seminārs sadedzināšanas iekārtas
youtube

Aizvadītās nedēļas izskaņā tiešsaistes seminārā Valsts vides dienesta (VVD) pārstāvji tikās ar komersantiem un dalījās ar praktisku informāciju par normatīvo aktu  prasībām, kas jāievēro operatoriem mazas jaudas sadedzināšanas iekārtu darbībā. Pateicamies par veltīto laiku ikvienam klausītājam, kopumā tiešraidē semināru vēroja vairāk nekā 100 skatītāju.

Semināra ierakstu iespējams noskatīties  - šeit, Valsts vides dienesta YouTube kanālā.

Noskaties un uzzini vairāk par:

 • prasībām, kas jāievēro, lai uzsāktu mazas jaudas sadedzināšanas iekārtas ekspluatāciju;
 • prasībām, kas jāievēro mazas jaudas sadedzināšanas iekārtas ekspluatācijas laikā;
 • atskaišu un informācijas iesniegšanu.

Tiešsaistes bezmaksas seminārs norisinājās VVD īstenotās izglītojošās kampaņas "Esi zinošs!” laikā. Šīs kampaņas laikā visa gada garumā VVD izglīto uzņēmumus par vides normatīvo aktu prasībām un kā tās ievērot savā darbībā. Kampaņu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF).

Semināra prezentācijas:

 

1. Ir uzstādīts ūdenssildāmais katls ar ievadīto jaudu 1,1 MW, bet degļu maksimālā jauda ir 0,8 MW. Tad šī būs mazas vai vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta? Ko skatās pārvaldes? Katla jaudu vai degļu jaudu?

Konkrētajā gadījumā ūdenssildāmā katla (iekārtas) nominālā ievadītā siltuma jauda 1,1 MW būs noteicošais parametrs. Iekārta ir vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta.

2. Operatoram ir izsniegta B kat. piesārņojošās darbības atļauja un līdz šim sadedzināšanas iekārtas bija zem C kat.sliekšņa (60 kW, kurināmais - dabasgāze). Operators ir uzstādījis vairākas tehnoloģiskās iekārtas, kuru darbības nodrošināšanai izmanto  dīzeļdegvielas apkures katlu 2 MW. Līdz šim DRN par dabasgāzes sadedzināšanu nerēķināja un arī 2-Gaiss neatskaitījās (jo zem C sliekšņa). Kas notiek tagad, kad teritorijā ir uzstādīts dīzeļdegvielas apkures katls? Skaidrs, ka par šo iekārtu ir jārēķina emisija, jāmaksā DRN un jāatskaitās 2-Gaiss.

Bet kas notiek ar mazo dabasgāzes sadedzināšanas iekārtu? Vai par to tagad arī būs jāmaksā DRN un jāatskaitās?

Uzņēmumā ir mazas un vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas. Operators plāno uzstādīt iekārtas, kas ir zem C kat. sliekšņa (zem 0,2 MW). Vai par šīm iekārtām (zem C sliekšņa) ir jārēķina DRN un jāatskaitās 2-Gaiss?

Saskaņā ar MK 07.01.2021. noteikumos Nr.17 “Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām”  (turpmāk – Noteikumi Nr.17) iekļauto tvērumu:

 • Sadedzināšanas iekārta ir tehniska ierīce, kurā oksidē kurināmo, lai iegūtu siltumenerģiju tālākai izmantošanai. Tā var sastāvēt no atsevišķām sadedzināšanas iekārtas daļām – tehniskajām ierīcēm jeb katliem, kuri savas izplūdes gāzes izvada caur vienu kopīgu dūmeni;
 • Mazas jaudas sadedzināšanas iekārta ir sadedzināšanas iekārta, kuras kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda ir 0,2 MW vai lielāka, bet mazāka par 1 MW, un iekārta ar kopējo nominālo siltuma jaudu, mazāku par 1 MW, ja iekārtā izmanto degvieleļļu (mazutu).

Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumos Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – Noteikumi Nr.1082) iekļauto tvērumu, C kategorijas piesārņojošas darbības iekārta IR jāreģistrē Valsts vides dienestā, ja iekārtas darbība atbilst Noteikumu Nr.1082 2.pielikuma kritērijiem, attiecībā uz enerģētikas nozari, C reģistrācija nepieciešama, sākot no 0,2 MW (piemērojamas vides prasības).

