VVD logo

Valsts vides dienesta privātuma politika

Valsts vides dienesta privātuma politika

Dienests

Valsts vides dienests (“Dienests”) ir valsts iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt, lai tiktu ievēroti normatīvie akti vides aizsardzības, radiācijas drošības un dabas resursu izmantošanas jomā, kā arī veicināt dabas resursu un enerģijas ilgtspējīgu izmantošanu.

Jūsu privātums un uzticība Dienestam ir svarīga

Šī dokumenta mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc Dienests izmanto Jūsu personisko informāciju. Šī iemesla dēļ šajā dokumentā plaši izmantojam ne-juridisku valodu un vienkāršas teikumu uzbūves.

Dienesta mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot Dienestam savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Dienests veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie Dienesta vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un Dienesta iekšējām kārtībām.

Dienestam ir svarīgi būt caurskatāmam, apstrādājot Jūsu personas datus.

Dienests ir apņēmusies aizsargāt Jūsu personisko informāciju un ievērot konfidencialitāti visur, ko Dienests dara. Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus Dienests var iegūt par Jums, kā Dienests tos izmantos, kā sniegs informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar Dienestu varat sazināties.

Dažreiz Dienestam ir jāmaina Privātuma politika. Šajā vietnē tiks publicētas visas izmaiņas, kuras, protams, ir pieejamas Jums jebkurā laikā.

Kādu kategoriju personas datus Dienests ievāc savu pārvaldes funkciju ietvaros un kam tie tiek nodoti?

 

Vides atļauju izsniegšana (darbības ar aukstuma aģentiem, zemes dzīļu apsaimniekošana, piesārņojošās darbības, atkritumu apsaimniekošana, ūdens apsaimniekošana), kā arī  dabas resursu nodokļa administrēšana

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats datu apstrādei

- Personiskā informācija (vārds, uzvārds, personas kods) par nekustamo īpašumu īpašniekiem (fiziskām personām), kas iznomā savu īpašumu vides atļauju saņēmējiem (operatoriem)

- Personiskā informācija un profesionālā informācija (izglītības dati, informācija par iepriekšējo darba pieredzi un stāžu) par vides atļauju saņēmēju (operatoru) kvalificēto personālu aukstuma aģentu izmantošanas, zemes dzīļu apsaimniekošanas un atkritumu apsaimniekošanas jomā

Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija

Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): dati netiek nodoti.

Tehnisko noteikumu izdošana

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats datu apstrādei

- Tehnisko noteikumu pieteicēja (fiziskas personas) personiskā informācija, kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese), tehnisks apraksts par plānoto būvniecības vai citām darbībām, kam pieprasīti tehniskie noteikumi

Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija

Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): dati netiek nodoti.

Vides aizsardzības noteikumu kontrole–pārbaužu veikšana, administratīvo sodu piemērošana un pienākumu uzlikšana novērst vides aizsardzības pārkāpumus

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats datu apstrādei

Vides noteikumu pārbaudēs un pārkāpumos iesaistīto fizisko personu personiskā informācija un kontaktinformācija, biometriskie dati (personas video vai foto uzņēmums)

 - Sūdzības iesniedzēju (fizisko personu) personiskā informācija un kontaktinformācija

Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija

Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): dati par pārkāpējiem – Sodu reģistrs (sistēmu uztur Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs); dati par sūdzību iesniedzējiem – citas valsts un pašvaldības institūcijas, ja sūdzības izskatīšana ir citu institūciju kompetencē

-Zvejas atļauju izsniegšana un zvejas noteikumu kontrole – pārbaužu veikšana un administratīvo sodu piemērošana

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats datu apstrādei

- Pašpatēriņa zvejnieku personiskā informācija, kontaktinformācija, informācija par personas īpašumā esošo peldlīdzekli un personas biometriskie dati (sejas fotogrāfija)

 - Zvejas kuģu kapteiņu personiskā informācija un kontaktinformācija

- Zvejas noteikumu pārbaudēs un pārkāpumos iesaistīto fizisko personu personiskā informācija un kontaktinformācija, biometriskie dati (personas video vai foto uzņēmums). Zvejas kuģu kapteiņu pārkāpumu gadījumos – arī soda punkti

Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija

Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): kuģu kapteiņu dati – Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma (sistēmu uztur Zemkopības ministrija); dati par pārkāpējiem – Sodu reģistrs (sistēmu uztur Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs)

- Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšana un kontrole, radiācijas drošības kontrole, radiācijas drošības speciālistu atestācija, no Latvijas dalības Starptautiskajā Atomenerģijas aģentūrā izrietošo aktivitāšu pārraudzība

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats datu apstrādei

- Atļaujas saņēmēju (operatoru) darbinieku personiskā informācija, profesionālā informācija un sensitīvie dati (saņemtā jonizējošā starojuma mērījumi, informācija par veselības pārbaudēm)

 - Radiācijas drošības ekspertu personiskā informācija, kontaktinformācija un profesionālā informācija

 - Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras organizēto apmācību dalībnieku personiskā informācija, kontaktinformācija, profesionālā informācija un sensitīvie dati (saņemtā jonizējošā starojuma mērījumi, informācija par veselības pārbaudēm)

- Personu, kurām, šķērsojot valsts robežu, tiek atklāts jonizējošais starojums, vārds, uzvārds, dzimšanas datums un informācija par ārvalstī veikto radioloģisko izmeklēšanu vai informācija par citu jonizējošā starojuma iemeslu

- Operatoru pārbaudēs un pārkāpumos iesaistīto fizisko personu personiskā informācija un kontaktinformācija,

Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija

Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): personu radiometriskās kontroles, šķērsojot valsts robežu, ietvaros dati var tikt nodoti glābšanas dienestiem; radiācijas drošības ekspertu kandidātu dati – Radiācijas drošības un kodoldrošības ekspertu atestācijas komisijai (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidota institūcija); dati par Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras organizēto apmācību dalībniekiem tiek nodoti šai starptautiskajai organizācijai, kuras mītnes vieta ir Vīne, Austrija

Publisko iepirkumu, nomas un citi līgumi

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats datu apstrādei

- Iepirkumu pretendentu kontaktpersonas, piesaistīto speciālistu un citu fizisku personu dati, kas ietverti pretendentu piedāvājumos

- Preču piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju darbinieku, kas nodrošina līgumu izpildi, personiskā un kontaktinformācija

 - Nekustamo īpašumu nomnieku un iznomātāju (fizisko personu) personiskā informācija, kontaktinformācija un maksājumu informācija

Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija (publisko iepirkumu organizēšana)

Noslēgto līgumu izpildes nodrošināšana

Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): dati netiek nodoti.

Videonovērošana

Dienests veic videonovērošanu un apstrādā Jūsu personas datus, kad Jūs atrodaties Dienestam piederošo ēku teritorijā, gan Jūsu personiskās, gan Dienesta darbinieku, klientu un īpašuma drošības nolūkos. Tāpat arī Dienests ir uzstādījis videokameras vietās, kurās ļoti bieži notiek vides aizsardzības likumpārkāpumi, piemēram, maluzvejniecība un atkritumu izgāšana neatļautās vietās. Vietās, kurās tiek veikta videonovērošana, Dienests ir uzstādījis brīdinājuma zīmes. Videonovērošanas ieraksti Dienesta sistēmās tiek glabāti ne vairāk kā 30 dienas. Ieraksti tiek dzēsti automātiski hronoloģiskā secībā no ieraksta brīža. Atsevišķi ieraksti var tikt saglabāti ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams noteiktu mērķu sasniegšanai, piemēram, incidentu un likumpārkāpumu izmeklēšanas mērķiem.

 

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Biometrijas dati (personas videouzņēmums)

Dienesta darbinieku un klientu vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība

Dienesta likumīgā interese uz īpašuma aizsardzību

 

Sīkdatnes (Cookies)

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā Interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Dienesta Interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Dienesta interneta vietnes lietošanas ērtumu.

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti Interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Dienesta Interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces Interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

No kādiem avotiem Dienesta iegūst personas datus?

