zemes dzīles
Ar šī gada 1. janvāri stājušies spēkā grozījumi derīgo izrakteņu ieguves kārtībā

Ministru kabinets (MK) 2023. gada decembrī izdevis noteikumus Nr. 768 “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. augusta noteikumos Nr. 570 “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”. Grozīti vai papildināti arī atsevišķi MK noteikumu Nr. 570 pielikumi. Grozījumi stājās spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Valsts vides dienests (VVD) informē par būtiskākajiem grozījumiem, kas saistoši derīgo izrakteņu ieguves veicējiem:

 • Grozījumos iekļautās vispārīgās prasības iegūto derīgo izrakteņu uzskaitei paredz, ka zemes dzīļu izmantotājs datus par derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) ieguvi iepriekšējā kalendāra gadā turpmāk iesniedz elektroniski ģeoloģiskās informācijas sistēmā. Ņemot vērā noteikto pārejas posmu, pārskats par ieguvi 2024. gadā būs jāiesniedz elektroniski, sākot ar 2025. gadu.
 • Būtiskākās izmaiņas skar grozījumu sadaļu par derīgo izrakteņu ieguves vietas konservāciju un rekultivāciju. Grozījumi nosaka apstākļus, pie kuriem tiek uzskatīts, ka derīgo izrakteņu ieguve ir pabeigta.

Konservāciju jāveic, ja:

 • beidzoties atļaujas vai licences termiņam, derīgo izrakteņu ieguvējs nav saņēmis atļaujas vai licences termiņa pagarinājumu derīgo izrakteņu ieguves turpināšanai, bet saskaņā ar iesniegtajiem derīgo izrakteņu ieguves pārskatiem un derīgo izrakteņu ieguves projekta aprēķiniem atradnē ir palicis rūpnieciski iegūstams derīgo izrakteņu apjoms
 • derīgo izrakteņu ieguvējs zaudējis tiesības veikt derīgo izrakteņu ieguvi, jo atļauja vai licence ir atcelta
 • derīgo izrakteņu ieguvējs, kurš nav tā zemesgabala īpašnieks, kurā tiek veikta derīgo izrakteņu ieguve, zaudējis tiesības veikt derīgo izrakteņu ieguvi, jo lauzts zemesgabala nomas līgums
 • derīgo izrakteņu ieguve citu iemeslu dēļ tiek pārtraukta vai ar dienesta lēmumu apturēta uz laiku, ilgāku par 12 mēnešiem, bet atradnē paredzēts atsākt derīgo izrakteņu ieguvi atļaujas vai licences derīguma termiņa laikā.

Derīgo izrakteņu ieguves vietas konservāciju nodrošina derīgo izrakteņu ieguvējs. Konservācijas darbus, izņemot pazemes ūdeņu ieguvi, pabeidz divu mēnešu laikā no dienas, kad iestājies kāds no augstāk minētajiem gadījumiem. Ja tiek iegūti pazemes ūdeņi, derīgo izrakteņu ieguves vietas konservāciju pabeidz divu mēnešu laikā pēc attiecīgās urbuma konservācijas licences saņemšanas saskaņā ar likumu "Par zemes dzīlēm".

Saistībā ar derīgo izrakteņu ieguves vietas konservāciju turpmāk noteikts:

 • Ja VVD atceļ licenci vai pieņem lēmumu apturēt derīgo izrakteņu ieguvi uz laiku, ilgāku par 12 mēnešiem, VVD piecu darbdienu laikā informē par to attiecīgo pašvaldību, kurā atrodas derīgo izrakteņu ieguves vieta.