Attiecībā uz C reģistrāciju, operators iesniegumā iekļauj informāciju saskaņā ar Noteikumu Nr.1082 5.pielikumu – attiecībā uz sadedzināšanas iekārtām:

 • emisijas avoti un to veidi (dīzeļdzinējs, gāzturbīna, divu kurināmo dzinējs, cits dzinējs vai cita sadedzināšanas iekārta);
 • datums, kurā sākta sadedzināšanas iekārtas darbība;

katras sadedzināšanas iekārtas nominālā ievadītā siltuma jauda un katras

Saskaņā ar MK 07.01.2021. noteikumos Nr.17 “Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām”  (turpmāk – Noteikumi Nr.17) iekļauto tvērumu:

 • Sadedzināšanas iekārta ir tehniska ierīce, kurā oksidē kurināmo, lai iegūtu siltumenerģiju tālākai izmantošanai. Tā var sastāvēt no atsevišķām sadedzināšanas iekārtas daļām – tehniskajām ierīcēm jeb katliem, kuri savas izplūdes gāzes izvada caur vienu kopīgu dūmeni;
 • Mazas jaudas sadedzināšanas iekārta ir sadedzināšanas iekārta, kuras kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda ir 0,2 MW vai lielāka, bet mazāka par 1 MW, un iekārta ar kopējo nominālo siltuma jaudu, mazāku par 1 MW, ja iekārtā izmanto degvieleļļu (mazutu).

Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumos Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – Noteikumi Nr.1082) iekļauto tvērumu, C kategorijas piesārņojošas darbības iekārta IR jāreģistrē Valsts vides dienestā, ja iekārtas darbība atbilst Noteikumu Nr.1082 2.pielikuma kritērijiem, attiecībā uz enerģētikas nozari, C reģistrācija nepieciešama, sākot no 0,2 MW (piemērojamas vides prasības).

Attiecībā uz C reģistrāciju, operators iesniegumā iekļauj informāciju saskaņā ar Noteikumu Nr.1082 5.pielikumu – attiecībā uz sadedzināšanas iekārtām:

 • emisijas avoti un to veidi (dīzeļdzinējs, gāzturbīna, divu kurināmo dzinējs, cits dzinējs vai cita sadedzināšanas iekārta);
 • datums, kurā sākta sadedzināšanas iekārtas darbība;
 • katras sadedzināšanas iekārtas nominālā ievadītā siltuma jauda un katras sadedzināšanas iekārtas daļas nominālā ievadītā siltuma jauda (MW), ja divas vai vairākas sadedzināšanas iekārtas apvienotas un izplūdes gāzes aizvada caur vienu kopīgu dūmeni;
 • plānotās sadedzināšanas iekārtas darba stundas gada laikā un vidējā noslodze ekspluatācijas laikā;
 • katrai sadedzināšanas iekārtai piemērojamās emisijas robežvērtības un emisiju limiti, ja operatoram nepieciešams izstrādāt emisiju limita projektu;
 • izmantotā kurināmā veids un plānotais patēriņš gadā katrā sadedzināšanas iekārtā;
 • norāde par to, vai iekārtai nepieciešama atkāpe no emisiju robežvērtību piemērošanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām;
 • prasības mērījumu veikšanai.

3. Man ir B kat. darbības atļauja naftas bāzei, kurā ir uzstādīta C kat.sadedzināšanas iekārta, tad DRN sadedzināšanas iekārtai ir jārēķina nevis pēc SPAEL projekta, bet pēc MK noteikumu Nr.17 1.pielikumā minētajiem emisijas faktoriem?

Svarīgs aspekts šādā gadījumā ir fakts, ka operatoram ir B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja. Operators iesniedz dienestā tikai vienu iesniegumu tās kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, kurai ir noteiktas stingrākas vides aizsardzības prasības (A, B, C). 

MK 02.04.2013. noteikumi Nr.182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” (turpmāk – Noteikumi Nr.182) nosaka, ka:

 • Projekts nepieciešams, lai saņemtu atļauju A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai (turpmāk – atļauja) un veiktu C kategorijas piesārņojošai darbībai atbilstošas sadedzināšanas iekārtas reģistrāciju, kā arī veiktu būtiskas izmaiņas esošajā atļaujā vai reģistrācijā. Projektu kopā ar iesniegumu par atļaujas saņemšanu vai minētās iekārtas reģistrācijas veikšanu operators iesniedz dienestā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai.

