Informācija presei Jaunumi

No 16.10.2020. līdz 18.10.2020. AS “Latvenergo” Pļaviņu HES veica iepriekš plānotus apkopes darbus – atsūknēšanas darbus Pļaviņu HES drenāžas ejā, kas saskaņā ar ekspluatācijas instrukciju nosacījumiem īstenojama reizi piecos gados, lai veiktu iekārtu un atslodzes urbumu apskati, iekārtu un konstrukciju remontdarbus. Drenāžas eja atrodas Pļaviņu HES lejasbjefa labajā krastā un ir svarīgs aizsprosta drošumu garantējošs elements.

AS “Latvenergo” īstenotie darbi bija saskaņoti ar Valsts vides dienestu (VVD), kā arī informācija par tiem bija sniegta VUGD. Darbu norisi objektā uzraudzīja VVD vides inspektori. Ņemot vērā iepriekš identificētos riskus, ka darbu rezultātā vidē varētu noplūst naftas produkti, AS “Latvenergo” naftas produktu piesārņojuma ierobežošanā (izvietojot norobežojošās un absorbējošās bonas u.c.), savākšanā un bīstamo atkritumu apsaimniekošanā piesaistīja SIA ”Eko Osta”. Darbu norises laikā, sestdien, piesardzības apsvērumu dēļ tika piesaistīts VUGD, kas Daugavā izvietoja papildus bonas. 

Daugavā nokļuvušie naftas produkti saistīti ar vēsturisko piesārņojumu no bijušās Aizkraukles dzelzsbetona rūpnīcas Dzelzceļa ielā 10, Aizkrauklē. Kopš 2004.gada šī teritorija Dzelzceļa ielā 10 iekļauta Piesārņotu un potenciālu piesārņotu vietu reģistrā (saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 20. novembra noteikumu Nr.483 “Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām). Kopš 2017. gada regulāri tiek analizēta operatīvā situācija, notiek darbs pie sanācijas procesu virzības. Aizkraukles novada pašvaldībā notiek darbs pie sanācijas projekta sagatavošanas un sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tiek meklēti risinājumi nepieciešamā finansējuma piesaistei. VVD ieskatā, vēsturiski piesārņoto vietu sarakstā, šī teritorija ir viena no prioritāri attīrāmām (sanējamām) vietām.

Svētdien turpinājās Daugavā nokļuvušo naftas produktu savākšana. Pēc darbu pabeigšanas pirmdien visas dienas garumā notika Daugavas akvatorija un krastu apsekošana lejpus Pļaviņu HES līdz pat Skrīveriem. Krastā atsevišķās vietās tika konstatēta naftas produktu klātbūtne uz zāles, akmeņiem, uz ūdens virsmas tā saucamajās “upes krasta kabatās”. Šajās vietās tika veikta manuāla naftas produktu savākšana. Papildus veikti pasākumi, lai novērstu riskus, ka Daugavā atkārtoti nokļūst naftas produkti – Pļaviņu HES drenāžas ejas atslogošanas caurulē ir uzstādīta naftas produktus absorbējošā bona, kas regulāri tiek apsekota un nepieciešamības gadījumā tiks mainīta.

Lai arī neliela daļa no drenāžas ejas izsūknētajiem naftas produktiem nokļuva upē, piesārņojums nav uzskatāms par būtisku. VVD atzinīgi novērtē AS “Latvenergo” paveikto šo apkopes darbu plānošanā un organizēšanā, kas ļāva izvairīties no lielākas naftas produktu nokļūšanas vidē.