Jaunumi

Stājušās spēkā izmaiņas zvejas rīku marķēšanai no 1.jūlija izsniegtajām piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejas licencēm – uz marķēšanas zīmes jānorāda informācijas sistēmas ‘’Latvijas Zivsaimniecības informācijas un kontroles integrētā sistēma’’ (LZIKIS) automātiski piešķirtais pastāvīgais zvejas atļaujas (licences) numurs.

Turpmāk pašvaldības izsniegtās zvejas atļaujas (licences) numurs un attiecīgi arī zvejas rīku marķējums kopš numura piešķiršanas brīža sistēmā katram zvejniekam katru gadu paliks nemainīgs. Tātad nebūs jāizgatavo katru gadu jauns. Tādējādi, ja zvejas atļauja (licence) ir saņemta pašvaldībā no š.g. 1.jūlija, tad zvejas rīku marķējuma numuram ir jābūt saskaņā ar izsniegto licenci. Taču tie piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejas rīku marķējumi, kas veikti saskaņā ar Valsts vides dienesta līdz 2020. gada 30. jūnijam izsniegtajām zvejas atļaujām (licencēm), ir derīgi līdz zvejas atļaujas (licences) termiņa beigām.

To nosaka grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos" un Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos" attiecībā uz zvejas rīku marķēšanu un atrašanās vietu apzīmēšanu, kas stājās spēkā 2020. gada 1. jūlijā.