VVD logo

Radiācijas drošības centrs

Līdz ar izmaiņām Valsts vides dienesta tīmekļa vietnes saturā informāciju par Radiācijas drošības centra sniegtajiem pakalpojumiem un citām saistītām tēmām iespējams atrast šādās tīmekļa vietnes sadaļās:

Līdz ar paredzamajām izmaiņām likumdošanā no 01.01.2016 sagatavots informatīvs materiāls par Ministru kabineta noteikumiem Nr.752 "Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem": http://www.vvd.gov.lv/aktualitates/informacija-operatoriem-darbam-ar-jonizejosa-starojuma-avotiem/mk-noteikumi-nr-752-kartiba-kada-licence-un-registre-darbibas-ar-joniz/

 

Radiācijas drošības centrs ir dibināts 2001.gada 9.jūlijā un līdz 2009.gada 1.jūlijam bija Vides ministrijas pakļautībā esoša institūcija, bet, atbilstoši 2009.gada 12.jūnija grozījumiem likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" un Ministru kabineta 2009.gada 28.maija rīkojumam Nr.339 "Par Radiācijas drošības centra reorganizāciju", ar 2009.gada1.jūliju tika iekļauts Valsts vides dienesta struktūrā.

Radiācijas drošības centrs (RDC) ir Vides ministrijas Valsts vides dienesta (VVD) centrālā struktūrvienība, kas saskaņā ar likumu "Par radiācijas drošību un kodoldrošību", VVD reglamentu un RDC nolikumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši savai kompetencei nodrošina valsts uzraudzību un kontroli radiācijas drošības un kodoldrošības jomā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 28.maija rīkojumam Nr.339 "Par Radiācijas drošības centra reorganizāciju" funkcijas, kas saistītas ar vides radioaktīvā piesārņojuma monitoringu un individuālo dozimetrisko mērījumu veikšanu ir nodotas valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" kompetencē.

VVD RDC galvenā misija ir nodrošināt iespēju droši izmantot jonizējošā starojuma avotus, aizsargājot iedzīvotājus un vidi pret iespējamo kaitīgo ietekmi, vienlaicīgi nodrošinot sabiedrībai maksimālo labumu no starojuma avotu izmantošanas. Neatkarīgi no izmaiņām personāla sastāvā un pieejamiem finanšu un tehniskajiem resursiem, galvenās VVD RDC vērtības ir un paliek: 
• spēja veikt uzdevumus neatkarīgi no ietekmes, ko var radīt jonizējošā starojuma avotu lietotāji (operatori); 
• nodrošināt tādu kompetences līmeni, kas atbilst atomenerģijas pielietojumu līmenim valstī un ietekmei no notikumiem kaimiņvalstīs.

Atbilstoši likumam "Par radiācijas drošību un kodoldrošību", kā arī pamatojoties uz šo likumu izdotajos Ministru kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos, VVD RDC izdod pārvaldes lēmumus saistībā ar radiācijas drošību un kodoldrošību, lai aizsargātu iedzīvotājus, darbiniekus un vidi no jonizējošā starojuma kaitīgās iedarbības. 
Izvirzītie mērķi tiek īstenoti veicot normatīvās bāzes sagatavošanu un aktualizāciju atbilstoši jaunākajām starptautiskajām rekomendācijām un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, kvalitātes sistēmu ieviešanu un darbinieku apmācību, kā arī visu starojuma avotu un to lietotāju reģistrāciju un attiecīgo darbību licencēšanu, starojuma avotu izmantošanas pārbaudēm (inspekcijas) un vides kontroli (starojuma dozas jaudas un piesārņojuma mērījumi).

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 28.10.2016