zemes dzīles
info

Valsts vides dienests izsludina konkursu zemes dzīļu izmantošanas licences derīgo izrakteņu ieguvei saņemšanai Gaujas upē, Ādažu novadā, Ādažu pagastā, nekustamajā īpašumā Gauja” (kadastra Nr. 8044 004 0279), zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8044 005 0108 un 8044 004 0279.

Konkurss izsludināts, pamatojoties uz likuma “Par zemes dzīlēm” 10. panta otro daļu un Ministru kabineta 2012. gada 18. septembra noteikumu Nr.633 „Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā” 48. punktu.

Konkursa rīkotājs: Valsts vides dienests, reģ. Nr. 90000017078, juridiskā adrese Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, kura vārdā rīkojas ar Valsts vides dienesta 2023. gada 12. maija rīkojumu Nr. 1.2/CS/7/2023 izveidota konkursa komisija.

Konkursa objekts un zemes dzīļu izmantošanas veids: Derīgo izrakteņu ieguve pieteiktajā licences laukumā, kas izvietots Gaujas upē pie Ādažu pilsētas un Kadagas ciema, nekustamajā īpašumā „Gauja” (kadastra Nr. 8044 004 0279), zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8044 005 0108 un 8044 004 0279. Pieteiktā licences laukuma izvietojuma plāns un koordinātas norādītas konkursa nolikuma 1.pielikumā.

Pieteikumu iesniegšana: Pretendentiem pieteikums Valsts vides dienestā jāiesniedz, sūtot elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, uz Valsts vides dienesta oficiālo elektronisko adresi pasts@vvd.gov.lv līdz 2023. gada 11. septembrim (ieskaitot).

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: Komisija pieteikumus atver 2023. gada 12. septembrī, plkst. 14:00 MS Teams tiešsaistes sanāksmē.

Kontaktinformācija papildinformācijas saņemšanai: Jautājumu gadījumā lūdzam tos sūtīt uz e-pasta adresi pasts@vvd.gov.lv vai zvanīt uz tālr. nr. 65423606.

 

  1. Vai drīkst balstīties uz potenciāli iespējamo apakšuzņēmēju pieredzi zemes dzīļu ieguves jomā, kā arī izmantot to bankas garantijas saskaņā ar MK633 noteikumu punktu nr.14.5.7.?

Dienests, atbilstoši 2023. gada 9. jūnijā izsludinātā konkursa “Zemes dzīļu izmantošanas licences saņemšana derīgo izrakteņu ieguvei Gaujas upē pie Ādažu pilsētas un Kadagas ciema” nolikuma  (turpmāk – Konkursa nolikums) 28.2. punktam, vērtē konkursa dalībnieku iesniegto informāciju par pretendenta pieredzi, kas raksturo tā spēju veikt zemes dzīļu izmantošanas darbus Licences laukumā. Apakšuzņēmējs Konkursa nolikuma skatījumā nav konkursa dalībnieks.

Savukārt, atbilstoši Konkursa nolikuma 28.5. punktam, bankas galvojumu (garantiju) iesniedz konkursa dalībnieks, tādejādi apliecinot, ka spēj finansiāli nodrošināt zemes dzīļu izmantošanas darbu izpildi. Apakšuzņēmējs nevar būt kā garants konkursa dalībniekam, lai apliecinātu konkursa dalībnieka spējas finansiāli nodrošināt zemes dzīļu izmantošanas darbu izpildi.

  1. Vai pastāv iespēja veikt Gaujas gultnes tīrīšanas darbus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nr. 475 Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība laika posmā, kamēr tiks sagatavota projekta dokumentācija smilšu ieguvei atbilstoši MK  noteikumiem nr. 633 pie nosacījuma, ka tiek izpildītas MK noteikumu 475 prasības?

Jautājums neattiecas uz konkursa nolikuma prasību izpildi vai pretendentu vērtēšanu. Tomēr informatīvi norādām, ka, atbilstoši 2006. gada 13. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 “Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība”, Gaujas gultnes tīrīšanas darbus, iegūstot derīgos izrakteņus pieprasītajā licences laukumā, veikt nevar, jo ir izsludināts konkurss par tiesībām izmantot zemes dzīles (iegūt derīgos izrakteņus) publiskajos ūdeņos.

  1. Ja tiek iegūtas tiesības veikt Gaujas gultnes tīrīšanu atbilstoši MK noteikumiem nr. 633, likums paredz, ka ir nepieciešams samaksāt dabas resursu nodokli par iegūto zemes dzīļu apjomu un ikgadējo valsts nodevu par tiesībām izmantot zemes dzīles publiskajos ūdeņos atbilstoši pantam 58.1..  Vai ir vēl kādi valstij vai pašvaldībai piekritīgi maksājamie nodokļi vai nodevas veicot smilšu ieguvi? Ja ir tad kādi un cik lieli?

Jautājums neattiecas uz konkursa nolikuma prasību izpildi vai pretendentu vērtēšanu.

  1. Pamatojoties uz Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijām, kuras nosaka, ka: “Iepirkuma veicējs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu un saistību izpildes nodrošinājumu. Piedāvājuma nodrošinājuma un saistību izpildes nodrošinājuma veidus, apmēru un termiņu, kā arī iesniegšanas un izsniegšanas, iemaksāšanas un izmaksāšanas noteikumus nosaka iepirkuma procedūras dokumentos, ievērojot publisko iepirkumu regulējumu. Piedāvājuma nodrošinājuma apmēru nosaka samērīgi, ņemot vērā attiecīgā iepirkuma paredzamo līgumcenu un līguma priekšmetu, bet ne lielāku par diviem procentiem no paredzamās līgumcenas. ‘’

https://www.iub.gov.lv/lv/338-piedavajuma-saistibu-izpildes-nodrosinajumam?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Balstoties uz iepriekš minēto, lūdzam skaidrot, vai bankas garantijā ir pieļaujams iekļaut līdz 2% likmi no iesniedzamā bankas garantijas aprēķina?

Dienests, saskaņā ar MK noteikumu Nr.633 14.5.7.apakšpunktu, Konkursa nolikumā ir noteicis prasību nodrošināt zemes dzīļu izmantošanas darbu izpildes galvojumu, iesniedzot bankas garantiju. Bankas garantijas aprēķins tiek vērtēts saskaņā ar Konkursa nolikuma 2.pielikumu. Galvojums par zemes dzīļu izmantošanas darbu izpildi pēc būtības uzskatāms kā saistību izpildes nodrošinājums. Piedāvājuma nodrošinājumu Dienests Konkursa nolikumā nav paredzējis.