Jaunumi

Valsts vides dienests (VVD) arī ārkārtējās situācijas laikā atbilstoši savai kompetencei turpina izdot un saskaņot atļaujas (licences), tehniskos noteikumus un citus administratīvos aktus dabas resursu izmantošanai un piesārņojošo darbību veikšanai.

Ārkārtējās situācijas laikā veikti papildus pasākumi, lai jaunas A un B kategorijas piesārņojošas darbības uzsākšanu vai plānoto uzņēmuma darbības paplašināšanu neierobežotu valstī noteiktie piesardzības un drošības pasākumi COVID-19 izplatības ierobežošanai.

Ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, tagad visu piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanas procesu uzņēmējiem jāorganizē digitālā vidē, t.sk. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes ārkārtējās situācijas laikā jāorganizē attālināti.

Iesniegumu VVD jaunai A/B kategorijas piesārņojošai darbībai/ izmaiņām jau izdotā atļaujā iesniedz tikai elektroniski, autentificējoties portālā www.Latvija.lv.

No 1.aprīļa iesnieguma iesniegšana elektroniski vēl ērtāka – to varēs izdarīt, izmantojot speciālu tiešsaistes formu!

Sabiedrības līdzdalību un sabiedrisko apspriešanu, ārkārtas situācijas laikā, organizē attālināti*

  • operatoram jāsagatavo video prezentācija par piesārņojošo darbību (t.sk.būtiskām izmaiņām); jāievieto tā savā un vietējās pašvaldības tīmekļvietnē;
  • neklātienes sabiedriskā apspriešana notiek ne mazāk kā 5 darbdienas – saziņa elektroniski  (jautājumi/atbildes izmantojot operatora norādīto e-pasta adresi).

Saziņa starp VVD un operatoru iesnieguma izskatīšanas laikā notiek elektroniski e-pakalpojumu portālā.

VVD izsniedz atļauju elektroniska dokumenta formā.

 

Detalizētāka informācija par atļauju saņemšanas procesu pieejama www.vvd.gov.lv

* Saskaņā ar Ministru kabineta 24.03.2020. "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" 4.40 punktu - –“ vides normatīvajos aktos noteikto sabiedrisko apspriešanu organizēt neklātienes formā (attālināti). Dabas resursu ieguves veicējam, piesārņojošās darbības operatoram, paredzētās darbības ierosinātājam vai plānošanas dokumenta vides pārskata izstrādātājam nepieciešams sagatavot videoprezentāciju par piesārņojošo darbību (tai skaitā tās būtiskām izmaiņām), paredzēto darbību vai plānošanas dokumenta vides pārskatu un ievietot to savā un vietējās pašvaldības tīmekļvietnē. Neklātienes apspriešanas notiek ne mazāk kā piecas darbdienas, kuru laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus un saņemt atbildes dabas resursu ieguves veicēja, piesārņojošās darbības operatora, paredzētās darbības ierosinātāja vai plānošanas dokumenta vides pārskata izstrādātāja norādītajā e-pasta adresē;”