Ja pašvaldība atceļ atļauju, pašvaldība piecu darbdienu laikā informē par to VVD. Pārējos gadījumos derīgo izrakteņu ieguvējs piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo apstākļu iestāšanās informē par to VVD un pašvaldību, kuras teritorijā notikusi derīgo izrakteņu ieguve;

 • Pabeigtos konservācijas darbus pieņem derīgo izrakteņu ieguvēja, zemesgabala īpašnieka un dienesta pārstāvji, aizpildot un parakstot aktu par derīgo izrakteņu ieguves vietas konservāciju (Grozījumu pielikumā atrodams akta paraugs). Minētā akta parakstīšanu organizē derīgo izrakteņu ieguvējs. VVD piecu darbdienu laikā pēc konservācijas akta parakstīšanas nosūta akta kopiju centram un attiecīgajai pašvaldībai
 • Derīgo izrakteņu ieguvējs mēneša laikā pēc derīgo izrakteņu (izņemot kūdru) ieguves vietas konservācijas nodrošina atļaujas vai licences laukuma topogrāfisko uzmērīšanu un sastāda iegūto derīgo izrakteņu aprēķina aktu par derīgo izrakteņu apjomu, kas iegūts kopš pēdējās topogrāfiskās uzmērīšanas
 • Grozījumos noteikti apstākļi, pie kuriem uzskatāms, ka derīgo izrakteņu ieguve ir pabeigta. Līdz šīm bija problemātiski konstatēt ieguves pabeigšanu, ja to nav noteicis pats komersants. Tas savukārt apgrūtināja ieguves vietas rekultivācijas panākšanu.

Turpmāk derīgo izrakteņu ieguvi uzskata par pabeigtu, ja:

 1. saskaņā ar derīgo izrakteņu krājumu bilances datiem derīgo izrakteņu ieguves teritorijā derīgo izrakteņu ieguves limita apjoms ticis izsmelts. Piecu darbdienu laikā pēc šāda gadījuma iestāšanās derīgo izrakteņu ieguvējs informē par to VVD un attiecīgo pašvaldību, kurā tikusi veikta derīgo izrakteņu ieguve
 2. derīgo izrakteņu ieguvējs paziņojis par derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanu VVD un attiecīgajai pašvaldībai, kurā tikusi veikta derīgo izrakteņu ieguve, un, ja derīgo izrakteņu ieguve veikta publiskai personai piederošā zemesgabalā, zemesgabala iznomātājs saskaņojis derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanu.

Turpmāk uz derīgo izrakteņu ieguves vietas rekultivāciju attiecināmi šādi jauni vai papildus noteikumi:

 • rekultivāciju uzsāk viena gada laikā un pabeidz triju gadu laikā pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas
 • Gadījumā, ja derīgo izrakteņu ieguve nav atsākta piecu gadu laikā pēc akta parakstīšanas par derīgo izrakteņu ieguves vietas konservāciju, derīgo izrakteņu ieguvējs nodrošina rekultivācijas pabeigšanu divu gadu laikā pēc minētā piecu gadu termiņa iestāšanās
 • Noteikumu minētais piecu gadu termiņš rekultivācijas veikšanai neattiecas uz kūdras ieguves vietu, ja kūdras ieguvējs nodrošina konservētās kūdras ieguves vietas uzturēšanu tādā stāvoklī, kas atbilst šo noteikumu minētajam derīgo izrakteņu ieguves vietas konservācijas mērķim un zemes dzīļu izmantošanas licences vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas nosacījumiem
 • VVD piecu darbdienu laikā pēc rekultivācijas darbu pieņemšanas nosūta akta kopiju centram. Derīgo izrakteņu ieguvējs nodrošina ar derīgo izrakteņu ieguvi un rekultivāciju saistīto dokumentu glabāšanu.

Papildus noteikts pārejas process attiecībā uz tām atradnēm, kurās grozījumos noteiktie apstākļi iestājušies pirms 2024. gada 1. janvāra.

Grozījumos iekļauts papildinājums norādot, ka MK noteikumi Nr. 570 “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” izdoti cita starpā arī saskaņā ar likuma "Par zemes dzīlēm" 12.1 panta sesto daļu (zemes dzīļu izmantošana sabiedrības un valsts interesēs valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalos). Saistīts ar to, ka Grozījumos iekļauti vairāki punkti, kas skar zemes dzīļu izmantošanu ģeoloģisko izpēti vai derīgo izrakteņu meklēšanu valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalā vai kristaliskajā pamatklintājā. Par izpētes rezultātiem noteikta zemes īpašnieka informēšanas kārtība. Noteikts, ka kristāliskā pamatklintāja iežiem krājumu kategorijas nenosaka, krājumus neakceptē un ģeoloģisko izpēti veic saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.