Atkritumi pārkāpumi
Rēzeknē un tās apkārtnē uzdarbojas vairākkārt sodīta persona, kas krāj, izjauc, dedzina un neatbilstoši apsaimnieko bīstamos un sadzīves atkritumus - konstatē VVD

Valsts vides dienests (VVD) atkārtoti pieķēris vides piesārņotāju, kas Rēzeknes pilsētā un tuvākajā apkārtnē, regulāri un sistemātiski novieto dažāda veida nelikumīgi savāktos atkritumus citiem piederošos īpašumos. Elektropreces, būvgružus un sadzīves atkritumus vainīgā persona uzglabā, jauc, smalcina un arī dedzina. Atkritumu savākšanai tiek piesaistīti transporta uzņēmumi, kuri netiek informēti, ka tiks pārvadāti atkritumi. Tādējādi arī šie uzņēmumi pārkāpj likumu, veicot nelikumīgus atkritumu pārvadājumus. Nesen konstatētā piesārņotā teritorija Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā, pierāda personas izpratnes trūkumu par sekām, ko rada vidē atstāti vai neatbilstoši pārstrādāti sadzīves atkritumi un būvgruži. VVD konkrēto personu sodījis vairākkārt, piemērojot soda naudu, kas kopumā sastāda 3500 EUR, tomēr tas nav atturējis pārkāpēju no turpmākas prettiesiskas rīcības.

Lai izvairītos no līdzdalības šādās situācijās, VVD aicina īpašniekus uzraudzīt sev piederošo teritoriju, nepieļaujot vides piegružošanu un piesārņošanu. Tāpat būtiski veicot atkritumu nodošanu vai izvešanu no saviem īpašumiem, pārliecināties, vai uzņēmumam ir atļauja atkritumu apsaimniekošanai (par to iespējams uzzināt apmeklējot vietni registri.vvd.gov.lv.). Iegādājoties vai pieņemot grunti teritorijas uzbēršanai, labiekārtošanai, svarīgi būt pārliecinātiem par materiāla legālu izcelsmi, lai vēlāk nav jāiegulda līdzekļi tā izrakšanai un izvešanai uz atkritumu poligonu.

Atkritumu apsaimniekošanai valstī ir izstrādāts un ieviests noteikts normatīvais regulējums. Visa veida saimnieciskajām darbībām ar atkritumiem – savākšanai, pārvadāšanai, šķirošanai un uzglabāšanai, kā arī pārstrādei ir nepieciešamas saņemt speciālas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas. Arī nešķirotu un nepārstrādātu būvgružu izmešana, aprakšana vai izmantošana zemes izlīdzināšanas mērķiem būtiski kaitē apkārtējai videi un ir administratīvi sodāma rīcība - sods par šādu pārkāpumu var sasniegt 1000 EUR fiziskai personai, 2800 EUR juridiskai personai. Būtiski saprast, ka nav pieļaujama pat īslaicīga atkritumu uzglabāšana teritorijās, kas nav speciāli pielāgotas atkritumu uzglabāšanai un kas nav saņēmušas piesārņojošās darbības atļauju, jo tas var ilgtermiņā negatīvi ietekmēt apkārtējo vidi.

Informācija par vietām, kur ikviens iedzīvotājs var nodot savus šķirotos atkritumus, nekļūstot par pārkāpuma līdzdalībnieku, ir pieejama portālā https://skiroviegli.lv/#/.

VVD izsaka pateicību tiem iedzīvotājiem, kuri ziņo par iespējamajiem pārkāpumiem un iesaistās vides noziegumu atklāšanā zvanot uz tālruni + 371 26338800 vai izmantojot mobilo aplikāciju Vides SOS.