Depozīts Iepakojums
PET pudeles

Depozīta iepakotājam, kura radītā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma apjoms kalendārā gada laikā ir 150 kg vai vairāk, ir obligāts pienākums (sākot ar 2022. gada 1. februāri) apsaimniekot izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu visā Latvijas teritorijā, slēdzot līgumu ar depozīta sistēmas operatoru par dalību sistēmā.

  • Pienākums iesaistīties depozīta iepakojuma sistēmā:

Depozīta iepakojuma pārdevējam ir pienākums pieņemt no gala lietotāja visu veidu izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu savā tirdzniecības vietā, tās teritorijā vai tirdzniecības vietas tuvumā, bet ne tālāk par 150 m no tirdzniecības vietas:

  1. valstspilsētās, ja tirdzniecības zāles platība ir vienāda ar 300 m2 vai lielāka;
  2. citās administratīvajās teritorijās, ja tirdzniecības zāles platība ir vienāda ar 60 m2 vai lielāka. [1]

Ja depozīta iepakojuma pārdevēji veido kopīgu depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu vienā administratīvajā teritorijā, attālums no katras tirdzniecības vietas līdz kopīgai depozīta iepakojuma pieņemšanas vietai nedrīkst pārsniegt 500 m, izņemot gadījumu, kad tas ir saskaņots ar Valsts vides dienestu (VVD) un to pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā atrodas kopīgā depozīta iepakojuma pieņemšanas vieta.

  • Atbildība par nepiedalīšanos depozīta iepakojuma sistēmā:

Ja Dabas resursu nodokļa (DRN) maksātājs, kas realizē normatīvajos aktos par iepakojuma apsaimniekošanu noteiktos dzērienus depozīta iepakojumā, un kam ir pienākums piedalīties depozīta sistēmā, bet, kas nav noslēdzis ar depozīta sistēmas operatoru līgumu par dalību depozīta sistēmā un nepiedalās depozīta sistēmā, maksā DRN par depozīta iepakojumu divkāršā apmērā. Šim nodokļa maksātājam nepiemēro atbrīvojumu no DRN samaksas par depozīta iepakojumu (ražotāja paplašināta atbildības sistēma) [2].

Savukārt, ja nodokļa maksātājs depozīta sistēmas operatoram sniedzis nepilnīgu informāciju par DRN objektu apjomu, vai vispār nav to norādījis, un rezultātā pārstrāde vai reģenerācija nav veikta atbilstošā apjomā, no nodokļu maksātāja tiek piedzīta arī soda nauda divkāršā nesamaksātā nodokļa apmērā atbilstoši pamatlikmēm [3].

  • Administratīvā atbildība:

Gadījumā, ja netiek izpildīti pienākumi, kas izriet no normatīvajiem aktiem (t.sk. iepakotājs, kuram ir noteikts pienākums, nav iesaistījies depozīta sistēmā), VVD var pieņemt lēmumu par to izpildi un uzsākt izpildi piespiedu kārtā [4]. Par noteikto piespiedu izpildes līdzekli var uzlikt piespiedu naudu no 50 līdz 10 000 eiro. Piespiedu naudu var uzlikt atkārtoti, katru reizi palielinot piespiedu naudas apmēru, līdz adresāts novērš pārkāpumu.

Savukārt, par iepakojuma depozīta sistēmas speciālās norādes lietošanu iepakojumam, kas nav reģistrēts kā iepakojums, kuram piemēro depozīta sistēmu, piemēro naudas sodu juridiskajai personai no 700 EUR līdz 1400 EUR [5].

 

[1] Iepakojuma likuma 18.8  panta pirmā daļa

[2] Dabas resursu nodokļa likuma 8.1 pants

[3] Dabas resursu nodokļa likuma 31. panta pirmās daļas trešais punkts

[4] Administratīvā procesa likuma 360. panta pirmā daļa

[5] Iepakojuma likuma 22. panta otrā daļa