dabas resursi
informācija

Rīga, 2024. gada 16. janvārī – Ministru kabinetā apstiprināti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātie grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas". Tādējādi paredzēts nodrošināt efektīvāku informācijas apmaiņu starp Valsts vides dienestu (VVD) un Valsts ieņēmumu dienestu (VID), lai abas iestādes abpusēji varētu pārliecināties par informācijas atbilstību.  

Ministrijas izstrādātie grozījumi pilnveido informācijas apriti, lai VVD varētu pārliecināties par VID iesniegtās informācijas atbilstību VVD pārbaudītajai uzskaitei un aprēķiniem, tādējādi nodrošinot efektīvāku dabas resursu nodokļa (DRN) administrēšanu. VID iesniegto pārskatu salīdzinās ar konkrētā ieguves objektā (piemēram, derīgo izrakteņu ieguves gadījumā) iegūto dabas resursu uzskaiti un aprēķināto nodokli, tādējādi varēs pamatoti uzraudzīt atbilstību starp VID iesniegtajiem datiem par ieguvi un aprēķināto DRN. Kā arī VVD būs iespējams konstatēt situācijas, kad nodokļa maksātājs nav pilnā mērā norādījis apjomus vai aprēķinājis DRN par to dabas resursa veidu un apjomu, ko uzrādījis uzskaites žurnālā vai gada pārskatā.  

Lai veicinātu efektīvāku un konkurētspējīgāku apsaimniekošanas sistēmu vērtēšanu un pārbaudi, grozījumi nosaka, ka turpmāk apsaimniekotājs būs tiesīgs izvēlēties tādu apsaimniekošanas sistēmu auditoru, kas saņēmis VVD lēmumu pa to, ka tas ir tiesīgs to veikt. Attiecīgi auditors veiks kontroli par to vai nodokļu maksātāji veic pareizu nodokļa objektu uzskaiti un atskaitīšanos, kā arī pārliecināsies par sagatavoto dokumentu (ražotāju atbildības sistēmu sagatavotie gada pārskati) kvalitāti pirms tie tiek iesniegti VVD. Savukārt atkritumu plūsmas uzraudzību un tās apstiprināšanu veiks VVD. 

Tāpat turpmāk VID pārskatā vienlaikus ar nodokļa objektu jānorāda arī nodokļa objekta jeb preču kods. Nodokļa objektu kods nodrošinās ērtu pārskata datu apstrādi starp VID un VVD, kā arī nodokļu maksātājiem nodrošinās iespēju grāmatvedības programmā izveidotā pārskata datu automatizētu pārsūtīšanu VID Elektroniskai deklarēšanas sistēmai.  

Atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumam dabas resursu nodokļa aprēķina pareizību pārbauda VVD, savukārt VID kontrolē nodokļa aprēķinu, kā arī veic nodokļa iemaksu kontroli, uzskaiti, piedziņu un sadali.  

 

Informāciju sagatavoja

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Tālr. 20200305; 67026533,

e-pasts: prese@varam.gov.lv

www.varam.gov.lv