VVD logo

Kontaktinformācija

Ziņojumiem par vides aizsardzības prasību pārkāpumiem 24/7:

+ 371 26338800

Valsts vides dienesta centrālā struktūrvienības kontakti Rīgā

Rūpniecības iela 23

Rīga, LV 1045

Tel.: 67084200

Fakss: 67084212

Ziņojumiem par vides aizsardzības prasību pārkāpumiem (24/7): 26338800

E-pasts: pasts@vvd.gov.lv

Darbinieku kontakti

Darba laiks:

Pirmdienās                                           830 – 1800

Otrdienās, Trešdienās, Ceturtdienās   830 –1700

Piektdienās                                           830 –1600

Dokumentu pieņemšana Centrālajai struktūrvienībai (un Zvejas kontroles departamentam), Radiācijas drošības centram un Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei

Zvejas kontroles departaments

Birojs: Voleru iela 4, Rīga, LV – 1007

Tel.: 67084200
Fakss: 67084212

E-pasts: pasts@vvd.gov.lv

Radiācijas drošības centrs

Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045

E-pasts: pasts@vvd.gov.lv

Darbinieku kontakti

Nokļūšana VVD centrālajā struktūrvienībā, Radiācijas drošības centrā un Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē ar sabiedrisko transportu:

Trolejbusi: Nr. 1, Nr.19, Nr. 24 (Dzirnavu iela/Hanzas iela vai Pētersalas iela (galapunkts))

Autobusi: Nr. 2, Nr. 20, Nr.24 (Dzirnavu iela/Hanzas iela)

Tramvaji: Nr.5, Nr. 9 (Vašingtona laukums)

Nokļūšana VVD Zvejas kontroles departamentā un Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē ar sabiedrisko transportu:

Autobusi: Nr. 3, Nr. 30, Nr. 54 (Pagrieziens uz Voleriem)

 

Valsts vides dienesta rekvizīti:

Reģ. Nr. LV 90000017078 
Banka: Valsts kase, TRELLV22 
Konta Nr.: LV17TREL2210507047000

UZMANĪBU!!! Šis konts nav paredzēts valsts nodevu iemaksām!

Informācija par valsts nodevu maksājumu kontiem atrodama šajā saitē.

 

Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu kontaktinformācija

Daugavpils reģionālā vides pārvalde

Jelgavas reģionālā vides pārvalde

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde

Liepājas reģionālā vides pārvalde

Madonas reģionālā vides pārvalde

Rēzeknes reģionālā vides pārvalde

Valmieras reģionālā vides pārvalde

Ventspils reģionālā vides pārvalde

 

Elektronisko dokumentu iesniegšana Valsts vides dienestā

VVD pieņem ar drošu elektronisko parakstu noformētus dokumentus, kuri izstrādāti un noformēti atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” (turpmāk – noteikumi Nr.473) nosūtot uz oficiālo VVD elektroniskā pasta adresi pasts@vvd.gov.lv vai iesniedzot izmantojot kopnes USB interfeisa zibatmiņas ierīces vai kompaktdiskus (CD-R un DVD-R). Maksimālais nosūtāmā e-pasta izmērs 15mb.

 

Vēršam uzmanību, ka savu funkciju izpildē VVD pamatojas uz dokumentiem, kuriem ir juridisks spēks, t.i., dokumentu oriģināliem vai to apliecinātām kopijām, norakstiem vai izrakstiem

Iesniedzot apliecinātas dokumentu kopijas, norakstus vai izrakstus elektroniski, lūdzam tos noformēt saskaņā ar noteikumiem Nr.473 13.2 punktā noteikto – dokumenta elektroniskajai kopijai, norakstam vai izrakstam (datnei) pievienojot atsevišķu datni ar dienesta atzīmēm saskaņā ar Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumos Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 5. nodaļā noteikto vai apliecinājuma uzrakstu noformējot uz papīra formā sagatavota dokumenta elektroniskās kopijas. Piemēram, lai apliecinātu papīra dokumenta elektronisko kopiju, apliecināmā dokumenta datnei pievieno MS Word datni abas kopā atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumos Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 61.punktam iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona paraksta ar drošu elektronisko parakstu.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 20.01.2020