Atkritumi Informācija presei
Apkopoti un publicēti atkritumu poligonu pārbaužu rezultāti, ziņo VVD

Ar mērķi konstatēt esošo situāciju poligonos, pērn Valsts vides dienests (VVD) veica vienotas pārbaudes visos desmit cieto sadzīves atkritumu poligonos Latvijā. Identificēti vairāki problēmjautājumi poligonu darbībā, pēc kuriem uzsāktas pārrunas ar visiem poligoniem, reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas centriem un pašvaldībām, lai tos risinātu un vienotos par turpmākām rīcībām, mazinot poligonu radīto ietekmi uz vidi un nodrošinot atkritumu apsaimniekošanas mērķu sasniegšanu. Pārbaužu rezultāti apkopotā veidā šobrīd pieejami publiski.

“Ņemot vērā Eiropas Savienības un Latvijas nospraustos vides mērķus, veicot sadzīves atkritumu poligonu pārbaudes, VVD konstatēja vairākas nepilnības, kas var kavēt vai liegt Latvijai sasniegt Eiropas Savienības noteiktos mērķus. Joprojām apglabāto atkritumu īpatsvars pret poligonā pieņemtajiem atkritumiem saglabājas būtiskā apjomā, t.i. – 47,8 %. Saprotams, ka iedzīvotāju paradumu maiņa prasa laiku, atkritumu šķirošanas tendences kopumā uzlabojas, tomēr jāņem vērā, ka arī nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu nepieciešams nodrošināt pēc iespējas videi draudzīgākā veidā,” stāsta VVD Atkritumu aprites departamenta direktors Atis Treijs.

Poligonu pārbaužu rezultāti iezīmē situāciju, ka šobrīd poligonos nonāk un tiek apglabāts ievērojams daudzums iepakojuma materiāla, kas būtu derīgs otrreizējai pārstrādei, tas, savukārt, norāda uz nepieciešamību pilnveidot atkritumu dalītās vākšanas sistēmu un veikt efektīvāku atkritumu šķirošanu. To apliecina arī ražotāju paplašinātās atbildības sistēmu sniegtie dati, proti, izlietotais iepakojums tiek savākts minimālos apjomos* attiecīgi tik, cik nepieciešams noteikto mērķu sasniegšanai, un pārējais apjoms lielākoties nonāk poligonos. Atkritumu nonākšana poligonā ir sekas nepietiekošai atkritumu šķirošanai.

Vienlaikus poligonu pārbaudēs iezīmējušās nepilnības saistībā ar tehniskā komposta izmantošanu, infiltrāta apsaimniekošanu, virszemes un pazemes ūdeņu monitoringa veikšanu, datu kvalitāti u.c.

VVD galvenais mērķis poligonu uzraudzībā ir nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu vides aizsardzības jomā. Tādēļ, sākot ar 2023. gadu, VVD pilnvērtīgi ieviesis vienotu pieeju poligonu pārbaužu veikšanai un atļauju kontrolē visās VVD reģionālajās vides pārvaldēs. Vienlaikus VVD turpina pilnveidot veikto pārbaužu kvalitāti un efektivitāti, uzraudzīt progresu poligonu darbībā un uzdoto pienākumu izpildē, lai preventīvi novērstu pārkāpumus.

*2023. gadā izlietotais iepakojums tika savākts 71,14 % apmērā no tirgū laistā apjoma, kas izpilda normatīvo aktu prasības, t.i. nodrošināt izlietotā iepakojuma reģenerāciju (t.sk. pārstrādi) 67 % apjomā)[1].


[1] Ministru kabineta 16.08.2017. noteikumu Nr. 480 “Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem” 1. pielikums.