zemes dzīles
info

Saistībā ar izsludināto konkursu zemes dzīļu izmantošanas licences derīgo izrakteņu ieguvei saņemšanai Gaujas upē, Ādažu novadā, Ādažu pagastā, nekustamajā īpašumā „Gauja” (kadastra Nr. 8044 004 0279), zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8044 005 0108 un 8044 004 0279 2023. gada 11. septembrī noslēdzās konkurss. 

Konkursa rīkotājs: Valsts vides dienests, reģ. Nr. 90000017078, juridiskā adrese Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, kura vārdā rīkojas ar Valsts vides dienesta 2023. gada 12. maija rīkojumu Nr. 1.2/CS/7/2023 izveidota konkursa komisija. 

Konkursa objekts un zemes dzīļu izmantošanas veids: Derīgo izrakteņu ieguve licences laukumā, kas izvietots Gaujas upē pie Ādažu pilsētas un Kadagas ciema, nekustamajā īpašumā „Gauja” (kadastra Nr. 8044 004 0279), zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8044 005 0108 un 8044 004 0279.  

Konkursa rezultāts: Konkursa komisijas sēde notika 2023. gada 12. septembrī plkst.14:00. Sakarā ar to, ka Konkursam netika iesniegts neviens pieteikums, Konkursa komisija nolēma atzīt konkursu “Par zemes dzīļu izmantošanas licences saņemšanu derīgo izrakteņu ieguvei Gaujas upē pie Ādažu pilsētas un Kadagas ciema” par nenotikušu saskaņā ar Konkursa nolikuma 39.1. apakšpunktu.