Noteikumos Nr.182 ir atrunāti kritēriji (gadījumi), kad arī C kategorijas piesārņojošai darbībai IR JĀIZSTRĀDĀ emisiju limitu projekts.

Saskaņā ar Noteikumiem Nr.182 par emisijas limitu projektu izstrādi, Projektu izstrādā, lai novērtētu stacionārā piesārņojuma avota prognozējamo gaisa un smaku piesārņojumu un atbilstību gaisa kvalitātes un smaku normatīviem, kas noteikti gaisa aizsardzības un smaku ierobežošanas jomas normatīvajos aktos. Operators projektu izstrādā šādos gadījumos:

 • piesārņojošai darbībai, kas atbilst A vai B kategorijai;
 • sadedzināšanas iekārtai, kas atbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai un šādiem nosacījumiem:
 • iekārtas nominālā ievadītā siltuma jauda ir 1 MW vai lielāka; iekārta atrodas teritorijā, kur iepriekšējo piecu gadu laikā pārsniegts normatīvajos aktos par gaisa kvalitāti noteiktais augšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis; plānotais iekārtas dūmeņa augstums virs zemes virsmas nepārsniedz 10 metrus - ! JĀATBILST VISIEM ŠIEM NOSACĪJUMIEM !
 • citai sadedzināšanas iekārtai, kas atbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai un nav minēta šo noteikumu 2.2. apakšpunktā, – ja to pieprasa Valsts vides dienests (turpmāk – dienests) un ja iekārtu plānots būvēt blīvi apdzīvotā vietā vai tās plānotajā ietekmes zonā ir izvietoti vairāki piesārņojoši avoti, kas kopumā var radīt negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.

4. Lūgums nodemonstrēt piemēru. Sadedzināšanas iekārtai pavasarī un rudenī noslodze ir piemēram, 30%, ziemā – tuvu 100%. Vai emisiju mērījumus DRN aprēķināšanai varēs izmantot tikai tad, ja ir mērīts pie katla noslodzes 100%?       

Ja vidējas jaudas SI kurināmais ir gāze un tiek darbināta gāzes turbīna, tad emisijas robežvērtības konkrētai iekārtai ir saistošas tikai gadījumā, ja iekārta darbojas vismaz ar 70% slodzi.

Nedz Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25.novembra Direktīvā (ES) 2015/2193 par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, nedz MK noteikumos definīcija, ko nozīmē “vidējā slodze” nav, tādēļ, piemēram, Skotijas vides aģentūras skaidrojumā ir norādīts, ka jaunām iekārtām šim rādītājam jābūt norādītam iekārtas tehniskajā dokumentācijā, savukārt esošām iekārtām, ja tās strādā tikai ieslēgšanas un izslēgšanas režīmā, vidējā slodze būs 100%.

5. Kuri MK not. attiecas uz mazajām iekārtām, ja saskaņā ar MK not 17 "par gaisa piesārņojuma ierobežošanu..." atbilst 4.1. punkta izņēmumam?

Ja mazas jaudas sadedzināšanas iekārtas darbība atbilst Noteikumu Nr.1082 2.pielikumā ietvertajiem kritērijiem, operatoram C kategorijas piesārņojošas darbības iekārta IR jāreģistrē Valsts vides dienestā vispārīgā kārtībā.

6. Kurus emisijas faktorus jāizmanto mazajām iekārtām, kas atbilst 17 MK not. 4.1. izņēmumam? Ja mazas jaudas sadedzināšanas iekārtas darbība atbilst Noteikumu Nr.1082 2. pielikumā ietvertajiem kritērijiem, operatoram C kategorijas piesārņojošas darbības iekārta IR jāreģistrē Valsts vides dienestā vispārīgā kārtībā.

Ja mazas jaudas sadedzināšanas iekārtas darbība atbilst Noteikumu Nr.17 4.1.punkta izņēmumiem, Noteikumu Nr.17 prasības uz šādām sadedzināšanas iekārtām neattiecas.

