VVD logo

Vadlīnijas operatoriem darbam ar jonizējošā starojuma avotiem

1. Vadlīnijas eksperta atzinuma sagatavošanai

Vadlīnijas eksperta atzinuma sagatavošanai (.pdf)

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs izstrādājis vadlīnijas Nr. 1, lai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 752 “Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem”  veidotu vienotu pieeju attiecīgajā jomā sertificēta radiācijas drošības, kodoldrošības vai medicīnas fizikas eksperta atzinuma sagatavošanai (apstiprinātas 05.10.2016.)

 

2. Vadlīnijas jonizējošā starojuma avotu grupas nosaukuma un iekārtas komplektācijas norādīšanai

Vadlīnijas JSA grupas nosaukuma un iekārtas komplektācijas norādīšanai (.pdf)

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs izstrādājis vadlīnijas Nr. 2, lai veidotu vienotu izpratni jonizējošā starojuma avotu grupas nosaukuma norādīšanā, kā arī nodrošinātu iespēju iegūt pilnīgu statistiku par Latvijā lietotajiem jonizējošā starojuma avotiem (t.sk. iekārtu komplektāciju). Vadlīnijas apstiprinātas 20.10.2016. VVD RDC aicina operatorus iepazīties ar šo informāciju un to izmantot, gatavojot licences un reģistrācijas iesniegumus, kā arī sniedzot informāciju ikgadējā pārskatā!

 

3. Vadlīnijas darba vietas monitoringa veikšanai un tā rezultātu noformēšanai

Vadlīnijas darba vietas monitoringa veikšanai un tā rezultātu noformēšanai (.pdf)

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs izstrādājis vadlīnijas Nr. 3, lai veidotu vienotu pieeju darbību ar jonizējošā starojuma avotiem darba vietas monitoringa veikšanā un monitoringa rezultātu atspoguļošanā atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 1284 “Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība” prasībām (apstiprinātas 14.02.2017.)

 

4. Vadlīnijas radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmas (RDKNP) izstrādei

Vadlīnijas radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmas (RDKNP) izstrādei (.pdf)

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs izstrādājis vadlīnijas Nr. 4, lai veidotu vienotu pieeju radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmas izstrādē atbilstoši tiesību aktos noteiktajām prasībām, veicinot radiācijas drošības kultūras ievērošanu (apstiprinātas 18.12.2017.)

!!! Atgādinām, ka zobārstniecības jomas operatori var iesniegt radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas pasākumu plānu no Latvijas Zobārstu asociācijas (LZA) mājaslapas (saite: http://www.lza-zobi.lv/lv/radiacijas-drosibas-kvalitates-nodrosinasanas-programma-1), ja operatoram ir intraorālas zobārstniecības rentgeniekārtas un/vai panorāmas zobārstniecības rentgeniekārtas.

!!! Vēršam uzmanību, ja operatoram ir koniska staru kūļa datortomogrāfijas iekārta (panorāmas 3D zobārstniecības rentgeniekārta), programmā vai pasākumu plānā jābūt iekļautai informācijai par darbinieku papildu izglītību saskaņā ar MK noteikumu Nr. 752 12.3. punktu, par pacientu saņemto dozu uzskaiti un analīzi (kā tiek veikta dozu uzskaite, kādi izmeklējuma parametri tiek reģistrēti, kā tiek veikta dozu analīze) un par nosūtījumu izvērtēšanu (kā tiek veikta nosūtījumu izvērtēšana, kādas ir indikācijas, pie kurām tiek veikts nosūtījums).

Apraksts par dozu analīzi ietver, piemēram:

  • kas veic pacientu saņemto dozu apkopojumu,
  • cik bieži tas tiek atkārtots,
  • vai dozu analīzē tiek ņemta vērā iegūto attēlu kvalitāte,
  • vai rezultāti tiek salīdzināti dažādiem iekārtu modeļiem,
  • vai rezultāti tiek salīdzināti ilgtermiņā,
  • vai rezultāti tiek salīdzināti dažādu darbinieku veiktajās manipulācijā,
  • kā tiek analizēts, vai pacientu saņemtās dozas ir samazinātas līdz iespējami zemam līmenim,
  • kāds dozas līmenis tiek izmantots salīdzināšanā,
  • vai tiek ieviestas kādas izmaiņas manipulācijas veikšanā, ja analīzē secināts, ka pacientu saņemtās dozas ir iespējams samazināt.

