VVD logo

Lapas karte

Sākums Par mums Darbības stratēģija Vēsture Vadība Vadītāja biogrāfija Struktūra Budžets Logo Struktūrvienības Centrālās struktūrvienības Centrālās struktūvienības darbinieku kontakti Daugavpils reģionālā vides pārvalde Informācija Darbinieki Jelgavas reģionālā vides pārvalde Informācija Darbinieki Lielrīgas reģionālā vides pārvalde Informācija Darbinieki Liepājas reģionālā vides pārvalde Informācija Darbinieki Madonas reģionālā vides pārvalde Informācija Darbinieki Rēzeknes reģionālā vides pārvalde Informācija Darbinieki Ventspils reģionālā vides pārvalde Informācija Darbinieki Valmieras reģionālā vides pārvalde Informācija Darbinieki Radiācijas drošības centrs Darbinieki Informācija Licencēšana un reģistrēšana Pārbaužu veikšana pie jonizējošā starojuma avotu operatoriem Individuālās jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņas Eksperti radiācijas un kodoldrošības jomā Pārskats par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem (operatoru atskaites) Licencēto un reģistrēto operatoru saraksts Apmācību kursi radiācijas drošībā Akreditētās institūcijas un to kontaktinformācija Normatīvie akti radiācijas drošības un kodoldrošības jomā Vadlīnijas operatoriem darbam ar jonizējošā starojuma avotiem Paškontroles rīki operatoriem darbam ar jonizējošā starojuma avotiem Rīcība radiācijas avāriju gadījumos Aktualitātes Medijiem Zaļās izcilības balva Iznomā Vakances Kontaktinformācija Pakalpojumi un veidlapas Atskaišu, iesniegumu un VEIDLAPU formas Informācija par valsts nodevu kontiem E-pakalpojumi Kontrole Dabas resursu kontrole Ziņošana par nozveju un paredzamo ienākšanas laiku ostā Zvejas darbību elektroniska reģistrēšana un ziņošana Nozvejas sertifikāti Zvejas kuģu saraksts Zvejas žurnāli Reņģu nozvejas datu sniegšana Pārskats par dabas aizsardzības, kontroles un zivju vai vēžu resursu papildināšanas pasākumiem Vides aizsardzības kontrole Atkritumu apsaimniekošanas kontrole Vides inspicēšanas plāns Ziņojumi par A iekārtu pārbaudes rezultātiem (līdz 2018) Daugavpils RVP Jelgavas RVP Lielrīgas RVP Liepājas RVP Madonas RVP Rēzeknes RVP Valmieras RVP Ventspils RVP Ziņojumi par A iekārtu pārbaudes rezultātiem Uzņēmumu pasākumu plāni un laika grafiki smaku traucējumu samazināšanai vai novēršanai Rūpniecisko avāriju riska objekti Paškontroles rīki operatoriem Putekļu monitorings Ventspils Liepāja Radiācijas drošības kontrole Radiācijas līmenis Latvijā Pārskats par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem (operatoru atskaites) Pārbaužu veikšana pie jonizējošā starojuma avotu operatoriem Paškontroles rīki operatoriem darbam ar jonizējošā starojuma avotiem Radona gāzes kontrole Radona mērījumi mājsaimniecībās Radona gāzes mērījumi publiskās ēkās un darba vietās Pasākumi radona gāzes samazināšanai Izsniegtie tehniskie noteikumi Izsniegtās atļaujas un licences A un B atļaujas C kategorijas apliecinājumi Aukstuma aģenti Licences darbībām ar aukstuma aģentiem Sertificēto speciālistu saraksts Sertificēšanas institūcijas SEG atļaujas Zemes dzīļu izmantošanas licences Zemes dzīļu izmantošanas licences Atceltas zemes dzīļu izmantošanas licences Ūdens resursu lietošanas atļaujas GOS Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas (RAS) Izsniegtās Melno un krāsaino metālu licences Izsniegtās atkritumu apsaimniekošanas atļaujas Anulētās atkritumu atļaujas Atceltās atkritumu apsaimniekošanas atļaujas (līdz 2012 gadam) Atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku saraksts Atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma reģistrs Iekārtas, kas darbojas ar A, B atļaujām, C apliecinājumiem un SEG atļaujām Zvejas kontrole Zvejas kuģu saraksts Zvejas tīklu tirdzniecība un izgatavošana Sabiedrisko vides inspektoru reģistrs Zvejas licences Sabiedrības līdzdalība Iesniegumi un informatīvie paziņojumi A un B atļauju iesniegumi SEG iesniegumi Ūdens resursu lietošanas iesniegumi Informatīvie paziņojumi par SIVI iesniegumiem Informatīvie paziņojumi par TN iesniegumiem Informatīvie paziņojumi par ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) Sabiedriskie vides inspektori Sabiedrisko vides inspektoru reģistrs Starpresoru sadarbība Valsts interešu pārstāvniecība ostu valdēs Publikācijas un statistika Publiskie pārskati Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu un sistēmas novērtējums Statistikas dati Ziņojumi Ziņojumi radiācijas drošības un kodoldrošības jomā Ziņojumi vides aizsardzības jomā Informatīvie materiāli Normatīvie akti un plānošanas dokumenti Vides monitoringa programmas Normatīvie akti kodoldrošības un radiācijas drošības jomā Latvijas Republikas normatīvie akti radiācijas drošības un kodoldrošības jomā Publiskie iepirkumi Konkursi Iepirkumi PIL 10.panta kārtībā Iepirkumi PIL 9.panta kārtībā Iepirkumi PIL 8² panta kārtībā PIL 2. pielikuma B daļas pakalpojumu iepirkumi Noslēgtie līgumi Sarunu procedūras Eiropas Savienība Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē 2015 IMPEL Projekti ES FONDI (2007-2013) ESF ERAF EJZF KF ES FONDI (2014-2020) ESF ERAF EJZF KF Latvijas- Šveices sadarbības programma LVAF (2017) LVAF (2018) Rīcība avārijas gadījumos Rīcība vides avāriju gadījumos Rīcība radiācijas avāriju gadījumos Starptautiskā kodolincidentu un radioloģisko notikumu skala (INES) Ūdens bioloģisko resursu kontrole Biežāk uzdotie jautājumi Atbrīvojums no Dabas resursu nodokļu maksas Tehniskie noteikumi, ietekmes uz vidi novērtējums Atkritumu pārrobežu sūtījumi Atkritumu apsaimniekošana Zemes dzīles un dabas resursu atļaujas Atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai Autoservisi un transportlīdzekļu pārstrāde Citi jautājumi Saites Latvijas Republika Ministrijas Citas vides aizsardzības valsts iestādes Valsts pārvaldes sadarbības iestādes Mācību un zinātniski pētnieciskās iestādes Sabiedriskās organizācijas Citas noderīgas mājaslapas Viegli lasīt Valsts vides dienesta privātuma politika Trauksmes celšana Lapas karte

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 15.10.2019