Jaunumi

No 12. līdz 14. jūnijam Valsts vides dienests (VVD) un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”  rīko trīs dienu semināru par aktuāliem jautājumiem SEVESO objektu uzraudzībā un kontrolē. Šajā kategorijā ietilpstošajiem uzņēmumiem ir būtisks ieguldījums Latvijas ekonomikā, taču to saimnieciskā darbība atstāj ietekmi uz vidi, tāpēc iespējamie riski ir apkopoti A kategorijas atļaujās piesārņojošas darbības veikšanai un tiek regulāri kontrolēti.

Seminārā  VVD vides inspektori un pārējo pārbaudēs iesaistīto atbildīgo dienestu - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts darba inspekcijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvji papildina zināšanas par rūpniecisko avāriju riska identificēšanas efektivitāti, izvērtē riska samazināšanas pasākumu efektivitāti, kā arī analizē rūpniecisko avāriju risku uzņēmumu vispusīgas un kvalitatīvas kontroles aspektus valstī.  Semināra plānā ir teorētiskās un praktiskās apmācībās ar apmeklējumu objektā – SIA "BLB Baltijas termināls" un SIA "Riga Fertiliser Terminal".

Kopīgajās mācībās gūtās atziņas turpmāk ļaus VVD un pārējiem iesaistītajiem atbildīgajiem dienestiem kvalitatīvāk pārbaudīt uzņēmumu darbību, apzinot visus potenciālos vides riskus un nodrošinot sabiedrības iespējas dzīvot labvēlīgā, drošā vidē.

 Seminārs notiek ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu - projekts "Kapacitātes stiprināšana komplekso pārbaužu veikšanā paaugstināta riska (SEVESO) objektos " (Reģ. Nr. 1-08/16/2019).

.