VVD logo

Informācija par valsts nodevu kontiem

Valsts budžeta ieņēmuma konti, kurus Valsts vides dienests izmanto, piemērojot dabas resursu nodokli, nodevu atļauju, licenču, tehnisko noteikumu un sākotnēja ietekmes uz vidi novērtējuma saņemšanai, administratīvo sodu un aprēķinot zaudējumus.

 

Valsts nodevas un maksājumi par dabas resursu nodokli

LV80TREL1060000553100     Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu

LV80TREL1060000553100     Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu

LV96TREL1060000553200    Dabas resursu nodoklis par videi kaitīgām precēm

LV15TREL1060000553300    Dabas resursu nodoklis par preču iepakojumu 

LV31TREL1060000553400    Dabas resursu nodoklis par radioaktīvo vielu izmantošanu

LV47TREL1060000553500    Dabas resursu nodoklis par bīstamo atkritumu sadedzināšanu un zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu 

LV63TREL1060000553600    Dabas resursu nodoklis par vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem

LV79TREL1060000553700    Dabas resursu nodoklis par pirmo reizi Latvijas Republikā reģistrētajiem transportlīdzekļiem

LV95TREL1060000553800    Dabas resursu nodoklis par virs limitos noteikto apjomu un soda naudas par likuma pārkāpumiem

LV14TREL1060000553900    Dabas resursu nodoklis par akmeņoglēm, koksu un lignītu, uguņošanas ierīcēm un par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai

 

Valsts nodevas un maksājumi par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu un profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju

 

LV56TREL1060210921700    Valsts nodeva par atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļauja

LV72TREL1060210921800    Valsts nodeva par atļauju A un B kategorijas piesārņojošai darbībai

LV76TREL1060210929100    Valsts nodeva par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu 

LV10TREL1060210929900    Valsts nodeva par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu (Valsts vides dienests)

LV73TREL1060210921200    Valsts nodeva par ūdens resursu lietošanas atļauju

LV11TREL1060210929300    Valsts nodeva par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi

LV27TREL1060210929400    Valsts nodeva par licences izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem vai darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrāciju

LV88TREL1060210921900    Valsts nodeva par licenci melno un krāsaino metāllūžņu iepirkšanai Latvijā, saskaņā ar Ministru kabineta 13.12.2011. noteikumiem Nr.960

 

Pārējās valsts nodevas

 

LV86TREL1060210991000    Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā (Vides un reģionālās attīstības ministrija)

 

Naudas sodi

  

LV11TREL1060161013100    Naudas sodi par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem

LV27TREL1060161013200    Naudas sodi par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem

LV89TREL1060001013300    Naudas sodi par vides aizsardzības prasību regulējošo tiesību aktu pārkāpumiem

 

Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām
 

LV33TREL1060161223000    Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)

LV91TREL1060161227000    Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem

LV06TREL1060001228000    Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 27.09.2020