VVD logo

Statistikas dati

Statistika vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas, zvejas, radiācijas drošības un kodoldrošības kontrolē:

Statistiskā atskaite par avārijām un avāriju situācijām:

Statistiskais pārskats:

 

Statistikas dati par jonizējošā starojuma avotiem un to lietotājiem Latvijā uz 01.01.2020.:

Statistikas pārskati par Latvijā esošo jonizējošo starojuma avotu un to lietotāju sadalījumu: 

 

Valsts vides dienesta Centrālas struktūrvienības atskaite:

 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju atskaite:

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 15.08.2020