kurām panākta vienošanās Bāzeles konvencijā, bet ar dažām atšķirībām.

 

Sīkāka informācija pieejama:

https://ec.europa.eu/environment/news/plastic-waste-shipments-new-eu-rules-importing-and-exporting-plastic-waste-2020-12-22_lv

https://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/summary-tables-procedures-plastic-waste-shipments.pdf

Deleģētā regula (ES) 2020/2174 ar ko groza IC, III, IIIA, IV, V, VII un VIII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2174&from=EN