atļaujas tehniskie noteikumi
Saules paneļi

Lielo saules paneļu parku izveidē, kur bez saules paneļu izbūves paredzēti arī infrastruktūras izbūves darbi, būvniecības ieceres ierosinātājus vispirms aicinām vērsties konkrētajā pašvaldībā, lai noskaidrotu, vai saules paneļu būvniecība ir atļauts konkrētā/o īpašuma/u izmantošanas veids atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam. Gadījumos, kad saules paneļu uzstādīšana notiek uz dzīvojamo vai saimniecības ēku jumtiem, Valsts vides dienesta saskaņojums nav nepieciešams.

Pēc tam, kad ir saņemts pašvaldības apstiprinājums tam, ka saules paneļu būvniecība ir atļautais teritorijas izmantošanas veids, Valsts vides dienestā ir jāvēršas sekojošos gadījumos:

Šajos gadījumos būvniecības iecerēm Ministru kabineta 13.01.2015. noteikumu Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” (turpmāk – MK noteikumi Nr.18) noteiktajā kārtībā tiek veikti ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Aizsargjoslu likumu būvniecība krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē vispārēji ir aizliegta, būvniecība ir pieļaujama vienīgi šauros izņēmuma gadījumos, kas ir definēti Aizsargjoslu likuma 36. pantā, izpildoties visiem šajā pantā minētajiem priekšnosacījumiem.

Šajos gadījumos būvniecības iecerēm MK noteikumu Nr.18 noteiktajā kārtībā tiek veikti ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi.

Šajos gadījumos būvniecības iecerēm MK noteikumu Nr.18 noteiktajā kārtībā tiek veikti ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi.

Šajos gadījumos būvniecības iecerēm MK noteikumu Nr.18 noteiktajā kārtībā tiek veikti ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi.

Šajos gadījumos būvniecības iecerēm MK noteikumu Nr.18 noteiktajā kārtībā tiek veikti ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi. Vēršam uzmanību, ka Aizsargjoslu likuma 39. panta otrajā punktā ir noteikta virkne saimnieciskās darbības aprobežojumu konkrētajā aizsargjoslā.

Šādos gadījumos Valsts vides dienests konsultējas ar Dabas aizsardzības pārvaldi par to, vai būvniecības iecere nav pretrunā ar aizsargājamās dabas teritorijas individuālajiem izmantošanas noteikumiem vai, ja tādi nav izstrādāti, ar vispārīgajiem aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanas noteikumiem, vai konkrētai būvniecības iecerei varētu būt būtiska ietekme uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju. Ja Dabas aizsardzības pārvalde nekonstatē būvniecības ieceres neatbilstību aizsargājamo dabas teritoriju reglamentējošajiem izmantošanas noteikumiem, bet tanī pat laikā konstatē, ka būvniecības iecerei var būt būtiska ietekme uz aizsargājamo dabas teritoriju, Valsts vides dienests MK noteikumu Nr.18 noteiktajā kārtībā veic ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu.

Šajos gadījumos būvniecības iecerēm Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumu Nr.30 “Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.30) noteiktajā kārtībā tiek sagatavoti tehniskie noteikumi vai atzinumi par papildus vides aizsardzības prasību neizvirzīšanu.

Šajos gadījumos būvniecības iecerēm MK noteikumu Nr.30 noteiktajā kārtībā tiek sagatavoti tehniskie noteikumi vai atzinumi par papildus vides aizsardzības prasību neizvirzīšanu. Vēršam uzmanību, ka Aizsargjoslu likuma 39. panta ceturtajā punktā ir noteikta virkne saimnieciskās darbības aprobežojumu ķīmiskajā aizsargjoslā 500 m platā joslā ap stingrā režīma aizsargjoslu.

Papildus aicinām pārliecināties par būvniecības vietas neatrašanos virszemes ūdensobjektu applūstošajās teritorijās. Aizsargjoslu likuma 37. pants vispārēji aizliedz būvniecību un teritorijas uzbēršanu virszemes ūdensobjektu applūstošajās teritorijās. Applūstošajās teritorijās ir pieļaujama šauru izņēmuma gadījumu būvniecība, bet saules paneļi neatbilst izņēmuma gadījumiem. Par virszemes ūdensobjektu applūstošajām teritorijām var pārliecināties pašvaldību teritoriju plānojumos, savukārt virknei virszemes ūdensobjektu VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” uzturētajās Plūdu riska un plūdu draudu kartēs ir pieejamas aktualizētās kartes ar virszemes ūdensobjektu applūstošajām teritorijām (skatīt: https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/pludu-riska-un-pludu-draudu-kartes).

Informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām ir pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē (skatīt: https://www.daba.gov.lv/lv/dabas-teritoriju-parvaldiba).

Ieteicamās iesnieguma veidlapas ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai un tehnisko noteikumu saņemšanai pieejamas Valsts vides dienesta interneta vietnē (skatīt: https://www.vvd.gov.lv/lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas). Veidlapās ir ietverta informācija arī par maksājamo valsts nodevu apmēriem un Valsts Kases konta numuriem, kuros iemaksājamas valsts nodevas.