 

5. Vadlīnijas medicīniskajā apstarošanā

2017. gadā biedrība “Latvijas Radiologu asociācija” sadarbībā ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru ir izstrādājusi vairākas radioloģijas nozarei nozīmīgas vadlīnijas (skatīt 5.1.-5.3. punktu). Vadlīnijas ir izstrādātas ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu projekta “Zināšanu pilnveide radiācijas drošībā” (reģ.Nr. 1-08/72/2017) ietvaros

5.1. Vadlīnijas diagnostiskās radioloģijas izmeklējumu izvēlē (.pdf)

Vadlīnijas paredzētas ārstiem, kuri strādā slimnīcās un ambulatorajā aprūpē, lai efektīvāk izmantotu radioloģijas izmeklējumu sniegtās iespējas. To izmantošanas mērķis ir optimizēt izmeklēšanas stratēģiju un taktiku, samazināt neinformatīvus vai nevajadzīgus izmeklējumus un samazināt pacienta saņemto kopējo jonizējošā starojuma dozu

5.2. Vadlīnijas, izvēloties un veicot diagnostiskās radioloģijas manipulācijas bērniem (.pdf)

Vadlīnijas ir veidotas ar nolūku palīdzēt ārstniecības iestādēm efektīvāk izmantot diagnostiskās radioloģijas izmeklējumu sniegtās iespējas, rūpējoties par pacientu (bērnu un vecāku) un personāla drošību, saglabājot augstu attēla diagnostisko kvalitāti, optimizēt izmeklēšanas stratēģiju un taktiku, samazināt neinformatīvus vai nevajadzīgus izmeklējumus un samazināt pacienta saņemto kopējo jonizējošā starojuma dozu. Vadlīnijas ir domātas dažādu specialitāšu ārstiem un struktūrvienību vadītājiem ārstniecības iestādēs

5.3. Klīniskā audita vadlīnijas attiecībā uz medicīnisko apstarošanu radiodiagnostikā un radioterapijā (.pdf)

Vadlīniju mērķis ir palīdzēt ārstniecības iestādēm organizēt un veikt radioloģisko manipulāciju sistemātisku pārbaudi vai pārskatīšanu, lai uzlabotu pacientu aprūpes kvalitāti un iznākumu. Klīniskā audita laikā jāveic strukturēta radioloģisko manipulāciju pārskatīšana un jāvērtē atbilstība labas klīniskās prakses prasībām, kā arī jāsalīdzina manipulācijas un rezultātus ar pieņemtajiem radioloģisko manipulāciju standartiem un, ja nepieciešams, jāpārveido prakse un jāizmanto jauni standarti. Pareizi un profesionāli veikts klīniskais audits ir efektīva metode radiodiagnostikas un radioterapijas izmeklējumu kvalitātes uzlabošanai. Vadlīnijas ir paredzētas ārstniecības iestāžu un radioloģijas struktūrvienību vadītājiem ārstniecības iestādēs, radiodiagnostikas un radioterapijas nodaļās u.c. struktūrvienībās, kur izmanto jonizējošo starojumu medicīnā

5.4. Vadlīnijas pacientu radiodiagnostiskā apstarošanā saņemto dozu vērtēšanai un analīzei ārstniecības iestādēs (.pdf)

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs izstrādājis vadlīnijas Nr. 5 "Pacientu radiodiagnostiskā apstarošanā saņemto dozu vērtēšana un analīze ārstniecības iestādēs" kā palīgmateriālu ārstniecības iestādēm (apstiprinātas 24.09.2018.). Vadlīniju pielikumā sagatavots piemērs reģistrējamajiem parametriem gan rentgendiagnostikas iekārtām, gan datortomogrāfijas iekārtām (skatīt .doc formā)

6. Vadlīnijas diagnostikas standartlīmeņiem radioloģiskajām procedūrām (.pdf)

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra vadlīnijas Nr. 6 "Diagnostikas standartlīmeņi radioloģiskajām procedūrām" (apstiprinātas 24.09.2018. un precizētas 29.03.2019.!!!) satur priekšlikumus aktualizētajiem diagnostikas standartlīmeņiem, kurus ārstniecības iestādes var izmantot pacientu dozu novērtēšanā. Priekšlikumi izstrādāti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” 1. pielikumā noteiktajiem Latvijas diagnostikas standartlīmeņiem, kā arī Eiropas Komisijas (EK) un Starptautiskās Radioloģiskās aizsardzības komisijas (ICRP) publikācijām

 

Jauns! 7. Vadlīnijas iesnieguma aizpildīšanai licences vai reģistrācijas apliecības darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem saņemšanai (.pdf)

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs izstrādājis vadlīnijas Nr. 7, lai veidotu vienotu vienotu izpratni iesnieguma aizpildīšanai, lai saņemtu licenci vai reģistrācijas apliecību darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem (apstiprinātas 15.03.2019.). Vadlīnijās norādīti minimālie kritēriji un tipiskākās situācijas, kas rodas iesnieguma aizpildīšanā!

Jauns! 8. Vadlīnijas iesnieguma aizpildīšanai reģistrācijas apliecības saņemšanai operatoriem zobārstniecības jomā (.pdf)

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs izstrādājis vadlīnijas Nr. 8, lai operatoriem zobārstniecības jomā skaidrotu iesnieguma aizpildīšanas un iesnieguma pielikumu sagatavošanas kārtību (apstiprinātas 15.03.2019.).

 

Informācija aktualizēta 2019. gada 15. martā.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 23.09.2019