Informācija par iepakotāju reģistrāciju Valsts vides dienestā:

Iepakotājs, kura tirgū laistā iepakojuma apjoms kalendāra gadā lielāks par 300 kilogramiem, reģistrējas Valsts vides dienestā triju mēnešu laikā no dienas, kad minētais apjoms tiek pārsniegts (MK noteikumu Nr.983 5.punkts).

Iepakotājs — preces ražotājs, pakalpojuma sniedzējs, pārdevējs vai izplatītājs, kas Latvijā laiž tirgū iepakotu preci vai pievieno iepakojumu izstrādājumiem, kuri pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja.

Laist tirgū - pirmo reizi darīt pieejamu jeb komercdarbības gaitā par maksu vai bez maksas piegādāt izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai Latvijas tirgū.

Iepakojums ir precēm pievienots izstrādājumu kopums, ko izmanto, lai iepakotu, aizsargātu, saturētu, piegādātu, uzglabātu, ērti lietotu, realizētu izejvielas un gatavas preces un iepazīstinātu ar tām visā iepakojuma aprites ciklā no ražotāja līdz patērētājam. Par iepakojumu uzskata plastmasas iepirkumu maisiņus, kā arī to iepakojumu un iepakojuma materiālu, ko pakalpojumu sniedzējs pievieno izstrādājumiem un kas pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja. Iepakojums tiek atdalīts no preces pirms patērēšanas vai patērēšanas laikā.

Piemērs (pieņemot, ka tirgū laistais iepakojuma apjoms kalendāra gadā ir lielāks par 300 kg)

Reģistrācijas pienākums

Persona, kura ražo preci (saldējumu), iepako to un realizē Latvijā.

Ir jāreģistrējas.

Persona, kura ražo preci (saldējumu), iepako to un realizē ārpus Latvijas.

Nav jāreģistrējas.

Persona, kura ražo preci (saldējumu) un realizē to vafeles konusiņā, pievienojot salveti.

Nav jāreģistrējas.

Persona, kura ražo preci (saldējumu) un realizē to plastmasas trauciņā vai uz koka kātiņa.

Ir jāreģistrējas.

Persona, kura ražo iepakojumu (saldējuma iepakojumu, tai skaitā koka kātiņus, sekundāro iepakojumu – kartona kastes, terciāro iepakojumu – koka paletes, utml.) un pārdod to preces ražotājam (saldējuma ražotājam) - neiepakotu.

Nav jāreģistrējas.

Persona, kura ražo iepakojumu (saldējuma iepakojumu, tai skaitā koka kātiņus, sekundāro iepakojumu – kartona kastes, terciāro iepakojumu – koka paletes, utml.) un pārdod to preces ražotājam (saldējuma ražotājam) - iepakotu.

Ir jāreģistrējas.

Persona, kura tirgo iepakotu preci (saldējumu), kas nopirkta no preces ražotāja (Latvijā) un, realizējot šo preci, nepievieno iepakojumu.

Nav jāreģistrējas.

Persona, kura tirgo iepakotu preci (saldējumu), kas nopirkta no preces ražotāja (Latvijā), pārdodot piedāvā papildu iepakojumu – maisiņus, kastītes, utml.

Ir jāreģistrējas.

Komersants, kurš laiž tirgū iepakotu preci (saldējumu), kas importēta Latvijā.

Ir jāreģistrējas.

Iepakotājs iesniedz Valsts vides dienestā iesniegumu (ieteicamā veidlapas forma zemāk) sagatavotu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu sūtot uz pasts@vvd.gov.lv vai parakstītu papīra formā, sūtot uz - Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045.

  • ieteicamā veidlapas forma

 

Valsts vides dienests divu nedēļu laikā pēc iesnieguma saņemšanas reģistrē iepakotāju un izsniedz izziņu par reģistrāciju. Izziņu izsniedz elektroniska dokumenta veidā vai pēc iesniedzēja rakstiska pieprasījuma – papīra dokumenta formā.

Iepakotājs, kura tirgū laistā iepakojuma apjoms kalendāra gadā ir lielāks par 300 kg un kurš nav noslēdzis līgumu par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu ar iepakojuma apsaimniekotāju, nodrošina

  • izlietotā iepakojuma reģenerāciju (tai skaitā pārstrādi) atbilstoši Ministru kabineta 19.10.2010. noteikumu Nr.983 “Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem” 1.pielikumā norādītajiem mērķiem un termiņiem,
  • līdz kārtējā gada 1. maijam sniedz Valsts vides dienestā ziņojumu par izlietotā iepakojuma apjomu, materiālu veidiem un apsaimniekošanu par periodu, kurā bija pienākums maksāt dabas resursu nodokli par iepakojumu, kā arī ziņojumu par plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņu (ja tādi tika laisti tirgū; Iepakojuma likuma 15. panta otrās daļas 3. punkts).
  • par apjomu, par kādu tika saņemts atbrīvojums no dabas resursu nodokļa samaksas, ziņojums nav jāsniedz.

Par nereģistrēšanos – par iepakotās preces vai izstrādājuma realizāciju vai izplatīšanu bez iepakotājam noteiktās reģistrēšanās piemēro naudas sodu juridiskajai personai no simt četrpadsmit līdz divsimt naudas soda vienībām. (Iepakojuma likuma 22.panta pirmā daļa)

Par pārskatos nenorādīto (slēpto) realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto iepakojuma, vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjomu no nodokļa maksātāja (iepakotāja) tiek piedzīta arī soda nauda divkāršā nesamaksātā nodokļa apmērā atbilstoši pamatlikmēm. (Dabas resursu nodokļa likuma 31.panta pirmās daļas 2.punkts)