Jaunumi zveja
info

Šī gada 13. maijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.227 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”, kas pieņemti 2023. gada 9. maijā, un aizstāj iepriekšējos noteikumus Nr.295.

Noteikumos ir veiktas plašas redakcionālas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējiem noteikumiem, sniegts rūpnieciskās zvejas rīku un to sastāvdaļu skaidrojums, detalizētāk formulēta pašvaldību kompetence rūpnieciskās zvejas organizēšanā, kā arī noteikti jauni zvejnieku pienākumi, kā, piemēram, aprīkot zvejas rīku marķēšanas zīmi ar atstarojošu elementu un citi.

Ar pilnu noteikumu tekstu var iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/341795-noteikumi-par-rupniecisko-zveju-ieksejos-udenos.