VVD logo

LVAF (2020)

 

Valsts vides dienests īsteno četrus valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.13.00 “Nozares vides projekti” pasākumus (projektus)

 

Pasākums “Ieguldījums VVD cilvēkkapitāla attīstībā - jaunas zināšanas un prasmes efektīvai vides aizsardzības kontrolei”

Pasākuma mērķis ir sniegt ieguldījumu VVD cilvēkkapitāla attīstībā, pilnveidojot mūsdienīgas kompetences iestādes profesionāļiem un veicinot efektīvu vides aizsardzības kontroli un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu ilgtermiņā.

Projekta reģistrācijas Nr. 1-08/9/2020 un Latvijas Vides aizsardzības fonda padomes piešķirtais finansējums 85 511,00 EUR.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pasākums “Dalība starptautiskās sadarbības pasākumos labākai vides pārvaldībai”

Pasākuma mērķis ir nodrošināt VVD uzticēto starptautisko saistību atbildīgu izpildi vides, t.sk. radiācijas un ķīmijas jomā.

Projekta reģistrācijas Nr. 1-08-13/2020 un Latvijas Vides aizsardzības fonda padomes piešķirtais finansējums 17 160,00 EUR.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Pasākums “Latvijas kā uzticama starptautiskā partnera lomas stiprināšana, ieviešot harmonizētas vides prasības Eiropā”

Pasākuma mērķis ir stiprināt VVD lomu harmonizētu vides prasību ieviešanā starptautiski.

Projekta reģistrācijas Nr. 1-08/19/2020 un Latvijas Vides aizsardzības fonda padomes piešķirtais finansējums 14 194,00 EUR.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Pasākums “Mūsdienīgu risinājumu ieviešana efektīvai VVD cilvēkresursu plānošanai un attīstībai”

Pasākuma mērķis ir ieviest mūsdienīgus risinājumus efektīvai VVD cilvēkresursu plānošanai un attīstībai, stiprinot vides aizsardzības kontroli.

Projekta reģistrācijas Nr. 1-08/22/2020 un Latvijas Vides aizsardzības fonda padomes piešķirtais finansējums 33 774,00 EUR.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Projekts “Medicīniski radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums”

Reģ. Nr. 1-08/50/2020

2020. gada 15. jūlijā ir uzsākta sadarbības projekta “Medicīniski radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums” (turpmāk – Projekts) īstenošana. Projektu īsteno Latvijas Medicīnas inženierijas un fizikas biedrība sadarbībā ar Valsts vides dienestu.

Projekta mērķis ir veikt Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 482) 3. pielikuma  aktualizēto tehnisko parametru un mērīšanas nosacījumu piemērojamības un lietderības izvērtēšanu un noteikt to ieviešanai nepieciešamos resursus, lai varētu sagatavot grozījumus iepriekš minētajos noteikumos.

Projekta ietvaros tiks veikta aktualizēto tehnisko parametru un mērīšanas nosacījumu piemērojamības un lietderības izvērtēšana, kā arī tiks noteikta to ieviešanai nepieciešamo resursu apjoms, lai būtu iespējams piemērot ārstniecības iestāžu faktiskajai situācijai, kā arī inspicēšanas institūciju un radiācijas drošības struktūrvienību iespējām.

Projekta uzdevumi:

1. Definēt radiodiagnostikas iekārtu grupas, attiecībā uz kurām aktualizācijai ir izvirzīti tehniskie parametri un/vai mērīšanas nosacījumi.

2. Veikt aktualizēto tehnisko parametru un mērīšanas nosacījumu piemērojamības un lietderības izvērtēšanu, ievērojot tehniskos aspektus.

3. Izvērtēt aktualizēto tehnisko parametru mērīšanas iespējas.

4. Aprēķināt kopējās izmaksas aktualizēto tehnisko parametru un mērījumu nosacījumu ieviešanai.

5. Izvērtēt aktualizēto tehnisko parametru un mērīšanas nosacījumu ieviešanas lietderību, ņemot vērā šim nolūkam nepieciešamās izmaksas.

6. Veikt par piemērojamiem un lietderīgiem atzīto aktualizēto radiodiagnostikas iekārtu tehnisko parametru mērīšanu (kur tas projekta īstenošanas ietvaros iespējams bez papildus finanšu līdzekļu piesaistes).

7. Izveidot informācijas apkopojumu par radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru un mērījumu nosacījumu piemērojamību, lietderību un to ieviešanai nepieciešamajiem resursiem, lai varētu sagatavot grozījumus MK noteikumu Nr. 482 3. pielikumam.

8. Organizēt informatīvos semināros par aktualitātēm radiācijas drošības jomā.

Īstenošanas laiks: 15.07.2020. – 30.12.2020.

LVAF finansējums: 9 250 EUR.

Partnera mājas lapa: http://lmifb.lv/

Projekts tika apstiprināts Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) padomes 2020. gada 6. jūnija sēdē projektu iesniegumu aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 28.11.2020