Statistikas pārskati

Valsts vides dienests atgādina, ka līdz 2021.gada 1.martam turpinās 2017. gada 23. maija Ministru kabineta noteikumos nr. 271 ,,Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām” noteikto vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskatu veidlapu aizpildīšana.

Pārskatu veidlapas ,,Nr. 2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”,,,Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, ,,Nr. 3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” ir jāaizpilda VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" tīmekļvietnē - https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/parskatu-ievadisana tiešsaistes režīmā.

Valsts vides dienesta un VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" savstarpējās sadarbības ietvaros tiek uzlabota Vienotās informācijas sistēmas funkcionalitāte.