Jūs

Dienests apstrādā Jūsu sniegtos personas datus, kurus Jums pieprasām pirms Dienesta pakalpojumu saņemšanas un Dienesta veikto pārbaužu laikā, kā arī kad Jūs apmeklējat publiskas vietas Dienestā (videonovērošana) vai Dienesta mājaslapu (sīkdatnes).

Citas valsts institūcijas un informācijas sistēmas

Dienests iegūst personas datus no Iedzīvotāju reģistra un citām valsts informācijas sistēmām, lai pārbaudītu Jūsu sniegto datu pareizību.

Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat Dienesta pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai arī lai aizsargātu Dienesta likumīgās intereses.

Kad šis periods ir beidzies, Dienests drošā veidā izdzēsīs Jūsu personas datus vai padarīs tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

Kā Dienests aizsargā Jūsu personas datus?

Dienests nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Dienests pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, antivīrusu programmas.

Tomēr, Dienests rekomendē Jums ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības, un Dienests neuzņemsies atbildību par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ.

Jūsu tiesības

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums vairākas tiesības ietekmēt Jūsu personas datu apstrādi. Lai šīs tiesības īstenotu, lūdzu iesniedziet Dienestam rakstveida iesniegumu: klātienē Dienesta kancelejā Rūpniecības ielā 23, Rīgā vai kādā no Dienesta reģionālajām vides pārvaldēm, kuru adreses ir pieejamas Dienesta mājaslapā (līdzi jāņem pase vai personas apliecība), vai nosūtot ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu parakstītu iesniegumu uz pasts@vvd.gov.lv.  Pēc iesnieguma saņemšanas Dienests Jūs identificēs – pārliecināsies, ka Jūs esat tā pati persona, par kuru uzdodaties –, un sniegs Jums atbildi viena mēneša laikā.

- Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Dienesta, vai Dienests apstrādā Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt izsniegt apstrādē esošo personas datu kopiju.

- Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Dienestam to izlabot. Tomēr Dienestam var nebūt iespēja labot datus, kas sakrīt ar citu valsts institūciju pārziņā esošajām valsts informācijas sistēmām.

- Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl Dienests apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā Dienests pārtrauks apstrādāt Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs devāt savu piekrišanu. Piekrišanu par sīkdatņu izmantošanu var atsaukt, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi Interneta pārlūkprogrammā. Citos gadījumos piekrišanu var atsaukt sadaļas “Jūsu tiesības” ievadā aprakstītajā veidā. Lūdzu ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana Jums nedos tiesības apstrīdēt datu apstrādes likumīgumu, ko Dienests veicis līdz piekrišanas atsaukšanai.

- Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt Dienestam dzēst Jūsu personas datus. Tomēr ņemiet vērā, ka Dienests ir valsts pārvaldes institūcija, kas personu datus galvenokārt apstrādā, jo Dienestam ir jāīsteno ar normatīvajiem aktiem noteiktas pārvaldes funkcijas. Kamēr datu apstrāde pamatojas uz normatīvajiem aktiem, datu dzēšana nav pieļaujama. Pēc tam, kad dati vairs nav nepieciešami pārvaldes funkciju īstenošanai, Dienests tos dzēš, arhivē vai padara nepieejamus/neidentificējamus kādā citā veidā.

- Apstrādes ierobežojums un iebildumi pret datu apstrādi

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības pieprasīt Dienestam ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Tāpat arī Jums ir tiesības pieprasīt Dienestam pārtraukt Jūsu personas datu apstrādi, ko Dienests veic, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktu pārvaldes pienākumu vai Dienesta leģitīmām interesēm, izņemot Dienesta prasību celšanu tiesā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, vai Jūs iebilstat pret datu apstrādi, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt Dienesta pakalpojumus. Lūdzu ņemiet arī vērā, ka daudzas no Dienesta funkcijām ir obligātas, un šādu funkciju izpildes gaitā datu apstrādi nevar ierobežot vai pārtraukt.

- Datu pārnesamība

Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis Dienestam, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu.

Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Dienestu.

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/)

 

Dienesta kontaktinformācija

Valsts vides dienests

Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045

E-pasts: pasts@vvd.gov.lv

Informatīvais tālrunis: 67084200

 

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

E-pasts: DPO@vvd.gov.lv

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 27.09.2020