Valsts vides dienests administrē un uzrauga apsaimniekošanas sistēmas, kuras ieguvušas atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm (t.sk. elektriskām un elektroniskām iekārtām), izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem un visu veidu transportlīdzekļiem.

Atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa maksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, videi kaitīgām precēm un transportlīdzekļiem var iegūt izpildot Dabas resursu nodokļa likuma nosacījumus.

Iesniegumu par atbrīvojuma saņemšanu jāsniedz Valsts Vides dienestam (VVD) saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem:

Iesniegumu apsaimniekošanas sistēmas izveidei un atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas pieteikšanai iesniedz Valsts vides dienesta  informācijas sistēmā "TULPE"

Lēmumu par atbrīvojuma piešķiršanu pieņem VVD, ar ko Apsaimniekotājs vai nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis apsaimniekošanas sistēmu, pēc tam noslēdz līgumu par apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu.

Ja kāda no minēto noteikumu prasībām netiek izpildīta vai tiek izpildīta daļēji, atbrīvojums no dabas resursu nodokļa samaksas netiek piemērots.

Izmaiņas apsaimniekošanas plānā jāiesniedz līdz katra ceturkšņa otrā mēneša 15.datumam.

Pārskats par iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanu jāiesniedz:

  • līdz 31.augustam par periodu no 1.janvāra līdz 30.jūnijam;
  • līdz 30.aprīlim auditēts pārskats par periodu no 1.janvāra līdz 31.decembrim.

Pārskats par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu jāiesniedz:

  • līdz 31.augustam  par periodu no 1.janvāra līdz 30.jūnijam;
  • līdz 30.aprīlim auditēts pārskats par periodu no 1.janvāra līdz 31.decembrim.

Auditēts pārskats par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu jāiesniedz:

  • līdz 1.maijam par periodu no 1.janvāra līdz 31.decembrim.

Apsaimniekotāju ievērībai: reģenerācijas normu izpildes pierādīšana

Valsts vides dienests norāda, ka reģenerācijas normu izpildes nodrošināšanu var apliecināt tikai tas komersants, kurš ir veicis atkritumu gala pārstrādi / reģenerāciju, nevis komersants, kurš veicis atkritumu pieņemšanu (savākšanu) vai atkritumu īpašību mainīšanu, lai ar tiem veiktu jebkuras reģenerācijas darbības, kas Ministru kabineta 2011. gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” apzīmētas ar kodu R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 un R11, un nodošanu citam komersantam - tālākām reģenerācijas darbībām.

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumā noteikto, nodokli par iepakojumu vai vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, videi kaitīgām precēm, tajā skaitā elektriskām un elektroniskām iekārtām, kā arī par transportlīdzekļiem nodokļa maksātājs nemaksā, ja tas (vai apsaimniekotājs, ar kuru tas noslēdzis līgumu) nodrošina vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto reģenerācijas (tajā skaitā pārstrādes) normu izpildi.

Atkritumu reģenerācija (tajā skaitā pārstrāde) ir uzskatāma par pabeigtu tikai brīdī, kad atkritumi, atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir zaudējuši savu statusu. Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 6.punktā ir norādīts, ka vielu vai priekšmetu neklasificē kā atkritumus, ja ir pabeigta vielas vai priekšmeta reģenerācija (arī pārstrāde) un tie vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem, ņemot vērā piesārņojošo vielu robežvērtības attiecīgajās vielās un priekšmetos, kā arī attiecīgo vielu un priekšmetu jebkuru iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi:

  • vielu vai priekšmetu parasti izmanto noteiktam nolūkam;
  • pastāv tirgus vai pieprasījums pēc šādas vielas vai priekšmeta;
  • viela vai priekšmets atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām šādas vielas vai priekšmeta turpmākai izmantošanai un prasībām attiecīgajai vielai vai priekšmetam;
  • vielas vai priekšmeta izmantošana nerada negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apsaimniekotājam ir pienākums pēc nodokli administrējošās valsts iestādes un dienesta amatpersonu (kuru kompetencē ir videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas kontrole) pieprasījuma uzrādīt dokumentu oriģinālus, kuri apstiprina apsaimniekošanas plānā iekļautās informācijas patiesumu, un pārskatā norādīto dokumentu oriģinālus (tai skaitā līgumus, apliecinājumus par komersantu savākto, pieņemto un pārstrādāto vai reģenerēto konkrēto atkritumu apjomu konkrētā laikposmā, dokumentus, kas apliecina lietotu preču realizāciju atkārtotai lietošanai).

*Nodokļa maksātājs un apsaimniekotājs visus dokumentus VVD iesniedz elektroniski sūtot uz e-pasta adresi: pasts@vvd.gov.lv , ja tie ir sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai papīra formā (cauršūtus) un elektroniskā formā, ierakstītus ārējā datu nesējā.

Sīkāka informācija Vides resursu pārvaldības departamenta Atkritumu pārvaldības daļā (t.67084205)

Valsts vides dienests pamatojoties uz Ministru kabineta 16.08.2017. noteikumu Nr.480 “Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem” 3.2.punktu un Ministru kabineta 28.01.2021. noteikumu Nr.64 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm” 4.2.punktu publicē šķiroto atkritumu savākšanas laukumu sarakstu. Sarakstā norādīti tādi laukumi, par kuriem ir paziņojusi pašvaldība, un kurus apsaimnieko pašvaldības izvēlētais atkritumu apsaimniekotājs. Publicētajam sarakstam ir informatīva nozīme. Sarakstu skatīt - ŠEIT

  • Valsts vides dienests sagatavojis un publicē sarakstu ar vietām, kurās vēsturiski atrodas riepu uzkrājumi. Sarakstu iespējams skatīt šeit, tā dati regulāri tiek atjaunoti.