Jāuzsver, ka katrs gadījums (operatora iesniegums) Valsts vides dienestā tiek izvērtēts individuāli saskaņā ar vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Ja sadedzināšanas iekārtas darbības rezultātā veidojas emisijas gaisā, kas saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu ir ar nodokli apliekams objekts (piesārņojošu vielu emisija vidē – ir noteiktas nodokļa likmes par gaisa piesārņošanu), operatora pienākums ir veikt nodokļa nomaksu noteiktā apjomā un noteiktos termiņos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” (turpmāk – Noteikumi Nr.404) III.nodaļas “Nodoklis par dabas resursu ieguvi un lietošanu un piesārņojošo vielu emisiju” 39.punktā ir dota iespēja operatoram izmantot citus emisijas faktorus, ja šādā veidā tiek iegūti precīzāki aprēķinu rezultāti (“39.Nodokļa maksātājs var piemērot citas zemākā sadegšanas siltuma faktora, emisijas faktora (bez oksidācijas faktora) un oksidācijas faktora vērtības un citas emisijas aprēķinu formulas, ja tas palielina aprēķinu precizitāti un ja to izmantošana saskaņota ar Valsts vides dienestu”).

Dabas resursu nodokļa likums. Noteikumi Nr.404

7. Ja graudu kaltei nepiemēro šos noteikumus, tad Dabas resursu nodoklī var maksāt 15.pantā noteikto summu? Ja jā, tad, kādas emisijas  raksta 2-gaiss atskaitē? MK not. Nr. 17 neattiecas uz graudu kaltēm,  ja dumgāzes tiek izmantotas graudu emisijām. Tad kādu metodiku jāizmanto emisiju aprēķiniem šādām graudu kaltēm?

Dabas resursu nodokļa likuma 15.panta trešā daļa pieļauj gadījumu maksāt vienreizēju gada dabas resursu nodokļa maksājumu, ja iekārtu operatori veic C kategorijas piesārņojošas darbības nozarēs, attiecībā uz kurām normatīvajos aktos nav noteiktu nosacījumu un nav arī iespējams aprēķināt piesārņojošo vielu apjomu, nodokļa apmērs ir noteikts šā panta piektajā daļā.

Nodokļa likmes par vides piesārņošanu, veicot C kategorijas piesārņojošas darbības, ir šādas:

1) 2021. gadā - 178 euro gadā;

2) 2022. gadā - 200 euro gadā;

3) no 2023. gada - 250 euro gadā.

Noteikumu Nr.404 27.punkts nosaka, ka “Ja atļaujā piesārņojošo vielu emitēšanai vidē nav norādīts limits, nodokli par visu piesārņojošās vielas apjomu aprēķina kā par piesārņojošās vielas emisiju limita ietvaros un pārskatā izdara atzīmi "bez limita". C katego­rijas piesārņojošām darbībām nodokli par visu piesārņojošo vielu apjomu aprēķina pēc nodokļa likmēm kā par piesārņojošo vielu emisijām limita ietvaros un pārskatā izdara atzīmi "bez limita"”.

Jāuzsver, ka katrs gadījums (operatora iesniegums) Valsts vides dienestā tiek izvērtēts individuāli saskaņā ar vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

8. Kāpēc MK 17. not. emisiju faktoriem jāzina degvielas kaloritāte, nevis m3/kg kā iepriekš? Tas apgrūtina aprēķinus. Kur ņemt oficiālus datus par kaloritāti?    Noteikumu Nr.17 izpratnē termins “kaloritāte” tiek izmantots tikai šo noteikumu pielikumos zemsvītras skaidrojumos “Piezīmes” kontekstā ar šo noteikumu pielikumos noteiktajām emisijas robežvērtībām. Specifiskos gadījumos, atsevišķām iekārtām kaloritātes parametrs ir norādīts (piemēram, 5800 kJ/kg Noteikumu Nr.17 8.pielikumā).

Noteikumu Nr.17 anotācijā publicēts skaidrojums, ka “noteikumu projekts precizē dabas resursu nodokļa aprēķinu un aprēķinā pielietotos emisiju faktorus un metodiku. Lai samazinātu administratīvo slogu vienkāršota emisiju daudzuma aprēķināšanas metodika un iekļauti aktualizēti emisijas faktori, kas labāk atspoguļo mūsdienās izmantoto iekārtu radītās emisijas. Emisiju faktori aprēķināti balstoties uz noteikumu projektā noteiktajām emisijas robežvērtībām”.

