sad

Valsts vides dienests (VVD) sadarbībā ar Latvijas vides pārvaldības asociāciju izstrādājis rekomendācijas lielo sadedzināšanas iekārtu operatoriem. Vadlīnijas nosaka to, kā izvērtēt sadedzināšanas iekārtu nepārtrauktā emisiju monitoringa datus un nodrošināt šo datu kvalitāti. Latvijā darbojas 14 sadedzināšanas iekārtas, kuru siltuma jauda ir 50 MW un vairāk. Kā liecina Latvijas gaisa piesārņojošo vielu inventarizācija 2019. gadā, šādas lielās sadedzināšanas iekārtas, kas darbojas elektroenerģijas un siltuma ražošanas sektorā, radīja 11,3% no kopējām slāpekļa oksīdu NOx emisijām Latvijā, kas ir nozīmīgs emisiju apjoms, ņemot vērā šādu iekārtu nelielo skaitu.

Nepārtrauktais emisiju monitorings ir nepieciešamas lielajām sadedzināšanas iekārtām ar jaudu virs 50 megavatiem (MW). Tāpat rekomendācijas ir izmantojamas nepārtrauktā monitoringa datu izvērtēšanai no atkritumu sadedzināšanas iekārtām.  Rekomendāciju ievērošana nodrošinās, ka dūmgāzu emisiju mērījumi visās lielajās siltumcentrālēs ir kvalitatīvi, precīzi,  datu kvalitāte visur ir vienādi augsta, dati tiek pareizi izvērtēti un apliecina atbilstību noteiktajām robežvērtībām. Kvalitatīvi mērījumu dati dod iespēju precīzāk regulēt degšanas režīmus, tādējādi samazinot piesārņojošo vielu emisijas gaisā.

Liela uzmanība rekomendācijās ir pievērsta emisiju automātiskās mērīšanas sistēmām (AMS). AMS, kuru darbību parasti nodrošina operators, starptautisko standartu līmenī ir paredzēta īpaša kārtība un procedūras, kā izsekot, nodrošināt un apliecināt datu ticamību.

Rekomendācijas  izstrādātas, lai nodrošinātu ticamus emisiju monitoringa datus visā sadedzināšanas iekārtu ekspluatācijas laikā, un VVD vienotam izvērtēšanas un atbilstības noteikšanas algoritmam.

Izstrādātās vadlīnijas tapušas ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAFA) finansējumu, realizējot projektu “Rekomendācijas lielo sadedzināšanas iekārtu nepārtrauktā monitoringa datu izvērtēšanai”(projekta reģistrācijas Nr.1-08/53/2022).