Atkritumi Finanšu nodrošinājums
Atkritumu kaudze angārā

Stājusies spēkā jauna kārtība, kādā atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks, kā arī atkritumu apsaimniekotājs atļaujas saņemšanai atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, uzglabāšanai, šķirošanai, pārkraušanai, slēgtas vai rekultivētas izgāztuves atrakšanai un atkritumu pāršķirošanai, kā arī pārstrādei vai reģenerācijai, jāiesniedz Valsts vides dienestā (VVD) finanšu nodrošinājumu.

Finanšu nodrošinājuma apmērs turpmāk tiek diferencēts atkarībā no atļaujas veida, apsaimniekojamā atkritumu daudzuma, atkritumu apsaimniekošanas darbības veida un apsaimniekoto atkritumu veida (bīstami vai nebīstami).

Jauno kārtību nosaka Ministru kabineta 25.02.2021. noteikumi Nr. 134 "Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām”, kas stājās spēkā 02.03.2021 - https://likumi.lv/ta/id/321333-finansu-nodrosinajuma-piemerosanas-kartiba-atkritumu-apsaimniekosanas-darbibam

  • Turpmāk finanšu nodrošinājums ir jāiesniedz arī atkritumu tirgotājam vai atkritumu apsaimniekošanas starpniekam (50 000 euro gadā).
  • Vienlaikus samazināts finanšu nodrošinājums tiek piemērots atkritumu pārvadāšanai (10 000 euro gadā), kā arī nolietotu transportlīdzekļu un izlietota koka iepakojuma apsaimniekošanai, ja apsaimnieko līdz 100 tonnas/gadā (25 000 euro gadā) un no 101 -  200 tonnas/gadā (50 000 euro gadā).
  • Veicot bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, proti, pārvadāšanu, savākšanu, šķirošanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, pārstrādi vai reģenerāciju, finanšu nodrošinājuma apmēram jāpiemēro koeficients 2,5.
  • Ja atkritumu apsaimniekotājam ir izsniegtas vairākas atkritumu apsaimniekošanas, atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas darbību atļaujas, VVD jāiesniedz vienu finanšu nodrošinājumu par to atļauju, kurā norādīts lielākais apsaimniekojamo atkritumu apjoms*.
  • Ja atkritumu apsaimniekotājs ir reģistrēts VVD kā atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks un tam arī ir izsniegta atļauja atkritumu apsaimniekošanai, pārstrādei vai reģenerācijai, VVD jāiesniedz finanšu nodrošinājums par to atļauju, kurā norādīts lielākais apsaimniekojamo atkritumu apjoms, kā arī finanšu nodrošinājumu par atkritumu tirdzniecības vai starpniecības darbību**.

Finanšu nodrošinājums, kas izsniegts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgs līdz tajā norādītā termiņa beigām, savukārt atkritumu tirgotājiem un atkritumu apsaimniekošanas starpniekiem, kas reģistrēti līdz šo noteikumu stāšanās brīdim, finanšu nodrošinājumu VVD jāiesniedz līdz 31.03.2021.

Turpmāk atkritumu apsaimniekotājam trīs nedēļas pirms finanšu nodrošinājuma termiņa beigām būs jāiesniedz jauns finanšu nodrošinājums atbilstoši šo noteikumu prasībām.

Finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu atļaujas darbības laiku.

Ja atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, vai reģistrētie atkritumu tirgotāji vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieki finanšu nodrošinājumu nav iesnieguši līdz 31.03.2021., atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīga finanšu nodrošinājuma iesniegšanai***.

Atkritumu apsaimniekotāji par savu atļauju statusu var pārliecināties VVD publisko datu reģistru vietnē http://registri.vvd.gov.lv/

* saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta (17) daļu

** Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.1 panta septītā daļa

*** Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta (13) daļa

 

Detalizēta informācija par finanšu nodrošinājumu atkritumu apsaimniekošanas darbībām