VVD logo

Valsts vides dienests uzsāk datu publicēšanu atvērto datu formātā

24.07.2020 Centrālā struktūrvienība

Lai nozaru asociācijām, studentiem un citiem interesentiem atvieglotu informācijas pieejamību, Valsts vides dienests (VVD) uzsāk datu publicēšanu atvērto datu formātā Latvijas Atvērto datu portālā. VVD dati ir pieejami https://data.gov.lv/dati/lv/organization/vvd

Tādējādi visiem interesentiem ir iespēja bez maksas iegūt datus par pieņemtajiem lēmumiem par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu, datus par zemes dzīļu izmantošanas licencēm, licencēm darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kā arī datus par VVD izsniegtajām atkritumu apsaimniekošanas atļaujām un atsevišķas datu kopas ar datiem par šajās atļaujās paredzēto darbību – šķirošanas, savākšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas, pārvadāšanas – apjomiem.

Atvērtie dati ir brīvi pieejama bezmaksas informācija bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām.

VVD atvērtie dati sagatavoti ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/022 “Valsts vides dienesta Informācijas sistēmas “TULPE” pilnveide” ietvaros.

VVD turpinās darbu pie informācijas publicēšanas atvērto datu formātā, izvērtējot sabiedrības interesi un pieprasījumu pēc konkrētiem tā rīcībā esošajiem datiem.

Šobrīd VVD tīmekļa vietnē www.vvd.gov.lv pieejama informācija par VVD izsniegtajām atļaujām un licencēm (pa to veidiem), kā arī izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Tāpat pieejama statistika par vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas, zvejas, radiācijas drošības un kodoldrošības kontroli mēnešu un gada griezumā http://www.vvd.gov.lv/publikacijas-un-statistika/statistikas-dati/ .

INFOGRAFIKA lejuplādēšanai pieejama šeit

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 13.08.2020