Vispārpieejama informācija par emisijas faktoriem (Eiropas un ASV emisijas faktoru datu bāzes):

CORINAIR emisiju faktoru datubāze (metodika).EPA emisijas faktoru datu bāze. 

9. Izstrādajot SPAEL projektu mazas / vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, izmantojami MK Nr. 17 norādītie emisiju faktori? Vai tikai CORINAIR/AP-42 metodikas? Ja uz operatoru attiecas MK17 punkts 9.1 un arī punkts 9.2, tad operators pats var izvēlēties kādus emisiju faktorus izvēlēties faktiskajiem emisiju aprēķiniem?

Vadlīnijās mazas jaudas sadedzināšanas iekārtu regulējuma ieviešanai norādīts, ka Noteikumu Nr.17 1.pielikumā sniegtie emisijas faktori nav paredzēti emisiju daudzuma aprēķiniem stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādei, jo šādos gadījumos ir jāievēro normatīvajā aktā par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi noteiktā prioritārā emisijas faktoru izvēles kārtība emisijas daudzuma aprēķiniem.

Noteikumu Nr.182 5. un 6.punkts nepārprotami nosaka, ka:

“Lai noteiktu iekārtas emisiju daudzumu (piesārņojošās vielas emisiju daudzums no emisijas avota laika vienībā), izmanto šādus paņēmienus:

emisiju monitorings (nepārtrauktie vai periodiskie mērījumi) vai emisiju inventarizācija (vienreizēja datu ieguve);

emisiju daudzuma aprēķināšana, izmantojot emisijas faktorus (lielumus, kas raksturo piesārņojošās vielas daudzuma attiecību pret darbību raksturojošu parametru, kurš saistīts ar šīs piesārņojošās vielas emisiju) vai materiālo bilanci.

Sagatavojot šo noteikumu 2.1 punktā minēto iesniegumu par esošu piesārņojošu darbību, operators emisiju daudzuma noteikšanai izmanto monitoringa datus, ja:

saskaņā ar vides aizsardzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem vai atļaujas nosacījumiem operators veic emisijas monitoringu;

monitoringa dati ietver informāciju par iekārtas emisijas avotu parametriem un faktiskajām emisijām pie noteiktas ražošanas jaudas atbilstoši šo noteikumu 24.punktam”.

Noteikumi Nr.182

Skatīt atbildi uz 6.jautājumu.

10. Kāpēc esošām dabasgāzes sadedzināšanas iekārtām jāveic SO2 mērījumi? Dabasgāzē taču SO2 praktiski nav!    

Noteikumos Nr.17 tiek transponētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/2193 par ierobežojumiem attiecībā uz dažu  piesārņojošu  vielu  emisiju  gaisā  no vidējas  jaudas sadedzināšanas iekārtām prasības (turpmāk – Direktīva). Noteikumu Nr.17 anotācijā publicēts skaidrojums, ka Noteikumos Nr.17 netiek paredzētas stingrākas prasības nekā to nosaka Direktīvas prasības.

11. Vai šāda aprēķināšanas kārtība ir balstīta uz ES regulējumu? Kad plānots vienots regulējums visā ES attiecībā uz aprēķinu metodikām?     

Noteikumos Nr.17 tiek transponētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/2193 par ierobežojumiem attiecībā uz dažu  piesārņojošu  vielu  emisiju  gaisā  no vidējas  jaudas sadedzināšanas iekārtām prasības (turpmāk – Direktīva).

12. MK Nr.17  1.pielikumā nav norādīts emisijas faktors CO2. Vai par CO2 DRN aprēķins nav jāveic ? Kā tas jāveic, ja kurināmais ir dabasgāze?  

Saskaņā ar Noteikumu Nr.404 31.punktu “Likuma 4.pielikumā noteiktajām oglekļa dioksīda (CO2) emisijām nenosaka limitus. Nodokli par visu oglekļa dioksīda (CO2) emisijas apjomu aprēķina kā par oglekļa dioksīda (CO2) emisiju limita ietvaros un pārskatā izdara atzīmi “bez limita”.”

Noteikumi Nr.404