Ledus

21. jūlijā Valsts vides dienesta (VVD) speciālisti ikgadējā sanāksmē tikās ar Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociāciju (LSIA) un tās biedriem.

Sanāksme tika organizēta ar mērķi stiprināt un veidot ciešāku sadarbību starp nozares pārstāvjiem un VVD, lai uzlabotu VVD veikto pārbaužu kvalitāti uzņēmumos, kuros tiek ekspluatētas aukstuma iekārtas vai tiek sniegti pakalpojumi šo iekārtu apkopē.

Šī bija iespēja VVD uzdot aktuālos jautājumus uz kuriem Asociācija sniedza atbildes. Tikšanās laikā tika apspriesti šādi jautājumi:

  • Asociācijā sertificēto personu atbildības, sniedzot pakalpojumus aukstuma iekārtu valdītājiem;
  • Jautājumi par aukstuma iekārtu dokumentācijas žurnālos norādāmo informāciju – saskaņā ar 16.04.2014. Regulas Nr. 527/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006 6.1. punktu, iekārtas dokumentācijas žurnālā norādāmās informācijas kvalitāte ir iekārtas valdītāja atbildība; dažāda lieluma aukstuma iekārtu atšķirībām; minimālo instrumentu komplektiem, kas nepieciešami dažādu aukstuma iekārtu pārbaudēm;
  • Aktualitātes nelegālo fluorēto siltumnīcefekta gāzu jeb F-gāzu un ozona slāni noārdošo vielu plūsmām Latvijā u.c. jautājumi.

Sanāksmes laikā tika panākta vienošanās, ka turpmāk veicot citu valdījumā esošo aukstuma iekārtu pārbaudes, sertificētais licencēto uzņēmumu personāls, apkalpotās aukstuma iekārtas dokumentācijas žurnālā iespiedīs īpašus Asociācijā izdotus zīmogus, kas apliecinās, ka konkrētās aukstuma iekārtas apkalpošanu veica persona, kura ir ieguvusi atbilstoši izglītību un tās rīcībā ir Asociācijā saņemts sertifikāts. Speciālos zīmogus saņems visi VVD speciālās atļaujas darbībām ar F-gāzēm atļaujas turētāji, kas nodarbina sertificētas personas. Paredzams, ka zīmogi tiks izsniegti līdz nākošā gada sākumam.

Tikšanās dalībnieki atzina, ka šāda ikgadēja sanāksme ir vērtīga. Savstarpējā sadarbība tiks īstenota arī turpmāk.