DRN biogāze
Ar VVD dabas resursu nodokļa kalkulatoru šobrīd iespējams aprēķināt DRN arī biogāzes iekārtām

Pēc nozares operatoru ierosinājuma, Valsts vides dienests (VVD) veicis papildinājumu dabas resursu nodokļa kalkulatorā C kategorijas sadedzināšanas iekārtu emisiju un nodokļa aprēķināšanai - kurināmā veidu saraksts papildināts ar biogāzi.

Kalkulators pieejams šeit: https://registri.vvd.gov.lv/kalkulatori/drn-kalkulators-c-kategorijas-sadedzinasanas-iekartam-par-vides-piesar/.

Biogāzes izmantotājiem būtiski, ka aprēķini tiek veikti tieši to izmantotajai biogāzei. Tādējādi tiek ievērots viens no svarīgākajiem vides aizsardzības principiem – piesārņotājs maksā. Princips nosaka, ka persona sedz izdevumus, kas saistīti ar tās darbības dēļ radīta piesārņojuma novērtēšanu, novēršanu, ierobežošanu un seku likvidēšanu. Savukārt, dabas resursu nodokļa maksātājs ir persona, kura vidē novada ar nodokli apliekamas piesārņojošas vielas, un tās pienākums ir veikt precīzu piesārņojošo vielu apjoma uzskaiti.

Biogāzes izmantotāji var izmantot kalkulatora jaunieviestās iespējas, aprēķinot dabas resursu nodokli, sākot ar 2023. gada 1. ceturksni.

Biogāzi iegūst mikrobioloģiskā procesā pārstrādājot augu biomasu, notekūdeņu dūņas, kā arī sadzīves atkritumu poligonos – atkritumu sadalīšanās rezultātā. Biogāze satur metānu – degošu gāzi, kas ir arī dabasgāzes pamatsastāvdaļa. Tomēr biogāzē metāna saturs un līdz ar to siltumspēja ir mainīga, tāpēc kalkulatorā ir iespējams ievadīt to biogāzes zemāko siltumspēju, kas atbilst katrā ražotnē iegūtajai biogāzei. Biogāzes zemākās siltumspējas vērtība ir jāpamato ar testēšanas rezultātiem. VVD vērš operatoru uzmanību uz to, ka, lai iegūtu iespēju izvēlēties biogāzi kā kurināmo, sadaļā “Darbības uzsākšanas datums” jāizvēlas jauna darbība – uzsākta pēc 2021. gada 1. jūnija.